Brandfolk bekæmper en skovbrand nord for Athen
I august 2021 kaster en helikopter vand ned over en skovbrand nord for Athen. De voldsomme brande, der har hærget Grækenland de seneste somre, har sendt både lokale og turister på flugt fra flammerne.
Foto: Angelos Tzortzinis/AFP/Ritzau Scanpix

Klimaforandringer

journalist Ebbe Sønderiis, 2009. Senest opdateret af journalist og cand.comm. Anne Anthon Andersen, Bureauet, juli 2021 og redaktionen, november 2021.
Top image group
Brandfolk bekæmper en skovbrand nord for Athen
I august 2021 kaster en helikopter vand ned over en skovbrand nord for Athen. De voldsomme brande, der har hærget Grækenland de seneste somre, har sendt både lokale og turister på flugt fra flammerne.
Foto: Angelos Tzortzinis/AFP/Ritzau Scanpix

Indledning

En global opvarmning er i gang, og klimaet forandres overalt på Jorden. Vejret bliver mere ekstremt med tørke, ørkendannelse, skovbrande, vandmangel, fejlslagen høst, heftigere storme og store oversvømmelser. Isen smelter i bjergene og ved Nord- og Sydpolerne, havene er begyndt at stige, så lavtliggende områder bliver ubeboelige. Mange planter og dyr risikerer at uddø, fordi de ikke kan tilpasse sig de nye forhold, og millioner af mennesker drives på flugt.

"Det er uomtvisteligt, at menneskets påvirkning har opvarmet atmosfæren, havet og landjorden," konkluderer den 6. klimarapport fra FN's klimapanel, IPCC fra august 2021 (se kilder). Rapporten fastslår også, at den globale opvarmning vil overstige både tærsklen på 1,5 grader og 2 grader i løbet af dette århundrede, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.

I 2015 nåede verdens ledere på et møde i Paris til enighed om en global klimaaftale, hvor landene forpligtede sig til ikke at lade den globale gennemsnitstemperatur stige med mere end 1,5 grader og maksimalt 2 grader Celsius. Klimatopmødet COP26 i Glasgow i november 2021 endte efter svære forhandlinger med en ny aftale, hvor landene inden udgangen af 2022 anmodes om at sørge for, at deres klimaplaner frem mod 2030 opfylder Parisaftalen.

Aftalen anerkender, at der vil være langt færre konsekvenser, hvis stigningen begrænses til 1,5 grader. Og at det vil kræve noget nær en halvering af de globale CO2-udledninger inden 2030 at nå det mål.

Klimaaftalen kritiseres for at svigte de fattigste, idet verdens rige lande, der bærer langt størstedelen af ansvaret for klimakrisen, endnu ikke har givet den lovede klimahjælp til de fattigste lande, der har udledt mindst CO2. Men aftalen tager FN-historiens første spæde opgør med kul og holder med nød og næppe 1,5-gradersmålet i live.

I Danmark vedtog et flertal i Folketinget til gengæld i december 2019 en ny klimalov, som slår fast, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Nye forskningsresultater sætter spørgsmålstegn ved, om de politiske klimaaftaler er ambitiøse nok, og aktivister – med den svenske teenager Greta Thunberg i spidsen – efterlyser hurtigere og mere effektiv handling for at bremse klimaforandringerne. I april 2021 nåede Det Europæiske Råd og Europa Parlamentet til foreløbig enighed om en klimalov, som fastsætter, at EU's målsætning om klimaneutralitet senest i 2050 bliver omsat til lovgivning, mens Kinas nye mål er at blive fuldstændig CO2-neutral i 2060.

 

Klimaforandringer – årsager og konsekvenser – forklaret af professor Hans Joachim Schellnhuber, direktør for Instituttet for Klimakonsekvensforskning i Potsdam. (Engelsk). Udgivet af EUClimateAction. 

Artikel type
faktalink

Introduktion til klimaforandringer

Print-venlig version af hele artiklen

Hvad er klimaforandringer?

