Ludomani og hasardspil

bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg bibliotek. 1997
Main image
Døgnåben spillehal på Frederikssundsvej i Brønshøj i København.
Døgnåben spillehal på Frederikssundsvej i Brønshøj i København.
Foto: Mads Jensen / Scanpix

Mens ordet ludomani er ganske nyt, er den spillelidenskab, som ordet dækker over, så gammel, at den ikke lader sig tidsfæste. Hasardspil har været anvendt siden tidernes morgen og kan påvises i alle de store kultursamfund.
Også i Bibelen spilles hasard. Således fordeles Kanaans land ifølge 4. Mosebog ved lodkastning.
Selv om statsmagterne i tidens løb via lovgivning har søgt at sætte en stopper for hasardspil, trivedes spillet i bedste velgående i alle samfundsklasser.

Artikel type
faktalink

Introduktion til ludomani og hasardspil

Druk, hor og spil er et gammelt triumvirat, som også i Danmark enten besynges i høje romantiske toner, eller forbandes i sort dommedagsprædiken, - tre foreteelser, der således ofte har lidt den skæbne at blive bedømt under ét, enten som udtryk som fri og ypperlig livsudfoldelse eller som den sikre vej til fortabelse og undergang
Niels Frimodt-Møller

Hvornår fik vi øje på ludomanerne?

I foråret 1992 henvendte en 32-årig mand sig til behandlingshjemmet Ringgården i Middelfart og bad om hjælp til at få styr på sin spillegalskab. På Ringgården, som er en social institution under KFUM's Sociale Arbejde i Danmark, havde man ingen erfaringer i at kurere spillemani, men man tilbød manden at deltage i ét af de behandlingsforløb, der var designet til alkoholafhængige.

Manden gik til pressen med sin historie, og medieomtalen kulminerede med en dramadokumentarisk udsendelse i TV2 den 3.12.1992, hvilket resulterede i en strøm af henvendelser fra andre, der havde problemer med deres spillelidenskab.

På Ringgården besluttede man sig derfor til at iværksætte et pilotprojekt udelukkende for folk med spillemani. Resultaterne var lovende, og i dag har Ringgården landets eneste behandlingstilbud specielt udformet for disse mennesker (2) 

Hvad betyder ludomani?

Den internationalt anerkendte betegnelse for spillemani er aleamani. På Ringgården syntes man, at dette ord var for vanskeligt at håndtere som populær betegnelse på dansk, hvorfor man opfandt ordet ludomani.
'Ludo' betyder på latin 'jeg leger' eller 'jeg spiller', og 'mani', der kommer af det græske 'mania' og betegner raseri eller galskab, er som endelse forlængst indarbejdet i det danske sprog (samlermani, narkomani osv.).
På engelsk anvender man betegnelsen 'compulsive gambling' eller 'pathological gambling', men det har vist sig, at det nye danske ord er fuldt forståeligt, når det anvendes over for udlændinge.

Hvor længe har man kendt til ludomani?

Mens ordet ludomani altså er ganske nyt, er den spillelidenskab, som ordet dækker over, så gammel, at den ikke lader sig tidsfæste. Hasardspil har været anvendt siden tidernes morgen og kan påvises i alle de store kultursamfund.

Også i Bibelen spilles hasard. Således fordeles Kanaans land ifølge 4. Mosebog ved lodkastning (8)

Selv om statsmagterne i tidens løb via lovgivning har søgt at sætte en stopper for hasardspil, trivedes spillet i bedste velgående i alle samfundsklasser. Statsmagterne valgte derfor efterhånden en anden strategi. De regulerede spillet via lovgivningen, men gik selv ind som arrangører af spil, hvorved de selv høstede de store fortjenester, der ellers gik i private lommer. Der indførtes statslotterier, præmieobligationer, tipning, lottospil osv. Folks spillelyst syntes næsten umættelig, og pengene strømmede ind i statskasserne.

