voksen med børn
Ny forskning fra Syddansk Universitet viser at børn er meget mere klar til skole og læring hvis sproget bliver leget ind i dem i børnehaven i struktureret sproglæring.
Foto: Maria Tuxen Hedegaard / Scanpix

Leg og læring

Af journalist og cand. comm. Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet Information. August 2017.
Top image group
voksen med børn
Ny forskning fra Syddansk Universitet viser at børn er meget mere klar til skole og læring hvis sproget bliver leget ind i dem i børnehaven i struktureret sproglæring.
Foto: Maria Tuxen Hedegaard / Scanpix
Main image
Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger fredag d. 7. maj 2010 daginstitutionen Løvstikken i Tjele.
Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger fredag d. 7. maj 2010 daginstitutionen Løvstikken i Tjele.
Foto: Preben Madsen/Scanpix

Indledning

De seneste årtier har der været et stigende fokus på børns læring som følge af en politisk ambition om at få Danmark højt placeret i PISA-tests og skabe ”verdens bedste” uddannelsessystem. "Leg og læring" lyder et mantra, som spirede frem i midten af 1990’erne og siden er blevet integreret i de politikker, der udstikker retningen for både skole og daginstitutioner. Allerede i børnehaven laver børn skoleforberedende opgaver og gennemfører sprogtests. Skoler samkører fritidsordning, børnehaveklasse, første- og anden klasse til en helhedsskole, hvor de traditionelle skel mellem skole, fritid, klasser, fag, læring og leg er ophævet. Man taler om skolificering af daginstitutionerne, og senest har Folkeskolereformen fra 2014 indført længere skoledage, flere undervisningstimer og lektiecaféer.

 

Artikel type
faktalink

Hvad er leg og læring

Hvad betyder begrebsparret?

”Leg og læring” betyder firkantet sagt, at skellet mellem skole og fritid ophæves i en længere skoledag i et forsøg på at skabe helhed i børnenes hverdag og give mere tid til fordybelse og integrering af leg i undervisningen.

Formålet med leg og læring i folkeskolen er dels at lette overgangen fra børnehave til skole. Dels at arbejde med nye læringsformer, der både opdrager barnet og gør det i stand til at tilegne sig faglige færdigheder. Det pædagogiske grundsynspunkt er, at det aktive og handlende barn lærer bedst. Tanken er, at et barn ikke kan indlære faglige færdigheder, men gennem aktiviteter selv må tilegne sig disse.

Hvor kommer begrebsparret fra?

Udtrykket "leg og læring" dukkede første gang op i en helt konkret sammenhæng i august 1996, hvor folkeskolen Rønbjerg Skole i Skive Kommune søsatte et pilotprojekt omkring indskolingen. Pædagoger og lærere gik sammen om at organisere en ny skolehverdag for børnehaveklasse, første og anden klasse, hvor både fagskel, klasseskel og den traditionelle adskillelse mellem skole og skolefritidsordning opløstes, fortæller blandt andre Teddy Petersen i bogen ”Leg & Læring” fra 1998 (se kilder). Desuden blev skoledagen forlænget til at vare fra klokken 08-14. Projektet fik titlen Leg & Læring, og den betegnelse har bidt sig fast og bruges i dag som slogan for den indskolingsmodel, der er blevet normen i de danske folkeskoler. Udtrykket henviser således både til, at adskillelsen mellem læring (skolen) og leg (fritidsordningen) opløses i en ny form for helhedsskole, og til, at der eksperimenteres med nye former for læring, hvor legen er mere integreret, end den hidtil har været i den danske folkeskole.

Hvor bliver helhedsskolen anvendt?