Klimaet er de gennemsnitlige fysiske vejrforhold i atmosfæren som temperatur, nedbør, fugtighed, lufttryk m.m. målt i et bestemt område over en længere periode. Klimaet ændres over hele Jorden på grund af både naturlige og menneskeskabte påvirkninger. Et voldsommere vejr og temperaturstigninger er nogle af de menneskeskabte klimaforandringer. Jordens klima er blevet varmere siden 1800-tallet, og stigningen har især været markant fra omkring 1950. Langt de fleste klimaforskere er enige om, at temperaturstigningen først og fremmest skyldes menneskets omfattende udledning af drivhusgasser.

Hvad består klimaforandringerne af?

Når man taler om klimaforandringer, skelner man typisk mellem to former:

  • de direkte klimaforandringer, som påvirker klima og miljø.
  • de indirekte klimaforandringer, som handler om, hvordan de direkte klimaforandringer påvirker dyr og mennesker.

Klimaforandringerne, som er forårsaget af den globale opvarmning, består ikke kun i højere temperaturer. De højere temperaturer sætter nemlig en dominoeffekt af konsekvenser i gang, som har betydning overalt på kloden. Ændringer af klimaet påvirker vandstanden i verdenshavene, mængden af regn, iltniveauet i luften, mængden af ferskvand til rådighed for klodens befolkning, og de får polerne til at smelte, skaber ekstremt vejr og naturkatastrofer såsom tørke, hedebølger, cykloner og oversvømmelser, truer sårbart dyre- og planteliv og påvirker mennesker verden over.

Hvad er drivhusgasser?

Drivhusgasser er luftarter, der holder på Jordens varme og skaber drivhuseffekt. Den vigtigste af dem er CO2, det vil sige kulstof, der er iltet (forbrændt). Planter, der gror, optager CO2 fra atmosfæren. Når planter nedbrydes, frigives CO2 igen. De menneskeskabte drivhusgasser kommer især fra forbrænding af kul, olie og naturgas. Ved forbrændingen frigøres det kulstof, som blev opsuget af alger og andre planter for millioner af år siden. Rydning af regnskov og intensivt landbrug, især med mange køer, fører også til udledning af drivhusgasser, fordi det kulstof, der findes i planterne, bliver frigivet hurtigere, end andre planter kan nå at opsuge kulstof fra atmosfæren.

Hvad er drivhuseffekten?

Drivhuseffekten består i, at atmosfæren holder på Jordens varme, ligesom glasset holder på varmen i et drivhus. De luftarter, der holder på varmen, kaldes drivhusgasser. Solens stråler passerer igennem atmosfæren og varmer Jorden op. Jorden afgiver energi i form af usynlig infrarød stråling. En stor del af disse varmestråler bliver kastet tilbage mod Jorden igen, hvis de rammer molekyler af drivhusgasser. Uden drivhuseffekten ville temperaturen ved Jordens overflade i gennemsnit være 33 grader koldere. Så drivhuseffekten er forudsætningen for livet på Jorden, som vi kender det, men drivhuseffekten bliver forstærket på grund af menneskets aktiviteter, og det er med til at true livet på Jorden.

 

Energimuseets video om drivhuseffekten.

 

Hvilken indflydelse har menneskets aktiviteter på drivhuseffekten?

Menneskets aktiviteter på jordkloden øger udledningen af drivhusgasser, især CO2 (kuldioxid, kultveilte) og CH4 (metan), men også for eksempel lattergas (N2O) og andre luftarter, som udledes fra industrien. Kul, olie og naturgas, såkaldt fossile brændsler, stammer fra alger og andre planter, der voksede og optog kulstof for millioner af år siden. Når mennesker brænder dem af, påvirkes nutidens kulstofkredsløb.

Store mængder kulstof er også bundet i skovene, jordbunden og havbunden. Det udledes som CO2, hvis skovene ryddes, hvis jorden dyrkes særlig intensivt, og hvis temperaturen stiger så meget, at permafrosten i de subarktiske egne tør op, og havvandet ikke kan fastholde den metan, der er ophobet under havbunden.
Øget kvægdrift har stor virkning på klimaet, fordi metan fra drøvtyggernes maver har en kraftig virkning som drivhusgas.

 

Miljøorganisationen NOAHs video om menneskeskabte klimaforandringer og drivhuseffekt.

 

Hvordan har forskernes viden om drivhuseffekten udviklet sig?