Spillelysten vokser stadig

I de sidste årtier har verdens oplevet et sandt spilleboom, hvor spillet er blevet professionelt organiseret af statsmagterne, således at flertallet af hele befolkninger i dag deltager i en eller anden form for spil. Parallelt hermed er problemet med ludomani blevet mere synligt, idet et stigende antal mennesker mister kontrollen med deres spillelidenskab.

Dette kan illustreres med nogle tal fra USA:
I 1978 var Nevada den eneste amerikanske stat, hvor man lovligt kunne gå i kasino. Så sent som i 1990 fandtes kasinoer kun i tre stater, i 1994 i 9 stater. I dag er Hawaii den eneste stat, der helt forbyder hasardspil (3). I takt med denne udvikling er gennemsnitsalderen i støtteforeningen Gamblers Anonymous siden midten af 1980erne faldet fra 50 til 30 år (4) 

Spillet styrer verden

I den forbindelse er det værd at erindre sig, at hele samfundsøkonomier i høj grad er påvirket af den mere professionelle form for spil og hasard, der forgår på kapital- og valutamarkederne. Spekulation i valutakurser og handel med værdipapirer er i høj grad et chancebetonet erhverv, og børserne i de enkelte lande påvirker hinanden og dermed hele verdensøkonomien (5)

Hvor galt kan det gå?

Børshandlernes professionelle spil kan let virke inspirerende på folk uden økonomisk indsigt. Når disse mennesker falder i hænderne på professionelle plattenslagere, går det ofte galt. Mange har brændt sig slemt på fx investering i anparter, og hvor katastrofalt det kan gå, når mange lader sig lokke, så man bl.a. i foråret 1997 i Albanien.

Her oprettede man forskellige investeringsselskaber, som man kaldte velgørende stiftelser. De lovede en rente på op til 300 % over 3 måneder på indskud, hvilket fik den forarmede befolkning til at investere næsten 2 mia. US $. Uhyggeligt mange mennesker mistede alt, hvad de ejede, da det uundgåelige sammenbrud kom. Resultatet var nærmest borgerkrig (6,7) 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Betænkning om spil på forlystelsessteder, i restaurationer og foreninger. Afgivet af Justitsministeriets Forlystelsesudvalg. Betænkning nr. 1344. København, Justitsministeriet. 1997. 69 sider + bilag.
Indeholder en fyldig beskrivelse af den historiske udvikling og de nugældende regler.

Frimodt-Møller, Niels: Kriminalisering eller afkriminalisering af hasardspil og andre former for spil om penge? - som sociologisk problem: teoretisk og empirisk belysning af udviklingen i England, samt beskrivelse og debatering af historiske og aktuelle tilstande på pengespilsområdet i Danmark. 1981. (Forskningsrapport / Justitsministeriet. Kriminalpolitisk forskningsgruppe : 18).

Lov om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m. Lov nr. 18027 af 6.3.1869.

Lov om gevinstopsparing Lov nr. 321 af 16.5.1990.

Lov om udstedelse af statspræmieobligationer Lov nr. 123 af 23.3.1948.
Ældste gældende lov. Flere er siden fulgt efter.

Sisam, Erika S.: Bad Odds for Legalized Gambling. Family Research Council. Engelsk. Amerikansk analyse af samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved en legalisering af hasardspil.

Thompson, William N.: Gambling : A Controlling Substance. Frontline. Fuldtekst, engelsk tekst.
Forfatteren er professor i offentlig administration ved University of Nevada og specialist i politik og hasardspil. - Analyserer hasardspillets økonomiske rolle i det amerikanske samfund.

