Nøglebegrebet i kapitalismen

Hvad er kapitalisme?

Kapitalisme er et samfundsøkonomisk system og et hyppigt brugt begreb i samfundsdebatten. Brugen af begrebet afhænger meget af det ideologiske ståsted hos personen, der bruger det. Selv om kapitalisme som system – eller anlæg til det – kan spores langt tilbage i historien, blev begrebet først rigtigt udbredt i 1800-tallet af den tyske samfundstænker Karl Marx og andre socialister, som var stærkt kritiske over for kapitalismen.

Hvad er grundelementerne i kapitalisme?

Med baggrund i Den Store Danske Encyclopædis opslag "Kapitalisme" (se kilder) kan der opstilles to grundlæggende elementer i en kapitalistisk økonomi:

· Privat ejendomsret

· Markedsøkonomi

(se uddybende forklaringer nedenfor)

Produktionen af varer og tjenesteydelser (det kan være rengøring, kontorarbejde eller hårklipning) er kendetegnet ved, at produktionsmidlerne (kapitalen) sammen med det færdige produkt ejes af kapitalejeren, også kaldet kapitalisten eller arbejdsgiveren. Produktionsmidler kan for eksempel være jord, råvarer og maskiner.

I produktionen indgår også arbejde, som udføres af lønnet arbejdskraft, det vi i dag kalder medarbejdere. Medarbejderen får løn for sit arbejde, men er ikke medejer af virksomheden.

Hvad er privat ejendomsret?

Privat ejendomsret indebærer, at personer og virksomheder må eje produktionsmidler og bruge dem, som de vil, så længe de ikke bryder loven. Den private ejendom bliver beskyttet af staten. For at kunne klare sig i konkurrencen, skal der hele tiden investeres i produktionsmidlerne. Derfor er vækst en nødvendighed for at have midler til at foretage investeringer.

Ovenstående kan ses som en modsætning til samfundssystemer som kommunisme og socialisme, hvor produktionsmidlerne er ejet i fællesskab eller af staten.

Kapitalisten har også ret til at beholde den eventuelle profit fra produktionen. Profitten er fortjenesten fra produktet, det vil sige salgsprisen fratrukket produktionsomkostningerne. I et kapitalistisk system er det denne profit, der er hovedformålet med at drive virksomhed.

Hvad er markedsøkonomi?

Markedsøkonomi betyder ifølge Den Store Danske Encyclopædis opslag "Markedsøkonomi" (se kilder), at virksomheder og personer selv bestemmer, hvad, hvor meget og hvordan de vil producere. Priserne bliver afgjort af markedet på baggrund af udbud og efterspørgsel på produktet.

Dette står i modsætning til planøkonomi, hvor produktion og priser er fastlagt af staten. I et kapitalistisk samfund fungerer markedet i fri konkurrence eller noget, der minder herom. Det vil sige, at der ikke er monopoler (altdominerende virksomheder), og alle konkurrerer på lige vilkår. Ren markedsøkonomi findes dog stort set ikke i praksis.

Hvad er økonomisk liberalisme?

I vore dage handler den væsentligste samfundsøkonomiske diskussion ikke om, hvorvidt man er for eller imod kapitalisme, men om hvilken og hvor stor en rolle staten skal spille i forhold til at regulere kapitalismen.

Den skotske økonom og filosof Adam Smith (1723-1790) anses som ophavsmanden til teorien om økonomisk liberalisme. Han lagde vægt på frihed som grundlag for økonomisk velstand i et samfund. Markederne skulle fungere frit med minimal indblanding fra staten, mente Smith. Han var af den overbevisning, at markederne ville regulere sig selv ved hjælp af en 'usynlig hånd' og statslig indblanding ville ofte gøre mere skade end gavn. Når den enkelte forfølger sin egeninteresse, kommer det samfundet til gavn, var hans hypotese: "Det er ikke af slagterens, bryggerens eller bagerens godgørenhed, at vi forventer at få vores middag, men ud fra deres hensyn til egeninteresse." (Adam Smith i "Wealth of Nations" citeret i "Finanskrisen" af Daniel Hedelund og Lasse Vøge (se kilder)).

I Danmark er partier som Venstre og Liberal Alliance inspireret af Adam Smiths teori om økonomisk liberalisme. Adam Smiths tanker er blandt andet videreudviklet inden for den økonomiske skole 'monetarismen', der lægger vægt på at kontrollere pengemængden, men i øvrigt taler for minimal statslig indblanding.

Hvad er keynesianisme?

Keynesianisme er en økonomisk teori udviklet under den store depression i 1930'erne af den britiske økonom John Maynard Keynes. Han mente, at kapitalisme var gavnlig, men prøvede at finde måder at undgå de tilbagevendende økonomiske kriser i kapitalistiske samfund. Han mente, at staten, i modsætning til tidligere, skulle spille en aktiv rolle for at sikre, at der ikke kom massearbejdsløshed, og at så mange som muligt fik råd til at købe virksomhedernes varer og tjenesteydelser. Det kunne gøres gennem en forøgelse af det offentlige forbrug i krisetider, så der blev holdt liv i økonomien. På den måde ville der altid være efterspørgsel efter virksomhedernes produkter, og de store kriser kunne undgås, mente han. Socialdemokratier verden over er kraftigt inspireret af Keynes og hans teori