Drivhuseffektens betydning har været kendt siden slutningen af 1800-tallet, hvor flere forskere begyndte at beskrive fænomenet. I 1896 vurderede svenskeren Svante Arrhenius, at hvis atmosfærens koncentration af CO2 blev fordoblet, ville det føre til en global temperaturstigning på 5-6 grader. Men selvom der var viden om emnet, interesserede eller bekymrede det i hovedparten af forrige århundrede ikke mange forskere, skriver videnskab.dk i artiklen “Klimaforskningens historie" (se kilder). Først i 1980'erne begyndte de skræmmende perspektiver i de menneskeskabte klimaforandringer for alvor at få opmærksomhed blandt forskere, politikere og i den brede offentlighed.

I 1989 blev FN’s klimapanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), dannet på opfordring af FN’s Generalforsamling. Panelet er et forum for flere tusinde forskere og har til opgave at give videnskabelig oplysning om klimaproblemerne til verdens beslutningstagere. Ca. hvert femte år udgiver panelet en rapport, der samler og vurderer resultaterne af klimaforskningen i hele verden. Rapporternes sammenfatninger er godkendt linje for linje både af uafhængige forskere og af regeringernes eksperter.

Rapporten fra 2007, som mere end 4.000 klimaforskere medvirkede til, slog fast, at menneskets udledninger af drivhusgasser er hovedårsag til de senere års globale opvarmning, og den beskrev de negative virkninger og risikoen for farlige klimaforandringer med større sikkerhed, end videnskaben hidtil havde gjort.

Første del af den 6. rapport, der udkom i 2021, viser at “mange af de forandringer, der forårsages af drivhusgasudledninger frem til i dag og i fremtiden, er irreversible i århundreder, op til årtusinder. Det gælder særligt forandringer i havene, iskapperne og det globale havniveau," fremgår det af Informations artikel “Her er hovedkonklusionerne i den alarmerende nye rapport fra FN’s Klimapanel" (se kilder). Klimarapporten forstærkede konklusionerne fra 2007 ved at slå fast, at klimaændringerne helt entydigt er menneskeskabte, at den globale temperatur og det globale havniveau stiger med hidtil uset hastighed, og at den globale opvarmning forventes at overstige 1,5 grader allerede i starten af 2030'erne i alle scenarier på nær det mest pessimistiske, hvor den vil stige endnu mere.

Hvilke lande har især forårsaget klimaforandringer?

Historisk set har de gamle industrilande (USA, Tyskland, England, Frankrig, Italien, Danmark m.fl.) hovedansvaret for den menneskeskabte udledning af drivhusgasser indtil nu. De vestlige lande har i flere århundreder stået for en omfattende CO2-udledning og generel forurening af jorden og havene omkring os. Men også for eksempel rydning og afbrænding af regnskov i en række tropiske lande har haft stor betydning for stigningen af CO2. Ødelæggelserne af regnskoven er ifølge The Guardian i artiklen “Pepsico, Unilever and Nestlé accused of complicity in illegal rainforest destruction” (se kilder) ofte foregået med hjælp fra store, internationale virksomheder, der har økonomiske interesser i områderne.

I dag er Kina dog den suverænt største udleder af drivhusgasser på verdensplan, med USA som verdens næstmest drivhusgas-udledende nation. Udledningerne stiger hurtigt, både i Kina og de andre store vækstlande som for eksempel Indien, Brasilien og andre lande med stor befolkning og høj vækst i Asien og Latinamerika.

Hvor hurtigt øges drivhuseffekten?

Hvert år udleder mennesker nu mere end 50 milliarder ton drivhusgas. Tre fjerdedele er CO2. Resten er metan, lattergas og andre drivhusgasser. Fra de små bobler i borekerner af ældgammel indlandsis ved vi, at nutidens koncentration af drivhusgasser i atmosfæren er den højeste i 650.000 år. Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren måles i ppm, det vil sige parts per million (antallet af molekyler pr. million). Før industrisamfundenes forbrug af kul og olie tog fart, var det naturlige indhold af CO2 i atmosfæren mindre end 280 ppm. I dag er tallet steget til 415, viser en oversigt på Økolariets temaside om klimaforandringer. Denne udledning er langt mere, end planterne og havene kan nå at optage. Da CO2 ikke forsvinder af sig selv, vil den globale opvarmning fortsætte, indtil udledninger og optag igen kommer i balance. Først da kan klimaet stabiliseres. Men selv efter en sådan stabilisering, vil de menneskeskabte klimaforandringer ikke stoppe. For eksempel tager det flere hundrede år, før varmen ved havenes overflade har spredt sig til havenes bund. I al den tid vil vandstanden blive ved med at stige, fordi vand fylder mere, jo varmere det er.

