Forsker fra Aalborg Universitet vil redde truede dyr med en fryser - en såkaldt cryobank for truede dyr.
Foto: Mads Nissen / Scanpix

Truede dyr

journalist og cand.comm. Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet Information. Juni 2016
Emneord
Top image group
Forsker fra Aalborg Universitet vil redde truede dyr med en fryser - en såkaldt cryobank for truede dyr.
Foto: Mads Nissen / Scanpix

Indledning

Listen over truede dyr vokser. I dag regnes knap 12.000 dyrearter for at være udryddelsestruede af blandt andet klimaforandringer, skov- og landbrug, byudvikling og infrastruktur. Men først og fremmest er det tab af levesteder, krybskytteri og ulovlig handel med dyr, der truer verdens dyr.

Blandt de mest truede arter er næsehornet og tigeren. For et par år siden oversteg kiloprisen på horn fra næsehorns kiloprisen på guld, og ifølge Verdensnaturfonden, WWF, kan den intensiverede jagt på næsehorn betyde, at to næsehornsarter uddør inden for de næste ti år.

Også tigeren er i fare for at uddø. I begyndelsen af 1900-tallet var der omkring 100.000 vilde tigre i naturen, mens der nu kun er omkring 3.900 tilbage.
Ulovlig handel med dyr er steget voldsomt og har nu en global værdi af omkring 108 milliarder kroner årligt, som blandt andet er med til at finansiere terror. Det har for nylig fået FN til at anerkende illegal handel med truede dyr som en ny form for organiseret kriminalitet, som det kræver en større og mere tværgående global indsats at stoppe.

 

Artikel type
faktalink

Definition og omfang

Almindelig løvfrø er på på Rødlisten over truede arter.
Almindelig løvfrø er på på Rødlisten over truede arter.
Foto: Sven Halling / Scanpix

Hvad vil det sige, at en dyreart er truet?

En truet art betegner en art af en levende organisme, herunder dyrearter, der er i fare for at uddø. Antallet af truede arter på verdensplan fremgår af en såkaldt rødliste, som laves og opdateres af den internationale naturbeskyttelsesorganisation International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Rødlisten oplister alle registrerede arter i kategorier, som spænder fra ’uddød’ til ’ikke truet’. 

Hvilke arter er de mest truede i verden?

Ifølge IUCN, som har det internationale ansvar for at kortlægge alle verdens plante- og dyrearters tilstand og fare for at uddø, rummer den internationale rødliste knap 80.000 plante-, svampe- og dyrearter, hvoraf 59.033 er dyrearter. Af dem er 20 % svarende til knap 12.000 truede. Det oplyser Caroline Pollock, der har ansvaret for den internationale rødliste (se kilder). På listen over ”kritisk truede” dyrearter er dyr, som er i ekstrem fare for at blive udryddet i naturen. Her finder man blandt andre Halslemur-aben, Sumatranæsehornet, den mellemamerikanske løvfrø, Hawaii-munkesælen, sumpskildpadden Glyptemys, hvidryggede gribbe i Asien, Golfmarsvinet, Skældyret, den spanske los, Cubakrokodillen og lavlandsgorillaen. På National Geographic’s hjemmeside kan man se et fotogalleri af disse dyr. Det er især tab af levesteder og krybskytteri, der truer deres overlevelse (se kilder).

"Disse truede dyrearter er meget udsatte og er afhængige af, at der gribes seriøst ind. De vil ikke overleve ved egen hjælp", siger Barney Long, der leder afdelingen for artsbevarelse i World Wildlife Fund i USA i artiklen "De truede dyrearter – ikke kun pandaer og tigre" på National Geographic’s hjemmeside (se kilder). 

Hvilke truede dyrearter findes i Danmark?

Det er især de kræsne arter, der er truede – det vil sige arter, som stiller særlige krav til levested eller fødekilde. Det gælder blandt andet dyr som haren og mange af de danske sommerfugle.

"Mange arter har en levevis, som har virket i millioner af år, men som ikke duer i det intensivt kultiverede landskab, som vi har frembragt. Arter, som er knyttet til næringsfattige levesteder med store græssende dyr eller gamle skove med gamle træer og dødt ved vantrives i Danmark", siger Rasmus Ejrnæs i artiklen "1526 truede dyrearter i Danmark" på Dyrefondets hjemmeside (se kilder) og nævner sommerfugle, bier og larver som eksempler på artsgrupper med mange truede arter.

I WWF’s rapport "Living Rapport 2014" (se kilder) kan man læse, at Danmarks biologiske mangfoldighed går tilbage i samtlige økosystemer. Selv om det er gået frem for eksempelvis ørne og traner, er haren nu på den danske rødliste over truede dyrearter sammen med 25 % af de andre danske pattedyr. Halvdelen af sommerfuglene i Danmark er enten helt forsvundet eller truede, og over hver tredje fugleart er ligeledes på den danske rødliste, skriver WWF i rapporten. 

Hvad siger den danske lovgivning om truede dyr?

