hus i brønderslev
Brønderslev-sagen. Huset hvor et forældrepar med 9 børn boede, og hvor overgreb og vold fandt sted.
Foto: Henning Bagger / Scanpix

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark

journalist Laura Marie Sørensen, iBureauet/Dagbladet Information. 2012. Opdateret af journalist og cand.comm. Anne Anthon Andersen, november 2017.
Top image group
hus i brønderslev
Brønderslev-sagen. Huset hvor et forældrepar med 9 børn boede, og hvor overgreb og vold fandt sted.
Foto: Henning Bagger / Scanpix
Main image
Sagen om børneovergreb ved retten i Esbjerg. En 40 årig mand blev i 2011 idømt syv års fængsel for at have misbrugt otte børn i løbet af 23 år. Sagen er blevet kaldt for den mest omfattende i Danmark.
Sagen om børneovergreb ved retten i Esbjerg. En 40 årig mand blev i 2011 idømt syv års fængsel for at have misbrugt otte børn i løbet af 23 år. Sagen er blevet kaldt for den mest omfattende i Danmark.
Foto: Claus Fisker / Scanpix

Indledning

Seksuelle overgreb mod børn og unge finder sted over hele verden. De fleste bliver misbrugt af et familiemedlem, men overgrebene kan også ske uden for familien. Overgrebene har forskellig karakter. Nogle børn bliver udsat for blotteri eller seksuel berøring, mens andre bliver tvunget til samleje. Alle børn uanset alder, køn og social klasse kan blive udsat for overgreb, men ofrene er hovedsageligt piger fra socialt belastede hjem. At blive misbrugt seksuelt kan påvirke offeret både psykisk og fysisk, og mange ofre er plaget af mén fra overgrebet resten af deres liv.

I de seneste år er der kommet øget opmærksomhed på sager om seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Det har vist sig, at flere kommuner ikke er gode nok til at skride ind over for mennesker, der begår overgreb, og at adskillige børn derfor er blevet ladt i stikken. Det har fået politikerne til at stramme reglerne for kommunerne og for voksne, der omgås børn. Og senest er Slagelse Kommune blevet dømt til at betale erstatning for at have svigtet deres handlepligt overfor tre misbrugte piger.

 

Artikel type
faktalink

Baggrund om seksuelle overgreb mod børn

Print-venlig version af dette kapitel - Baggrund om seksuelle overgreb mod børn

Hvad er et seksuelt overgreb?

Der findes mange forskellige definitioner på, hvad seksuelle overgreb mod børn og unge er. I en stor dansk undersøgelse ”Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet eller i aflastning” (se kilder) bliver overgrebene defineret som en seksuel handling, barnet ikke kan forstå og ikke er modent til eller kan give samtykke til. Den, der begår overgrebet, bliver kaldt en krænker, og overgrebene baserer sig på krænkerens behov. Vedkommende udnytter barnets afhængighed af sig eller sin egen magtposition til at gennemføre den seksuelle handling.

I den danske straffelov er der ikke en klar definition på, hvad et seksuelt overgreb er, men det fremgår, hvad der er strafbart. Ifølge Red Barnets omskrivelse af lovparagrafferne i hæftet ”Når voksne krænker” (se kilder) er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang (oralsex, analsex eller at føre fingre eller genstande ind i skeden eller anus):

· med børn under den seksuelle lavalder (15 år).

· mellem børn og unge under 18 år og ældre familiemedlemmer eller søskende (incest).

· mellem børn og unge under 18 år og deres adoptivforældre, plejeforældre, opdragere eller undervisere.

· med børn og unge under 18 år, hvis barnet tjener på det (prostitution).

Derudover er det ulovligt at bruge børn og unge under 18 år som pornomodeller, og det er strafbart at udsætte dem for blufærdighedskrænkelse, som vil sige at blotte sig for dem, beføle dem eller bruge sjofelt sprog over for dem.

Undersøgelsen ”Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet eller i aflastning” viser, at det er anden kønslig omgang end samleje, der er den hyppigste form for seksuelt overgreb. Halvdelen af de ofre, der optræder i undersøgelsen, har været udsat for anden kønslig omgang end samleje. Mellem 12 og 24 % er blevet tvunget til samleje, og mellem 30 og 50 % har været udsat for blufærdighedskrænkelse. De færreste sager handler om, at børn er blevet fotograferet eller optaget på film, og mindre end 8 % af ofrene har oplevet, at andre har købt seksuelle ydelser af dem.

Hvem bliver udsat for seksuelle overgreb?

Både drenge og piger på tværs af alder og sociale lag kan blive udsat for seksuelle overgreb. Dog bliver flere piger end drenge seksuelt misbrugt. Undersøgelsen ”Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet eller i aflastning” (se kilder) viser, at i tre ud af fire misbrugssager er offeret en pige. Af samme undersøgelse fremgår det, at over halvdelen af de børn og unge, der har været udsat for overgreb, er vokset op i brudte hjem. Omkring halvdelen er blevet slået af deres forældre eller har overværet vold i familien, og næsten halvdelen af ofrenes forældre er psykisk syge og/ eller har et misbrug, der gør, at deres barn lider af omsorgssvigt.