Hvordan har klimaforandringerne en selvforstærkende effekt?

I 2017 begyndte en række forskere at gøre opmærksom på, at den globale opvarmning og de medfølgende klimaforandringer ikke kun afhænger af CO2-udledningens omfang, men også af, hvordan den ekstra mængde drivhusgas påvirker atmosfæren. En række forskere fra DTU, Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet og universiteter i Chile og USA har ifølge en pressemeddelelse fra DTU Space (se kilder) fundet ud af, at effekten af CO2 bliver højere, når temperaturen på jordkloden stiger som følge af den globale opvarmning. Det betyder, at den globale opvarmning har en selvforstærkende effekt, fordi den vil føre til yderligere opvarmning. Kombinationen af den globale opvarmning og effekten af den kaldes klimafølsomhed, og det er ifølge forskere på DTU en hidtil overset effekt. 

Desuden har forskere i en årrække peget på en række andre selvforstærkende effekter: Når is og sne smelter, bliver havets og landjordens overflader mørkere. Det forstærker opvarmningen, fordi mørke overflader suger varme til sig. Når den bundfrosne tundra i Sibirien, Alaska og Canada tør op, kan der desuden blive frigivet enorme mængder af metan fra mikroorganismers nedbrydning af plantemateriale. Det forstærker drivhuseffekten. Der er samtidig risiko for, at regnskoven i Amazonas tørrer ud. Når træerne holder op med at gro, og planteresterne bliver nedbrudt, vil der blive frigivet store mængder ekstra CO2. 

Der er også risiko for, at afsmeltningen af indlandsisen i Grønland når et vendepunkt, hvorefter den ikke kan standses, fordi der hvert år dannes mindre is på toppen af indlandsisen end det, der smelter og glider ud i havet som isbjerge.

Konsekvenser af klimaforandringerne

Print-venlig version af hele artiklen

Hvilke konsekvenser har klimaforandringerne?

Klimaforandringer præger kloden mange steder og på mange forskellige måder; fra stigende vandstand i havene og smeltende indlandsis over vejrrelaterede naturkatastrofer som storme, oversvømmelser, tørke og hedebølger til truede økosystemer. Forskellige lande og regioner påvirkes forskelligt, og i fattige lande med høj befolkningstæthed, hvor befolkningen i forvejen lever med risiko for sultkatastrofer, kan forandringerne i klimaet have særligt voldsomme konsekvenser. Også for dyre- og menneskeliv på resten af kloden har klimaforandringerne store konsekvenser – mange steder allerede nu. Desuden påvirker forandringer ét sted på kloden også mennesker andre steder. Det gælder for eksempel det stigende antal mennesker, som flygter på grund af ændrede vejrforhold, der skaber tørke, oversvømmelser, sult og sygdomsudbrud. I november 2016 anslog udviklingsorganisationen Care Danmark i en rapport, som blev fremlagt på klimatopmødet COP22 i Marokko, at 14,7 millioner mennesker flygtede på grund af klimaforandringer i 2015, og at hele 250 millioner mennesker frem mod år 2050 risikerer at blive permanente klimaflygtninge. Klimaforandringerne har altså mange direkte og indirekte konsekvenser for livet på Jorden.

 

Miljøorganisationen NOAH's video om konsekvenser af klimaforandringer, 2016.

 

Hvordan påvirker klimaforandringerne havene?