Kilder

 1. 14. Capitel, § 55.
 2. Rescript (til Politimesteren i Kjøbenhavn), ang. Forbud mod fremmede Spil hos Verter og Andre, samt om Indseende af Politiet, 1.10.1698.
 3. Forordning hvorved forbydes alle Slags saa kaldte Hasard-Spil, være sig med Kort eller Tærninger, enten det er udi Værts- og publiqve eller andre private Huse. Forordning af 6.10.1753. - Optrykt bl.a. i Dansk Lovsamling 1665-1930, bd. 1, 1930, side 26-29.
 4. Helge Svendsen: Hotel Marienlyst. 1961. Side 54.
 5. Kommenteret straffelov. Speciel del. 5. udg. 1994. Side 205-209.
 6. Cirkulære til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre angaaende Forlystelser ved Markeder, Dyrskuer og lign. Cirkulære nr. 67 af 25.6.1927.
 7. Højesteretsdom af 12.12.1960. - Ugeskrift for Retsvæsen, 1961, side 105-107.
 8. Meddelelse om ny normalpolitivedtægt. Meddelelse nr. 203 af 30.9.1968.
 9. Betænkning om spil på forlystelsessteder, i restaurationer og foreninger. Afgivet af Justitsministeriets Forlystelsesudvalg. 1997. 69 sider + bilag. (Betænkning nr. 1344).

Ludomani

"Et kendetegn på vor civilisation, der næsten ikke bemærkes, når vi diskuterer landets problemer, er vor hastigst voksende industri: hasardspil"
Paul Simon, amerikansk senator

Hvad er ludomani?

Ludomani er ikke en sygdom med en adfærdsmæssig forstyrrelse på linie med kleptomani og pyromani.

Siden 1980 har man haft en alment accepteret definition af ludomani opstillet af The American Psychiatric Association. Den seneste revision af definitionen er fra 1994 og lyder populært:

Svarer du ja på mindst fem af følgende spørgsmål, lider du af ludomani: Svarer du ja på mindst fem af følgende spørgsmål, lider du af ludomani:

 1. Er du intenst optaget af spil og har spil i tankerne hele tiden?
 2. Har du et udtalt behov for stadig at øge indsatsen for at opnå den ønskede spænding?
 3. Har du gentagne gange forgæves forsøgt at nedskære eller helt standse din spilvirksomhed?
 4. Bliver du urolig eller irriteret, når du forsøger at nedtrappe eller stoppe din spilvirksomhed?
 5. Spiller du for at slippe bort fra problemer eller for at lindre en følelse af hjælpeløshed, skyld, angst eller depression?
 6. Forsøger du at indhente tab ved at spille yderligere?
 7. Lyver du over for dine omgivelser for at skjule din spillelyst?
 8. Har du begået ulovligheder som fx falskneri, bedrageri, tyveri eller kassesvig for at finansiere dit spil?
 9. Har du opgivet vigtige sociale, arbejds- og fritidsmæssige forpligtelser til fordel for spil?
 10. Er du afhængig af andre i din finansiering af spil? (2).

Det er påfaldende, at man ved at erstate ordene 'spil' næsten lige så godt kunne anvende listen til at definere en alkoholiker eller en narkoman.

I Europa er ludomani defineret som aleamania og er optaget på WHO's diagnoseliste med følgende definition: I Europa er ludomani defineret som aleamania og er optaget på WHO's diagnoseliste med følgende definition:

 • Karakteriseres ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser (3).

De fem spillertyper

Curtis Barrett, der er professor ved Department of Psychiatry and Behavioral Sciences ved School of Medicine på University of Louisville i USA, har opdelt spillerne i fem typer:

 • De professionelle: Udgør under 1 % af den amerikanske befolkning over 12 år. Der er ikke tale om syge personer, men folk, der betragter spil som en forretning, svarende til spekulation i fx jord og olie.
 • De kriminelle: Ca. 1 % af befolkningen forsøger at manipulere væddemål, så de kan vinde imod alle odds.
 • De sociale: Kan sammenlignes med de sociale alkoholikere. Denne gruppe udgør 92 % af spillerne: Disse spillere betragter spil som underholdning og de sætter selv rimelige grænser for deres spil.
 • De problematiske: Denne gruppe udgør ca. 4 % af spillerne. De kunne stoppe, hvis de ville. De er ikke afhængige men overdriver deres spillelyst som andre overdriver spiseri, drikkeri eller motion.
 • Ludomanerne: Udgør 1-1½ % af befolkningen. Disse spillere har et definerbart afhængighedsforhold til spil (4).

