Baggrund om angst

Hvad er angst?

Angst er en fælles betegnelse for en række psykiske tilstande. Angsten giver sig udslag i både psykiske og fysiske symptomer og kan have betydning for ens adfærd. Det er vigtigt at skelne mellem normal angst og sygelig angst. Normal angst er en naturlig reaktion på situationer, der opleves som farlige eller truende. Sygelig angst har derimod som regel ikke en umiddelbar årsag. Der findes forskellige former for angstlidelser, og de optræder i forskellige grader fra mild angst til svær, invaliderende angst.

Angst kan også være en del af andre psykiske sygdomme for eksempel depression eller skizofreni. Angsttilstande fører ofte til betydelig grad af nedsat livskvalitet og nedsat social funktionsevne, hvilket begrænser personen i almindelig social udfoldelse som at være sammen med venner, dyrke fritidsinteresser og gå på arbejde eller i skole.

Hvilke former for angst findes der?

I 1961 blev den første klinik til behandling af voksne med angsttilstande oprettet i det danske sundhedssystem. I behandlingssystemet går angstsygdomme under betegnelsen angstneuroser, men den betegnelse blev ændret op gennem 1980'erne – først i det amerikanske diagnosesystem DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) og senere i WHO's ICD-10 (International Classification of Disorders). WHO’s ICD-10 er det diagnosesystem, der anvendes i Danmark (se kilder), og her skelnes der mellem følgende former for angst:

Fobiske angsttilstande:

· Agoraforbi: Angst for at færdes alene uden for hjemmet, være på steder med mange mennesker, rejse alene i tog, bus eller fly.

· Socialfobi: Angst for sociale situationer, for at blive kritisk observeret, for at gøre noget pinligt, ofte ledsaget af lav selvagtelse og frygt for kritik.

· Enkeltfobi: Angst i specielle situationer, f.eks. angst for dyr, mørke, tordenvejr, højder, lukkede rum eller ved synet af blod, edderkopper eller slanger.

Andre angsttilstande:

· Panikangst: Tilbagevendende anfald af panikagtig angst, som ikke er begrænset til særlige situationer, og som optræder uforudsigeligt.

· Generaliseret angst: Længerevarende perioder med anspændthed og almen ængstelse. Men ikke begrænset til særlige situationer eller omstændigheder.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD):

Tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Angst er næsten altid til stede hos en person med OCD, især hvis personen forsøger at modstå tvangshandlingerne.

Reaktion på svær belastning:

· Akut belastningsreaktion: Forbigående tilstand, reaktion på exceptionel fysisk eller psykisk belastning f.eks. naturkatastrofer, krigshandlinger, tortur, voldsomme ulykkestilfælde, grove voldshandlinger, voldtægt m.v. Med det psykiske traumes sværhedsgrad stiger risikoen for at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion.

· Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD): Tilstand, der opstår nogen tid efter en traumatisk begivenhed, se eksempler under Akut belastningsreaktion. Symptomer er påtrængende minder, søvnløshed, mareridt og stærkt ubehag ved omstændigheder, der minder om traumet.

Hvilke former for angst ses hos børn og unge?

· Separationsangst: Barnet har overdreven frygt for at være væk fra forældre eller anden omsorgsperson og forsøger at undgå at skilles fra dem. (Symptomerne skal være begyndt før 6-årsalderen).

· Social angsttilstand i barndommen: Barnet er overdrevent genert, frygter andres meninger og er bange for fremmede. (Symptomerne skal være begyndt før 6-årsalderen).

· Generaliseret angsttilstand i barndommen: Barnet er overdrevent bekymret for, hvad der kan ske i alle situationer. Bruger al sin mentale energi på at bekymre sig på forhånd og er ofte rastløs, irritabel, har koncentrationsbesvær og søvnbesvær. (Symptomerne skal være begyndt før 18-årsalderen.

· Fobisk angsttilstand i barndommen: Barnet er ekstremt bange for enkeltstående ting som mørke, store dyr, højder eller vand og hæmmes af det.

· Panikangst: Pludselig angst uden nogen åbenbar årsag, hjertebanken, svedtendens, rysten, mundtørhed, åndedrætsbesvær, ofte angst for at dø. (Forekommer sjældent før pubertetsalderen).

Derudover kan angst optræde samtidigt med en række andre psykiske lidelser (komorbide lidelser) som depression, OCD, autismespektrumforstyrrelse, hyperaktivitet, adfærdsforstyrrelse, tilpasningsforstyrrelse, posttraumatisk stresstilstand og psykotisk tilstand.

Hvor udbredt er angst i dag?