Siden forsøget på Rønbjerg Skole i Skive er leg og læring-pædagogikken såvel som helhedsskolen blevet udbredt til alle landets folkeskoler. På organisationen Skole og Forældres hjemmeside kan man i artiklen "Helhedsskolen" læse om, hvordan forsøget med såkaldte helhedsskoler siden slutningen af 1990’erne spredte til flere af landets kommuner. Typisk gik det ud på at sammensmelte børnehaveklasse, 1. og 2. klasse med aktiviteter i SFO’en, så de blev oplevet som en helhed, hvor lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere arbejdede tæt sammen. Det betyder også, at børnene får længere skoledage, typisk fra 8-14, hvor de tidligere gik i skole fra 8-12 og bagefter i SFO eller på fritidshjem. Mange af tankerne bag helhedsskolen er blevet realiseret med Folkeskolereformen i 2014: Den længere skoledag, som også indeholder understøttende undervisning samt lektiehjælp og fordybelse, den højere grad af integration af pædagoger i skolen, samt kravet om daglig motion og bevægelse. Alt dette er med folkeskolereformen i 2014 blevet obligatorisk for alle landets folkeskoler (se kilder).

Hvad er pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne?

Mens helhedsskolerne og samtænkning af leg og læring blev stadigt mere almindeligt i folkeskolen fra 1990'erne og frem, kom kravet om læring også ind i daginstitutionerne. Den 1. august 2004 trådte en lov i kraft, som gjorde det obligatorisk for alle daginstitutioner at udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan opstiller en række mål for, hvilke kompetencer og erfaringer, barnet skal have mulighed for at tilegne sig i løbet af sin tid i institutionen. Desuden beskriver læreplanen, hvordan man i praksis vil arbejde for at nå disse mål. Formålet med at arbejde målrettet med læring i daginstitutionerne er bl.a. at skabe en glidende overgang fra daginstitution til skole. Desuden er indførelsen af læreplaner et forsøg på at udligne den sociale arv, så alle børn sikres lige gode vilkår ved skolestarten, uanset om de modtager den fornødne støtte fra familien eller ej. Se nærmere i faktalink-artiklen om Læreplaner i daginstitutioner.

Leg og læring i praksis

Hvordan ser skoledagen ud i helhedsskolen?

Undervisningen fra 0. til 3. klasse er i højere grad end tidligere orienteret om projektarbejde på tværs af fag og klassetrin, og der lægges vægt på, at en del af undervisningen har en mere legende og projektorienteret tilgang til læring på tværs af fag, hvor det i højere grad er temaet eller den konkrete opgave og ikke så meget faget, der styrer læringen. En lærer eller pædagog har også mulighed for at vælge børn ud fra forskellige klassetrin, men på samme faglige niveau, og arbejde specifikt med denne gruppe for at sikre differentieret undervisning.

Hvad har helhedsskolen betydet for samarbejdet mellem lærere og pædagoger?

De længere skoledage og samtænkning af skole og fritid har øget kravet til samarbejde mellem lærere og pædagoger. I helhedsskolen indgår pædagogerne i klasseværelset med skolens lærere i indskolingen. Typisk står lærerne for undervisningen 3/5 af tiden, mens lærere og pædagoger i samarbejde står for undervisningen i den resterende tid.

I artiklen "Heldagsskolen virker kun under de rette forhold" på Folkeskolen.dk kan man læse om, hvordan 12 skoler har fået dispensation til helt at nedlægge kommunens SFO’er og i stedet oprette heldagsskoler, hvor børnene i 0.-3. klasse går i skole fra kl. 8 til kl. 15 eller 16, hvor skoledagen består af en kombination af undervisning og andre aktiviteter. I heldagsskolen arbejder lærere og pædagoger sammen i endnu større udstrækning end i helhedsskolen.

Hvad siger undersøgelser om effekten af heldagsskolen?

En evaluering af heldagsskolen foretaget af Undervisningsministeriet, forskere fra Aarhus Universitet og Rambøll Management fra 2012 viser, at eleverne på de 12 danske heldagsskoler ikke klarer sig markant bedre end resten af landets skoleelever. Men rapporten peger på en række forhold i heldagsskolen, der har positiv effekt på elevernes trivsel og indlæring. Blandt andet ekstra tid til projekter, udflugter m.m. Ekstra tid til at arbejde med sociale kompetencer, og at lærere og pædagoger er fælles om at planlægge undervisningen og forældresamtaler. Det kan man læse i artiklen "Hvad ved vi om heldagsskolen?" på bupl.dk (se kilder).