Hvor stort er problemet?

Ingen ved hvor mange mennesker i Danmark, der har problemer med ludomani. Skønsmæssige overslag fra udlandet viser, at 1-4 % af befolkningen falder ind under definitionen på ludomani.
Hvis 1 % af den danske befolkning er ludomaner svarer det til ca. 50.000 mennesker. Det er et uhyggeligt stort tal, ikke mindst i betragtning af, at samfundet ikke står parat med et omfattende afvænningstilbud som det er over for fx alkoholikere. Med det stadigt stigende spilletilbud må man oven i købet forvente, at antallet af ludomaner vil stige i de kommende år (5).
På det radikale landsmøde i Nyborg den 21.9.1997 lovede kulturminister Ebbe Lundgaard dog, at han ville lægge sig i selen for at få Folketinget til få afsat penge fra Tips- og Lottomidlerne til psykologisk behandling af ludomaner (6).

Måske en lille trøst

Specielt i den ældre generation finder man mange, der er stærkt optaget af at spille bingo. Her er det ikke de store penge, der er på spil, og spillemanien er ikke livstruende, men optagetheden af spillet kan være meget udtalt. Og det er måske i virkeligheden en fordel.
Den amerikanske psykolog Iseli Krauss, der underviser på Clarion University, har undersøgt en gruppe ældre bingospillere. Hun er blevet forundret over deres taljonglering og deres evne til at overskue et stort antal spilleplader på én gang. Hendes konklusion af undersøgelsen er, at noget kunne tyde på, at bingo bidrager til at styrke hukommelsen og holde hjernen frisk (7)...

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Freiberg, Peter: Research identifies kids at risk for problem gambling. American Psychological Association. - The APA Monitor. - December 1995.
I USA har langt flere børn ludomaniske tilbøjeligheder end voksne, og børn af ludomaner er særligt udsatte.

Ludomani - spil uden grænser: En evalueringsrapport fra Ringgården Middelfart omhandlende behandling af spilleafhængighed. 1996. 56 sider. Den mest omfattende samlede oversigt på dansk.

Vendsborg, Per B: Er spillemani en ny sygdom? - Berlingske Tidende. - 1992-09-07.
Forfatteren er dr. med. og overlæge på Distriktspsykiatrisk Center Nørrevold i København. - Overvejelser over hvordan samfundet skal forholde sig til ludomani.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

The Electronic Journal af Gambling Issues. Henviser til organisationer i USA under 'Links'. Engelsk

Kilder

 1. Paul Simon: The Explosive Growth of Gambling in the United States. - Tale i Senatet den 31.7.1995.
  http://web.iquest.net/page/ncalg/the_expl.htm
  eller
  http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?r104:S31JY5-20
 2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Published by The American Psychiatric Association. 4th edition. Washington, 1994, side 618. - Teksten kan bl.a. ses på adressen:
  http://cmhc.com/disorders/sx62.htm
 3. WHO ICD-10. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Klassifikation og diagnostiske kriterier. 5. reviderede oplag, 1996, side 146.
 4. Mark Curnutte: Five types of gamblers identified. - The Cincinnati Enquirer. - 1996-12-19. http://enquirer.com/editions/1996/12/19/tmpo_gamblingtypes.htm
 5. Michael Bay Jørsel & Per Nielsen: Russisk roulette. - Socialrådgiveren. - 1993, nr. 9, side 18-20.
 6. R kræver støtte til Ludomaner. - Politiken. - 1997-09-22.
 7. Peter Freiberg: A calculated gamble: the benefits of bingo. - The APA Monitor. - December, 1995.
  http://www.apa.org/monitor/dec95/gamblec.htm