Der er usikkerhed om, præcis hvor udbredt angsttilstande er, men mange undersøgelser tyder på, at tallet er højt. En undersøgelse iværksat af WHO, som omfatter 51.500 mennesker i 21 lande, konkluderer f.eks., at ca. en tiendedel af befolkningen i løbet af et år har en angsttilstand. Undersøgelsen er refereret i artiklen ”Kun en ud af ti med angst får tilstrækkelig behandling” (se kilder).

Ifølge ovenstående artikel handler 5% af konsultationerne hos de praktiserende læger i Danmark om angst. Mindst hver tiende kvinde eller mand bliver på et tidspunkt i livet ramt af en angsttilstand. Angsttilstande ses hos dobbelt så mange kvinder som mænd.

Angsttilstande kan opstå allerede i barndommen eller ungdommen, og i dag er angst den mest udbredte form for psykisk lidelse hos børn og unge. Antallet af børn og unge, der bliver diagnosticeret med angst, er tredoblet de seneste ti år, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, ”Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet. For børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelser”, som blev offentliggjort i 2018 (se kilder).

Hvilke symptomer er der på angst?

Sygelig angst har både kropslige og psykiske symptomer. De udløses lettere end ved normal angst og kommer ofte helt uden varsel.

Typiske kropslige symptomer er, at personen begynder at ryste, svede, får hjertebanken, brystsmerter, svimmelhed, åndenød, kvælningsfornemmelse og kvalme.

Typiske psykiske symptomer er, at personen får uvirkelighedsfølelse, frygter at blive sindssyg, får dødsangst, koncentrationsbesvær, rastløshed, søvnbesvær og frygter nye anfald (bliver angst for angsten).

Hvorfor får man angst?

Man kan ikke pege på en enkelt årsag, og det afhænger desuden af, hvilken type angst der er tale om. Forskere er dog enige om, at følgende faktorer har indflydelse på, hvor ængstelige vi er, hvor meget vi bekymrer os, og hvor meget bekymringerne og ængstelsen påvirker os:

· Hvordan vi er blevet opdraget

· Hvad der sker med os gennem livet

· De gener, vi er født med, og som kontrollerer, hvordan vores krop og hjerne udvikler sig

· Balancen mellem forskellige vigtige kemiske stoffer i hjernen.

Hvordan diagnosticeres angst?

Voksne kan få stillet diagnosen hos en praktiserende læge. Børn og unge henvises til en børne-ungepsykiater enten af praktiserende læge eller af PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning).

Ofte har en person symptomer fra flere forskellige angstsygdomme på samme tid, eller man kan have angst som led i andre psykiske sygdomme. Lægen spørger den angste person ud om symptomerne, og hvordan de har udviklet sig. Bestemte kendetegn ved sygehistorien vil ofte være nok til at stille diagnosen.

Hvordan har synet på angst ændret sig gennem historien?

Definitionen af angst har gennem historien været omstridt, og det giver sig blandt andet udslag i, at udtrykket i dag bruges i to hovedbetydninger. I moderne psykologi opfatter man angst som en form for frygt, men teologer og filosoffer, baseret på f.eks. den danske filosof og teolog Søren Kierkegaard (1813-1855), beskriver angst som et særligt fænomen, der adskiller sig fra frygt.

En af de første læger, der arbejdede videnskabeligt med angst, var den østrigske læge Sigmund Freud i 1890'erne. Han mente, at årsagen til angst var manglende seksuel tilfredsstillelse, og senere føjede han undertrykte følelser til som årsag. Andre væsentlige personer, der har bidraget med teorier om angst, er: psykologen Aaron T. Beck (f. 1921), en af hovedpersonerne bag udviklingen af kognitiv terapi, og John Bowlby (1907-1990), der har udviklet en teori om den tidlige tilknytning mellem mor og barn.

Opfattelsen af angst som modsætning til frygt formuleres første gang teoretisk af Søren Kierkegaard i hans bog ”Begrebet Angest” (1844). For Kierkegaard er angsten eksistentiel og ethvert frit menneskes vilkår. Han beskriver angsten som en drivkraft og ikke en sygelig tilstand, men det kræver, at mennesket forstår at leve med og acceptere angsten for sin egen fejlbarlighed.

 

Interview med forfatter Mads Tobias Bundsgaard om hans bog ”Sørens”, som han skrev efter en periode med depression og social angst. Bogen er skrevet, så den kan læses af børn i 12-13 årsalderen og giver en introduktion til den danske filosof Søren Aabye Kierkegaard, der bl.a. skrev værket ”Begrebet Angest”.