Debat om leg og læring

Hvad er skolificering?

Skolificering er et begreb, der betegner det pres, som politiske reformer de seneste år har lagt på daginstitutionerne for at gøre børnene klar til at starte i skole. Skolificering er ikke et nyt fænomen, men fænomenet er tiltaget i takt med det politiske fokus på livslang læring (som betyder, at børn først og fremmest skal gøres i stand til at uddanne og omstille sig arbejdsmarkedets krav hele livet) og børnehavens betydning for at lægge grunden til denne livslange læring. Peter Moss, professor ved Institute of Education, University of London, er en af dem, der forholder sig kritisk til skolificering. Han argumenterer for, at skolesystemet ofte har et meget begrænset syn på barnets læring og forståelse og et meget snævert begreb om uddannelse. Derfor ser han det som et problem i så høj grad at lade skolens logik sætte dagsordenen for børnehaver.

”Skolen ses ikke længere som første akt i uddannelsens teater. Skolens agenda skubbes nedad på førskoleområdet, hvor det ofte bliver defineret som det at forberede eleverne til skole eller gøre dem skoleparate. Tendensen er alle vegne. Ikke kun i Frankrig og England, men alle vegne. Det er en meget udbredt diskurs", siger Peter Moss i artiklen "Slaget om dagtilbud – skolificering er stridens æble" i Børn & Unge (se kilder).

Hvad mener Danmarks Lærerforening?

I optakten til de politiske forhandlinger af Folkeskolereformen 2014 lancerede Danmarks Lærerforening en kampagne imod tvungne heldagskoler. Tvungne heldagsskoler ville forringe kvaliteten af undervisningen, mente Danmarks Lærerforening, fordi lærerne ville få for lidt tid til at forberede undervisningen, tale med børnene mellem timerne, tage hånd om trivslen i klassen og tale med forældrene. Den nyeste forskning viser, at det er kvaliteten af undervisningen og ikke antallet af undervisningstimer, der har betydning for, hvor meget børnene lærer, lød argumentet. Det kan man læse i pressemeddelelsen "Kvalitetsundervisning eller discountundervisning" på Danmarks Lærerforeningens hjemmeside (se kilder).

Hvad mener BUPL?

Pædagogernes fagforening BUPL er ganske positive over for, at pædagogerne bliver en mere integreret del af børnenes skolegang med helhedsskolen. Pædagogernes faglighed har vist sig at være et godt supplement til lærerfagligheden, mener forbundet. Ikke kun som ”ekstra hænder i klassen”, men i kraft af deres pædagogiske faglighed, som børnene får glæde af, når pædagoger samarbejder med lærerne om undervisningen.

”BUPL mener, at et af midlerne (til forbedring og udvikling af skolen) er, at politikerne prioriterer pædagogers rolle i folkeskolen og fastholder og udvider rammerne for det gode pædagog-lærer-samarbejde”, skriver BUPL blandt andet om sin vision for fremtidens skole på bupl.dk (se kilder).

Hvilke udfordringer har helhedsskolen givet?

Blandt udfordringerne med helhedsskolen har blandt andet været at sikre et ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det bliver beskrevet i artiklen "Hvad ved vi om heldagsskolen?" Når det drejer sig om pædagogernes rolle i skolen, kan der nemt opstå et hierarki, som ikke falder ud til pædagogernes fordel. Rapporten "Evaluering af heldagsskoler", udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet, berører netop samarbejdet mellem pædagoger og lærere og konkluderer, at den pædagogiske faglighed i praksis ikke kommer til udtryk i heldagsskolerne, idet pædagogernes bidrag oftest blot består i at give en ekstra hånd med i forhold til de praktiske/musiske fag, altså de fag, der ikke er læsefag, det være sig billedkunst, sløjd eller hjemkundskab eller i forhold til at organisere spil og lege (se kilder).

