Overvægtige børn og unge

Artikel type
faktalink
cand.mag. Anne Vindum, iBureauet/Dagbaldet Information. 2012
Main image
Nyt børnevægts center i København har succes med at få overvægtige børn til at tabe sig. 20. december 2012.
Nyt børnevægts center i København har succes med at få overvægtige børn til at tabe sig. 20. december 2012.
Foto: Linda Kastrup / Scanpix

Overvægt og fedme er et hastigt voksende problem for børn og unge. I de seneste 30 år er antallet af overvægtige børn og unge tredoblet i Danmark, og det går ud over både deres fysiske og psykiske helbred. For meget sukker og for lidt motion er de to store syndere. Øget fokus på fysisk aktivitet og sund kost, oplysningskampagner, regelmæssig vejning, øget vejledning fra læger og diætister er sammen med centre for behandling af svært overvægtige nogle af ingredienserne i indsatsen for sundhedsfremme hos overvægtige børn. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der tale om en global fedmeepidemi, der især spreder sig i USA og Europa.

Baggrund om børn og unges overvægt

Hvornår er et barn eller en ung overvægtig?

Der findes ikke en præcis definition på, hvornår et barn er overvægtigt. Overvægt skal generelt ses i forhold til normalvægt. Når det gælder børn, kan det dog være vanskeligt at afgøre, hvad normalvægten bør være for det enkelte barn, da børns gennemsnitlige vægt ændrer sig meget med vækst og udvikling. Ofte vurderer man størrelsen af fedtdepoter ud fra personens kropsmasseindeks. På engelsk hedder det Body Mass Index og forkortes BMI. BMI beregnes ud fra en persons vægt og højde efter formlen: BMI = vægt (kg) divideret med højde2 (m). Vejer man 50 kg og er 1,6 m høj, er ens BMI-tal: 50/(1,6 x 1,6) = 19,5. BMI benyttes som målemetode ved statistiske opgørelser, hvor man inddeler BMI-tallene i tre grupper og en række undergrupper:

A. Undervægt: under 18,5

B. Normalvægt: 18,5-25

C. Overvægt: over 25

· Moderat overvægt: over 25-30

· Svær overvægt: over 30

- Klasse 1: Fedme: over 30-34,9

- Klasse 2: Svær fedme: 35-39,9

- Klasse 3: Ekstrem svær fedme: over 40

BMI giver generelt et godt grundlag for bedømmelse af kropsvægt, men metoden tager hverken højde for store muskler eller graviditet og er vanskelig at anvende til børn. I dag er der ikke enighed om, hvordan BMI-metoden bør bruges til at måle børn og unges overvægt. Ifølge udskolingsundersøgelsen fra 2000 fra Statens Institut for Folkesundhed (se kilder) kan en trænet undersøger bedst afgøre, om det enkelte barn er overvægtigt, ikke ud fra BMI-indekset, men ved at se barnet afklædt.

En alternativ metode til at afgøre, om børn er fede, er ved at bruge en såkaldt dexa-scanner, der viser fordelingen mellem fedt, muskler og knogler i kroppen. Det fortæller professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Niels Wedderkop, der har undersøgt 720 børn for fedme. Mange børn er ’tyndfede’, hvilket vil sige, at de ikke er overvægtige, men har for stor andel af fedt i forhold til muskler, ifølge artiklen ”Fede børn bliver overset af lægerne” i Politiken (se kilder).

Hvilke børn og unge er overvægtige?

Der er forskel på forekomsten af overvægt hos piger og drenge. Ifølge udskolingsundersøgelsen (se kilder) er der flere overvægtige piger end drenge, både når det gælder let og udtalt overvægt. Jo mere udtalt overvægten er, desto større forskel er der på piger og drenge. Blandt voksne finder man derimod den modsatte tendens, for her er der flere overvægtige mænd end kvinder.