En af de mest tydelige og veldokumenterede forandringer, som den globale opvarmning har medført, er, at Grønlands indlandsis og isen på Antarktis smelter. Den globale opvarmning medfører desuden stigende vandstand i havene, fordi vand udvider sig, når det opvarmes. Ifølge forskere kan man hvert år se, at den sydlige del af indlandsisen smelter og bliver tyndere ved randen. Ifølge FN rapporten “IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)” fra 2019 vurderes det, at middelvandstanden i verdenshavene i slutningen af det 21. århundrede vil kunne stige med 2,4 meter. Stigningen i havniveauet efter år 2100 er mere usikker end stigningerne i dette århundrede, men SROCC vurderer det som et sandsynligt scenarie, at stigningen for år 2300 bliver mellem 2,3-5,4 meter globalt. Det forventes, at stigningerne omkring Danmark vil ligge tæt på det globale gennemsnit, kan man læse i artiklen “Havet stiger omkring Danmark” på DMI’s hjemmeside (se kilder).

Indtil for få år siden brugte såkaldte klimaskeptikere (som tvivler på, at klimaforandringerne er menneskeskabte) ellers uregelmæssigheder i havenes temperaturstigning som argument for, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte. Men nu har forskere fundet, at der var tale om en indbygget skævhed i temperaturmålingerne. Endelig har dokumentation af Australiens Great Barrier Reef, verdens største koralrev, vist, at der dør flere koraller, og at de dør hurtigere nu end for få år siden. I artiklen “Kæmpe koralrev koger: Varmen blegner Great Barrier Reef” på DR.dk, kan man læse om, hvordan forskere fra Centre of Excellence for Coral Reef Studies har undersøgt 1.036 rev på tværs af Great Barrier Reef fra luften og konstateret, at stadigt flere koraller blegner på grund af den stresstilstand, stigningen i havtemperaturer udsætter dem for. Det skyldes, at koraldyrets symbiose med mikroalger herved ødelægges, så korallerne udsultes (se kilder).

Klimaforandringerne har ramt Great Barrier Reef så hårdt, at FN-organisationen UNESCO, der administrerer det internationale verdensarvsprogram, i juni 2021 anbefalede, at koralrevet kommer på listen over verdensarvsområder, der er i fare. Meldingen kom, efter at Den Internationale Naturbeskyttelsesorganisation IUCN i december 2020 advarede om, at koralrevet var i kritisk tilstand. Det kan man læse i artiklen “FN: Great Barrier Reef bør på liste over truet verdensarv” på Berlingske.dk (se kilder). 

Hvilke konsekvenser får den stigende havtemperatur og de smeltende ismasser?

Konsekvenserne vil være enorme. Østater som Kiribati og Tuvalu i Stillehavet vil komme til at ligge under vand, medmindre temperaturstigningen holdes på under 1,5 grader, skriver Information i artiklen “Østaten – den sikre taber” (se kilder), og også lavtliggende lande som Bangladesh og Holland er truet. Personer, som bor i floddeltaer, er også udsatte. Bjerggletsjere vil smelte, og samtidig mindskes snedækket i flere regioner, skriver FN's regionale informationskontor UNRIC (se kilder). En gruppe danske forskere har desuden konkluderet, at de smeltende poler kan få betydning for havstrømmene – såsom Golfstrømmen – som er afgørende for hele jordklodens klima, da den bringer varmt vand nordpå fra syd, skriver Videnskab.dk i artiklen “Sådan kan klimaforandringer blive meget voldsomme” (se kilder). I 2017 blev der offentliggjort ny forskning, der viste, at klimaforandringerne påvirker havene endnu mere end forventet og frygtet. 

Hvordan påvirker klimaforandringer vejret?

Klimaforandringer har påvirket verdens vejr på afgørende vis: De gradvise ændringer såvel som naturkatastrofer som storme og tørke betyder i kombination med den varmere atmosfære, at vejret bliver mere ustabilt. Forskere har observeret, at der de sidste årtier er faldet mere nedbør – regn, sne og slud – i det nordlige Europa og i den østlige del af Nord- og Sydamerika, skriver FN's regionale informationskontor UNRIC (se kilder). Samtidig har områder som Sahel-ørkenen, Middelhavsområdet, det sydlige Afrika og dele af det sydlige Asien oplevet det modsatte: Her har der siden 1970'erne været længere og mere intense perioder med tørke. Forskere har konkluderet, at vi fremover vil få flere og kraftigere hedebølger, at vindmønstrene vil ændre sig, og at tropiske cykloner vil blive mere intense – med stærkere vind og tungere regn. Samlet set konkluderer forskerne, at naturkatastrofer – primært storme, cykloner, oversvømmelser, tørke og hedebølger – vil blive mere intense i fremtiden. I 2017 viste en amerikansk undersøgelse desuden, at skovbrande i høj grad er en konsekvens af menneskeskabte klimaforandringer, skriver DR.dk i artiklen “Forskning: Menneskeskabte klimaforandringer fører til flere skovbrande” (se kilder). Ifølge studiet har menneskeskabte klimaforandringer forårsaget afbrænding af næsten 17.000 kvadratkilometer skov fra 1984-2015. 

