Markedsføringsloven

Hvad er markedsføringsloven?

Markedsføringsloven er den lov, der regulerer al markedsføring i Danmark. Loven er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og er fastsat i overensstemmelse med nogle EU-regler, som har til formål at sikre en fornuftig konkurrenceetik på det europæiske marked. Loven pålægger virksomheder at udvise god markedsføringsskik under hensyn til både forbrugere og konkurrenter. Markedsføringsloven gælder private såvel som offentlige virksomheder.

Hvad er markedsføringslovens vigtigste regler om reklame?

De vigtigste regler i forbindelse med reklamevirksomhed er de generelle regler for adfærd på markedet og reglerne for forbrugerbeskyttelse. Om førstnævnte står der blandt andet i markedsføringsloven (se kilder): ”Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.” (Se kilder). Reklamer må med andre ord ikke lyve eller skjule vigtige informationer om de produkter, de omhandler.

En anden vigtig regel i forhold til moderne markedsføring er, at: ”En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.” (se kilder). Det er med andre ord ulovligt at lave reklamer, der ikke synligt fremstår som netop reklamer. Mange moderne kampagner, der leger med genren, bevæger sig altså på grænsen af denne regel.

En anden regel, man som forbruger skal være opmærksom på, er, at det er ulovligt for virksomheder at henvende sig via elektronisk post, telefax og lignende uden kundens tilladelse, medmindre de allerede har været i kontakt med kunden og har fået deres mailadresse udleveret. Det skal desuden altid være muligt let og gebyrfrit at frabede sig mails fra en virksomhed.

Hvilke regler om markedsføring og beskyttelse af børn og unge er værd at kende?

Reglerne for forbrugerbeskyttelse handler særligt om ikke at vildlede forbrugerne med hensyn til f.eks. prisoplysninger og emballage. Navnligt når det kommer til markedsføring målrettet børn og unge er reglerne stramme. Her står der blandt andet: ”Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.” (Se kilder). Dette omfatter blandt andet et forbud mod reklamer, der opfordrer direkte eller indirekte til vold. Ligesom det betyder, at man ikke må henvise til rusmidler i reklamer målrettet modtagere, der er under 18 år.