I sin Ph.d.-afhandling "Dokumenteret faglighed. Analyser af hvordan pædagogisk faglighed produceres gennem læreplanernes dokumentationsteknologi" undersøger forsker Maja Plum, hvordan de pædagogiske læreplaner påvirker pædagogernes arbejde.

En af konklusionerne er, at de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne uomgængeligt udstikker nye normer for, hvad der anses for at være fagligt pædagogisk arbejde. Og her får de tilrettelagte situationer, hvor der arbejdes målrettet med børnenes såkaldt ’uformelle læring’ højere prioritering end pædagogrollen som ’opdrager’ eller ’praktikeren’, der sørger for bleskift, madvogn og middagslur. Det kan man læse i artiklen "Pædagogiske læreplaner er politiske" i Information (se kilder). Det betyder ikke, at den type pædagogisk arbejde ikke bliver løftet, men at det, der ikke skal dokumenteres, får karakter af mindre fagligt betydningsfuldt grænsearbejde.

Hvad mener forældrene?

Epinion lavede i 2013 en undersøgelse af forældres holdning til heldagsskolen for Danmarks Lærerforening. Den viste, at 28 % af forældrene mente, at heldagsskolen bør være obligatorisk for alle, mens 37 % mente, at det skal være op til den enkelte skole, mens 30 % var imod heldagsskolerne. Siden implementeringen af Skolereformen i 2014 har en Facebookgruppe med overskriften ’Forældre imod den nye skolereform’ mobiliseret over 5.000 medlemmer. Gruppens medlemmer kritiserer blandt andet, at der mangler videnskabeligt belæg for, at den obligatoriske heldagsskole vil give eleverne et fagligt løft. Det kan man læse i artiklen "Undersøgelse: Forældre går imod obligatoriske heldagsskoler" på Danmarks Lærerforenings hjemmeside (se kilder).

Hvad er fremtidsperspektiverne?

Alt taler for at fokus på optimering af børns læring fortsat vil stå højt på den politiske dagsorden. Mens evalueringer følger de igangværende forsøg med heldagsskoler, har flere kommuner lagt op til at tage konceptet til sig. Samtidig vil fokus på at integrere læring i legen allerede i børnehaven blive yderligere styrket med den nye skærpede udgave af de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne. I starten af 2016 nedsatte daværende Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby (V) det såkaldte Kvalitetsforum for dagtilbud, en såkaldt Mastergruppe og seks arbejdsgrupper, der alle har haft til opgave at revidere de eksisterende pædagogiske læreplaner med særligt fokus på at styrke fokus på udsatte børn, evaluering af læring og udvikling, forældresamarbejde og overgangen mellem daginstitution og skole. Arbejdsgruppernes oplæg til de nye styrkede pædagogiske læreplaner kan læses i statusrapporten "En styrket pædagogisk læreplan" på Socialministeriets hjemmeside (se kilder). I starten af juni 2017 blev Regeringen enig med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om en ny dagtilbudsaftale. Her blev det besluttet at bygge videre på arbejdsgruppernes oplæg til nye styrkede pædagogiske læreplaner (se kilder).

Baggrundskilder

Originalkilder

Kristeligt Dagblad har igennem et halvt år fulgt to danske familier. Her kan du læse om deres oplevelser både en uge og et halvt år efter at reformen trådte i kraft.

Rapporter

Oktober 2012.
Danmarks Evalueringsinstitut, 2017.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på leg og læring

Kilder citeret i artiklen

BUPL’s vision for fremtidens folkeskole-

Faglitteratur

Koch, Børge: Klar-parat-skolestart. Kroghs Forlag A/S, 1999.
En god indføring til begreberne leg, læring, projektarbejde m.m. i indskolingen.
Schelde, Michael & Horsholt, Lene (red.): Leg & Læring 2. Visioner og erfaringer. Dafolo Forlag 1999.
Artikler fra forskellige bidragydere om visioner med leg og læring samt om erfaringer fra konkrete indskolingsforsøg.
Petersen, Teddy: Leg & Læring. Dafolo Forlag, 1998.
Skoleinspektør Teddy Petersen om leg og læring som national vision og om projektet Leg & Læring på Rønbjerg Skole.