 

Omfattende skovbrænde har ramt Australien. På engelsk. ABC News, 2020-01-06.

 

Hvordan påvirkes dyre- og planteliv af klimaforandringerne?

Ifølge klimaforskere har forandringerne allerede store konsekvenser for dyre- og planteliv, fremgår det af en artikel på Videnskab.dk i september 2014 (se kilder). I artiklen fastslår forskere, at dyrearter nu uddør 100-1.000 gange så hurtigt som normalt, og at en af de afgørende årsager er klimaforandringer. I havene får stigende temperaturer for eksempel koralrev til at dø ud, hvilket betyder tab af sjældne plantearter og indvirker negativt på de fisk, der lever af og i revene. De stigende temperaturer betyder også, at mange dyrearter vil forsøge at emigrere til områder, hvor vejret passer dem og deres habitat bedre, hvilket dog kan vise sig umuligt i beboede og bebyggede områder. Det kan betyde, at især truede dyrearter og arter med små bestande uddør, skriver Videnskab.dk. Også voldsomme skovbrande som følge af klimaforandringer rammer dyrelivet hårdt. I artiklen “En milliard dyr er døde i australske skovbrande” på DR.dk kan man for eksempel læse, at Verdensnaturfonden (WWF) og forskere fra University of Sydney vurderer, at de voldsomme skovbrande i Australien har kostet mere end en milliard dyr livet. Blandt de hårdt ramte dyrearter er blandt andre koalaer, kænguruer, flyvepungegern, rottekænguruer og kakaduer (se kilder). 

Ifølge FN's regionale informationskontor UNRIC (se kilder) er 20-30 procent af Jordens arter i fare for at uddø på grund af klimaforandringerne. I 2017 viste et stort studie, at det står langt værre til for verdens dyre- og planteliv end forventet. Studiet viste, hvordan dyre- og planteliv rykker sig og uddør; eksempelvis rykker fisk i højere grad nordpå, dyr flytter til nye områder, og insekter som malariamyg kan komme til lande, de ikke har været i før. Dr. scient. og leder af Nordic Agency for Development and Ecology (NORDECO) Finn Danielsen, der deltog i studiet, siger i artiklen “Klimaforandringer vender op og ned på naturen” på Videnskab.dk (se kilder): “det står langt værre til med verdens økosystemer, end vi forestillede os. For første gang ser vi, hvor omfattende og gennemgribende effekten af klimaforandringerne er.”
Et internationalt forskerhold, ledet af forskere fra Københavns Universitet og University of Adelaide, har kortlagt, hvordan skift i klimaet historisk set har påvirket dyre- og planteliv i Arktis, Amazonas og New Zealand. Deres forskning skal bruges til at beskytte arter og økosystemer i fremtidens varmere klima og til at igangsætte bæredygtige tiltag til bevarelse af biodiversiteten. Det fremgår af artiklen “Viden om fortiden kan bevare fremtidens biodiversitet” på Københavns Universitets hjemmeside (se kilder). 

Hvordan påvirkes mennesker i forskellige dele af verden af klimaforandringerne?