I Danmark er det Naturbeskyttelsesloven, der freder en række truede arter. Loven sætter grænser for jagt på truede arter og handel med dem og for udsætning af fremmede dyr i naturen. De danske love og regler på området retter sig efter den internationalt gældende Washington-konvention – også kaldet CITES-konventionen. CITES er en international konvention, som en række lande har underskrevet for at sikre, at den internationale handel med dyr og planter ikke truer arters overlevelse. Aftalen blev indgået den 3. marts 1973 ved et møde i Washington med 80 landes deltagelse. Den 1. juli 1975 trådte aftalen i kraft. Selvom aftalen forpligter landene juridisk, trumfer den ikke de enkelte landes lovgivning. Det er således de enkelte landes eget ansvar at implementere CITES-konventionen i deres nationale lovgivning. Det kan man læse på CITES hjemmeside (se kilder). Godt 1000 arter er så stærkt truede, at handel med dem er helt forbudt. For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel. På Naturstyrelsens hjemmeside kan man få et overblik over hvilke (se kilder).

Hvordan forsøger EU at sikre truede dyrearters overlevelse?

EU sluttede sig i juli 2015 til CITES-konventionen med det formål at beskytte truede dyr og planter. CITES er implementeret i EU-forordningen, hvor man også har optaget en række invasive arter på listerne over arter, der ikke må handles med, fordi de udgør en trussel mod arter, der er naturligt hjemmehørende i EU.

"CITES er det bedste modsvar, som det internationale samfund har i kampen mod de kriminelle, der handler med dyr og deres ulovlige, ubæredygtige handel," siger Karmenu Vella, EU-kommissær for miljø, fiskeri og maritime forhold i artiklen "EU tilslutter sig kampen mod illegal dyrehandel" på nyhedsmediet Globalen.dk (se kilder), som udgiver artikler om udvikling, debat og forskning inden for dyrevelfærd, klima og miljø. Ved at tilslutte sig CITES-konventionen får EU mulighed for at sanktionere mod parter, som ikke lever op til de krav om beskyttelse af naturen og vildtlivet, som fremgår af konventionen. Sanktionerne kan eksempelvis bestå af en handelsboykot, fremgår det af artiklen. 

Udvikling

Borneo elefanten, som er en underart af den indiske elefant, er en truet dyreart.
Borneo elefanten, som er en underart af den indiske elefant, er en truet dyreart.
Foto: Karsten Schnack / Scanpix

Hvornår begyndte man at klassificere dyrearter som truede?

I 1973 gennemførte den amerikanske regering loven "Endangered Species Act (ESA)" med det formål at beskytte truede dyrearter, der var i tilbagegang som konsekvens af økonomisk vækst og udvikling. Det fremgår af artiklen "Endangered Species Act" på Wikipedia (se kilder). Det var daværende præsident Richard Nixon, der den 28. december 1973 underskrev loven. 

Hvem holder øje med truede dyr i Danmark?

Det er på de såkaldte rødlister, man finder oversigter over dyre- og plantearter, der er forsvundet i nyere tid eller er i fare for at forsvinde. I Danmark er det Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet, der udarbejder rødlisten. Ifølge denne er der i Danmark 979 dyrearter, der falder under kategorierne ’næsten truet’, ’sårbare’, ’truede’, ’kritisk truede’ og ’regionalt uddød’. Men rødlisten dækker kun ca. en tredjedel af dyre-, plante- og svampearterne i Danmark. Der er vurderet i alt 4085 dyrearter i Danmark, mens store dele af dyreriget ikke er rødlistevurderet, så listen giver ikke det fulde overblik over truede arter. Det oplyser Jesper Erenskjold Moeslund, forsker i biodiversitet og naturforvaltning ved Aarhus Universitet og ansvarlig for den danske rødliste i et interview med forfatteren af denne artikel den 7. juni 2016. 

Hvordan har antallet af truede dyrearter på verdensplan udviklet sig i nyere tid?

I artiklen "Den sjette masseuddøen: Jorden forsvinder lidt efter lidt" på Videnskab.dk (se kilder) kan man læse, at arterne i disse år uddør 100-1000 gange hurtigere, end hvad der plejer at være normaltilstanden. Artiklen refererer til et studie præsenteret i tidsskriftet Science, som viser, at det nuværende tempo for arternes uddøen er på højde med fem andre gange i Jordens historie, hvor 50-90 % af arterne pludselig forsvandt, som det f.eks. skete, da en kæmpeasteroide ramte Jorden omkring den mexicanske by Chicxulub for 65 millioner år siden og medførte en så gennemgribende forandring af planetens miljø og klima, at omkring 50 % af alle dyre- og plantearter uddøde, heriblandt dinosaurerne.

"Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt en ny masseuddøen indtræffer. Vi er midt i det. Nu er spørgsmålet i stedet, hvor hurtigt arterne vil uddø, og hvilke konsekvenser det får for økosystemerne og os selv", siger Carsten Rahbek, professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet og en af de førende danske forskere på området, i artiklen. I løbet af de sidste fire årtier er de forskellige bestande af hvirveldyr ­– altså dyr med en rygsøjle såsom pattedyr, fugle, fisk, reptiler og padder – faldet med 28 % i gennemsnit. 16-33 % af alle arter inden for denne gruppe anses nu for at være truet. Dyr som løven, elefanten, næsehornet, leoparden og orangutangen er nogle af de hvirveldyr, som snart vil være fortid, hvis udviklingen fortsætter.

"Store dyr er generelt hårdest ramt. Det skyldes, at de har brug for større arealer for at opretholde en levedygtig bestand, de er mere attraktive at slå ihjel for mennesker og de får få unger," siger biologiprofessor Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet i oven for nævnte artikel.