Rapporten ”Overgreb mod børn” (se kilder) fastslår, at socialt svage børn, der mangler tryghed hjemmefra, generelt har større risiko for at blive udsat for overgreb. De udsatte børn bliver i højere grad seksuelt misbrugt, fordi de har behov for den omsorg og opmærksomhed, som krænkeren giver, og de er mere modtagelige over for den manipulation, som krænkeren benytter for at gøre overgrebet muligt. Forklaringen er ifølge hæftet ”Seksuelle overgreb mod børn og unge – En antologi om forebyggelse og behandling” (se kilder), at udsatte børn ofte forveksler seksuelle overgreb med omsorg, fordi voksne i deres opvækst ikke har lært dem at skelne. Af den grund får de ikke trukket deres egne grænser.

Foruden de socialt udsatte, er handicappede børn og unge en helt særlig risikogruppe og har to til tre gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb end andre børn, da de har endnu sværere ved at sige fra.

Undersøgelsen ”Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet eller i aflastning” (se kilder) viser desuden, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har været udsat for seksuelle overgreb i højere grad end deres jævnaldrende. Og samme undersøgelse fastslår, at gennemsnitsalderen ved det første overgreb er omkring 7 år, men der er sager, hvor børn er blevet seksuelt misbrugt helt ned til spædbarnsalderen.

Hvem begår seksuelle overgreb?

Det er en gammel myte, at dem, der begår seksuelle overgreb mod børn, er børnelokkere med lange frakker. Forskning viser, at krænkerne er meget forskellige, men der er dog nogle fællestræk.

Det største fællestegn er, at tre ud af fire af krænkerne er mænd. Ifølge undersøgelsen ”Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet eller i aflastning” (se kilder) er over halvdelen af dem i familie med deres ofre. Det kan være forældre, søskende, bedsteforældre, stedfamilie eller andre familiemedlemmer. Deres alder varierer. I undersøgelsen er den yngste krænker syv år gammel, mens den ældste er 70 år.

Ifølge organisationen Red Barnet (se kilder) kan en seksuel krænker være en tillidsvækkende person, som man ikke lige umiddelbart vil mistænke for at begå seksuelle overgreb. Fælles for krænkerne er, at de længe før det seksuelle overgreb har haft seksuelle fantasier om børn.

Omfang af seksuelle overgreb

Print-venlig version af dette kapitel - Omfang af seksuelle overgreb

Hvor mange bliver seksuelt misbrugt i Danmark?

Det er svært at give et præcist tal for, hvor mange børn og unge under 18 år, der bliver udsat for seksuelle overgreb. En af grundene er, at mange seksuelle overgreb aldrig bliver opdaget og anmeldt, fordi det er tabubelagt for ofrene at fortælle om, hvad de har været igennem. I den største og nyeste undersøgelse af omfanget af seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark ”Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark” foretaget af SFI (se kilder) har 12 % af de unge angivet, at de har oplevet uønskede hændelser med blottelser, og samme andel af de unge har oplevet uønsket berøring. Omkring dobbelt så mange piger som drenge har oplevet dette. 7 % af pigerne og 5 % af drengene har oplevet forsøg på eller gennemført uønsket samleje. I tre ud af fire tilfælde er udøveren en jævnaldrende, mens det i ét ud af fire tilfælde er en voksen eller et familiemedlem.

Undersøgelsen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor 2.000 8. klasses elever fra 92 forskellige skoler har deltaget.

Hvordan har opmærksomheden på seksuelle overgreb udviklet sig?

Seksuelle overgreb mod børn har formentlig altid eksisteret, men i Danmark begyndte man først at håndtere problemet i 1970’erne, og det var ikke før 1983, at den første konference om børnemishandling og omsorgssvigt af børn blev afholdt.

I 1990'erne steg den offentlige interesse for seksuelle overgreb – særligt overgreb i daginstitutioner. Det skete som følge af den såkaldte Vadstrupgård-sag fra 1997, hvor en pædagogmedhjælper i en børnehave blev dømt for at have misbrugt omkring 20 små børn seksuelt. Det satte gang i debatten i Danmark, og flere sager fulgte i kølvandet. Debatten rokkede ved en hidtidig opfattelse af, at overgreb primært fandt sted internt i familier, og satte fokus på, at børn i princippet kan udsættes for seksuelle overgreb i alle de sammenhænge, de indgår i.

I 00’erne kom der endnu større fokus på sager om seksuelle overgreb mod børn – især gennem massiv mediedækning af den såkaldte Tønder-sag. Sagen handlede om to søstre, født i 1994 og 1997, der blev seksuelt misbrugt af deres far. Han udlånte og lejede desuden sine døtre ud til en række fremmede mænd, der begik seksuelle overgreb mod dem fra de var henholdsvis otte og ti år gamle. I 2005 fik politiet et anonymt tip om, at noget var galt, og i 2007 blev faren idømt 10 års fængsel. Moren blev anklaget for at have medvirket til samleje eller anden kønslig omgang. I 2006 blev hun idømt en tidsubestemt behandlingsdom, fordi hun blandt andet lider af skizofreni. Derudover blev 16 mænd anholdt – mistænkt for at have misbrugt pigerne. Tre af dem blev dømt for at have haft samleje eller anden kønslig omgang end samleje med de to piger.