Klimaforandringerne rammer alle lande, men virkningerne er ulige fordelt. Typisk rammes fattige mennesker i fattige lande hårdest – i form af for eksempel kraftige oversvømmelser, heftigere storme, langvarig tørke med fejlslagen høst og lokal vandmangel. Samtidig har de fattige færrest midler til at beskytte sig og tilpasse deres samfund til det nye klima. De delvist positive virkninger af et varmere klima, for eksempel større høstudbytte og mildere vintre, er størst i lande, der i forvejen er velstillede.
Ifølge FN's regionale informationskontor UNRIC er 96 procent af de dødsfald, der er sket på grund af vejrrelaterede naturkatastrofer, sket i udviklingslande. 
I alle verdensdele bor mange millioner mennesker i lavtliggende kystområder, hvor risikoen for oversvømmelser og heftige storme tager til. Høstudbyttet bliver mindre i varme og tørre lande. Vandforsyningen bliver ustabil, når nedbøren ændres, og gletsjere i bjergene smelter. Det rammer især mennesker, der lever i deltaområderne ved Asiens store floder og i dele af Latinamerika.

I en del tropiske og subtropiske lande vokser risikoen for ørkenspredning, hedebølger, skovbrande, vandmangel og sygdomme som malaria og diarré. 
Ifølge UNRIC (se kilder) vil risikoen for fejlernæring også stige mange steder, da ændringer i klimaet kan gøre det sværere for udsatte folk at finde og dyrke mad. 

 

Video om FN's verdensmål nr. 13 om at bekæmpe klimaforandringer og konsekvenser heraf. Verden i dine Hænder, 2014-12-02.

 

Når klimaforandringerne har konsekvenser for dyre- og plantelivet, har det også direkte konsekvenser for mennesker: “Vores overlevelse er afhængig af alt andet liv på planeten, og når klimaforandringerne ændrer på det liv, er vi nødt til at tilpasse os. Store dele af Jordens dyre- og planteressourcer er i gang med at blive omfordelt og flytte til nye områder, og vores studie viser, at det kommer til at påvirke mennesker langt mere alvorligt, end vi hidtil har forestillet os,” siger den danske forsker Finn Danielsen i artiklen “Klimaforandringer vender op og ned på naturen” på Videnskab.dk (se kilder). I artiklen påpeges det også, at der vil komme indirekte konsekvenser, for eksempel vil konflikter om ressourcer som vand og mad blive hyppigere.

Hvordan vil klimaforandringer påvirke Danmark?

Ifølge Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI’s) Klimaatlas skal vi i Danmark frem til år 2100 vænne os til markante ændringer i vejret som følge af klimaforandringer. Vi vil ifølge DMI’s prognoser opleve flere og længere hede- og varmebølger. I øjeblikket har vi i gennemsnit tre hedebølgedage pr. år, i fremtiden kan det blive 14 hedebølgedage. Vi kan forvente 41 dage med varmebølge fremover, sammenlignet med kun 14 i dag. De rigtigt kolde dage bliver sjældne. Den laveste temperatur i løbet af året bliver fremover kun 5 graders frost mod de 11 frostgrader, som vi oplever i dagens klima. Den forventede minimumstemperatur stiger altså med hele 6 grader. Samlet set bliver vedvarende hård frost ret usandsynlig. Imens vil stormflod, som vi i dag oplever hvert 20. år, blive almindeligt hvert eller hvert andet år, vurderer DMI. Det kan man læse under overskriften “Ny viden om fremtidens vejrekstremer i Danmark” (se kilder).

Klimaforandringerne vil føre til et varmere og fugtigere klima i Danmark, hvilket kan vise sig at være positivt for danske landmænd. Landbruget skal vænne sig til at dyrke andre sorter – de vil for eksempel kunne dyrke majs, sojabønner og græs snarere end de kornsorter, der i dag trives i det danske klima. Men selv om klimaforandringerne på kort sigt kan gavne danske landmænd, fordi de kan dyrke flere sorter, vil de på sigt kunne blive ramt af oversvømmelser og ødelagte marker som følge af voldsomt vejr, fremgår det af artiklen.

En analyse fra Danske Regioner og virksomheden Scalgo viser, at over 468.000 bygninger langs åer, ved lavninger og langs kysterne risikerer at blive ramt af oversvømmelser, når forskellige områder af Danmark i fremtiden bliver ramt af en såkaldt 100-års hændelse eller af en stormflod. Det skriver Jyllands-Posten i artiklen “Oversvømmelser: »Det er galt over hele landet. Der sker for lidt, og det går for langsomt«” (se kilder).

 

Video om sikring mod havvandsstigninger og stormflodssikring i danske byer. Realdania By & Byg, 2016-01-25.