Der er også forskel på forekomsten af overvægt i socialgrupperne. Tidligere var undervægt et fattigdomsproblem, men i dag ser det imidlertid ud til, at overvægt og fedme bliver et fattigdomsproblem. Det skyldes, at det især er børn og unge fra lavindkomstfamilier, der udvikler overvægt og fedme. Svær overvægt forekommer i højere grad i befolkningsgrupper med de korteste uddannelser og en lav indkomst.

Artiklen ”Dobbelt så mange børn af lavtuddannede er tykke” fra Politiken (se kilder) fortæller på baggrund af forskningsprojektet ”Bedre sundhed for mor og barn”, at der er stor forskel på børns vægt i forhold til deres forældres uddannelsesniveau. Omkring 12 % blandt børn af ufaglærte mødre eller mødre uden uddannelse er tykke, mens tallet kun er knap syv procent for børn af højtuddannede mødre. Anne-Marie Nybo Andersen, der er professor i social epidemiologi ved Københavns Universitet, siger i artiklen: ”Den store forskel i overvægt blandt børn fra forskellige sociale kår viser, at vi skal sætte ind tidligt i livet. De her overvægtige børn er i stor risiko for også at være overvægtige som voksne, hvor de udvikler livsstilssygdomme”.

Hvorfor bliver man overvægtig?

Man bliver overvægtig, når den mængde af energi, som man indtager gennem mad og drikke, overstiger den mængde af energi, som kroppen forbrænder. Denne ubalance mellem indtag og forbrug reagerer kroppen på ved at lagre den overskydende energi i fedtdepoter. Årsagerne til ubalancen er meget komplekse og omfatter såvel livsstil, adfærd, miljø som biologiske forhold. Man kan være arveligt anlagt til at blive overvægtig, og man har større risiko for at blive overvægtig, hvis der er overvægt i familien. Imidlertid er den enkeltes livsstil altafgørende for, om man udvikler overvægt eller fedme. I nogle få tilfælde kan man blive overvægtig som følge af, at man bliver behandlet for andre sygdomme med visse medikamenter.

Sundhedsstyrelsens ”Rapport om børn og overvægt” fra 2010 (se kilder) har lavet en analyse af sammenhængen mellem de 11-15-åriges livsstil og BMI:

·Jo lavere deres fysiske aktivitetsniveau er, jo højere BMI har de.

·Jo højere BMI, jo mindre er sandsynligheden for, at de unge spiser morgenmad hver dag.

·Jo højere BMI, jo oftere drikker de sodavand i løbet af en uge. Denne

sammenhæng gælder kun for drengene.

·Jo højere BMI, jo større er sandsynligheden for at de bruger mindst 3 timer foran TV og computer. Denne sammenhæng gælder kun for pigerne.

I løbet af de senere år er der kommet fokus på andre årsager til fedme, end de nævnte. I artiklen ”Social utryghed skaber fedme” i Information (se kilder) siger fedmeforsker ved Københavns Universitet, Thorkild I.A. Sørensen: ”Netop nu er jeg kommet til den erkendelse, at fedme er en reaktion på usikkerhed af social eller psykologisk karakter. Det åbner for en lang række perspektiver, og derfor vil jeg de næste fem år samle trådene inden for fedmeforskning på en måde, som jeg ikke har set andre gøre det.” Sørensen henviser til, at man kan skabe ny forståelse for fænomenet gennem tværdisciplinær forskning, og han lægger vægt på social ulighed og samfundsmæssig tryghed som afgørende elementer i forhold til fedme: ”Jo mere den enkelte er overladt til sig selv, og jo mere usikker tilværelsen er, jo mere fedme. På den anden side: Jo mere tryghed samfundet skaber for den enkelte, jo mindre fedme,” siger han.

Hvorfor bliver flere og flere overvægtige?

Der er mange årsager til, at flere og flere børn og unge bliver tykke. Det voksende antal overvægtige hænger først og fremmest sammen med, at der er sket en ændring i børn og unges livsstil, som i dag omfatter alt for lidt motion og for meget sukker. Børn og unge bevæger sig i dag mindre end tidligere, da de tilbringer en stor del af fritiden foran tv, video og computer. Usund kost spiller også en væsentlig rolle. Både piger og drenge spiser mere slik og drikker mere sodavand end tidligere ifølge kostundersøgelsen ”Danskernes kostvaner 2003-2008” (se kilder). Denne undersøgelse viser også, at der ”på fødevareniveau er sket en både positiv udvikling i form af et øget indhold i kosten af frugt, grønt og postevand, mens kostens indhold af sukkersødede sodavand er faldet og en negativ udvikling i form af et stigende indhold af fuldfed ost, sukker og slik samt et faldende indhold af kartofler.” Dette ses hos børn og voksne i forhold til den tidligere kostundersøgelse.

Ifølge ”Temarapport om børn og overvægt” fra 2010 (se kilder) får mange skolebørn ikke regelmæssig morgenmad eller frokost, og 10 % af de 11-15-årige spiser slet ikke frugt eller grønt.

Hovedårsagerne til overvægt og fedme er altså:

· For lidt motion

· Fed og sukkerrig kost

· For få måltider

Udbredelsen af overvægtige børn og unge

Hvor mange børn og unge er overvægtige i Danmark?

I løbet af de seneste årtier er der sket en markant stigning i antallet af overvægtige børn og unge. ”Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997 – 2008” (se kilder) fortæller, at i 2008 var 14 % af de 11-15-årige drenge overvægtige, mens tallet for piger lå lidt lavere på 10 %.

Både for piger og drenge gælder det, at der er en omvendt sammenhæng mellem BMI og fysisk aktivitetsniveau. Jo lavere aktivitetsniveau, jo højere BMI. Der er også sammenhæng mellem BMI og hvor ofte de 11-15-årige spiser morgenmad. Jo højere BMI, desto mindre er sandsynligheden for, at de unge spiser morgenmad hver dag.

Blandt de lidt ældre unge fordeler tallene sig ifølge ”National sundhedsprofil unge” fra 2011 (se kilder) lidt anderledes. Heri fremgår det, at forekomsten af svært overvægtige blandt de 16-20-årige er lige stor blandt drenge (4,2 %) og piger (4,0 %), men at der er en lidt større andel af drengene (20,1 %) end pigerne (16,9 %), der er moderat eller svært overvægtige. I forhold til geografiske forskelle angiver rapporten, at andelen af moderat eller svært overvægtige er mindre i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Blandt moderat eller svært overvægtige ønsker en markant større andel af pigerne (67,6 %) end af drengene (31,0 %) i høj grad at tabe sig. Et andet parameter er etnisk baggrund, og her ses det, at 24,5 % af drengene med ikke-vestlig baggrund har moderat eller svær overvægt, mens tallet blandt drenge med dansk baggrund er 19,7 %.

Hvornår blev man opmærksom på børn og unges overvægt?

I løbet af de seneste årtier er der kommet øget fokus på, at overvægt er et hastigt stigende problem, som også rammer børn og unge. Denne udvikling har fundet sted i de sidste 20 år med USA som en slags foregangsland. I 1997 konkluderede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i rapporten "Obesity" (se kilder), at fedme er blevet en global epidemi, idet antallet af overvægtige mennesker stiger med alarmerende hast, også blandt børn og unge. Såvel i udlandet som i Danmark er man derfor blevet meget opmærksom på overvægtige børn og unge. I takt hermed har emnet også fået mediernes bevågenhed. I Danmark har man især fået øjnene op for problemet, efter at man ved årtusindeskiftet fandt ud af, at stadig flere unge mænd kasseres til session, fordi de er overvægtige. Sociale styrelser som Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed har i de senere år undersøgt forekomsten af overvægt blandt børn og unge nærmere, for eksempel i udskolingsundersøgelsen fra 2000 (se kilder). Ifølge artiklen "Interventionsforsøg for at forebygge fedme hos overvejende normalvægtige børn" i Ugeskrift for Læger fra 2003 (se kilder) er der et stort behov for internationale studier, der ser på forebyggelse og behandling af fedme og overvægt hos børn og unge, for der findes overraskende få omfattende studier af dette emne.