Jehovas Vidners tro

Citat
Jehovas Vidner læser Bibelen, som om der ikke var nogen væsentlig forskel på den gamle pagt og den nye, på Det gamle Testamente og Det nye Testamente. Når Vidnerne citerer fra Bibelen, blander de skriftstederne, så de passer til deres egne synspunkter.
Johannes Aagaard, dr. theol., grundlægger af Dialogcentret, der har til formål at studere de nye religioner og tage stilling til dem på et kristent grundlag

Hvilket bekendelsesskrift anvender Jehovas Vidner?

I lighed med den kristne kirke er fundamentet bag troen Bibelen, men Jehovas Vidner anvender ikke den autoriserede danske bibeloversættelse. De har deres egen oversættelse, den såkaldte Ny Verden oversættelse fra 1993. 

Denne oversættelse, der ikke på titelbladet rummer ordet Bibelen, hedder 'Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter'. Baggrunden er, at tidligere oversættelser efter Jehovas Vidners mening alle bar mere eller mindre præg af den hedenske filosofi og de ubibelske traditioner, som tidligere oversættere havde hentet fra fortiden.  

Man skal derfor tjekke, når man taler med Vidner eller læser deres skrifter, om citerede skriftsteder er identiske med den autoriserede danske bibeloversættelse. Vidnernes oversættelse er nemlig tillempet på en sådan måde, at den stemmer overens med deres opfattelse og ikke omvendt.

Hvor intet andet er nævnt, er der i dette FaktaLink anvendt citater fra Ny Verden oversættelse (1,2)

Hvordan opfatter Jehovas Vidner Gud?

Jehovas Vidner opfatter Gud som en person med et åndeligt legeme der 'bor i himmelen'. De opfatter Jesus som Guds søn og Helligånden som en kraft, som Gud kan sende eller benytte for at udrette det, han ønsker. Jehovas Vidner anerkender således ikke Den Treenige Gud, der er selve pointen i den kristne tro: Gud er Fader, Søn og Helligånd. Selv om Jehovas Vidner kalder sig for sande kristne, er det netop afvisningen af treenigheden, der får kristne uden for Jehovas Vidner til at regne trossamfundet blandt de ikke-kristne (1) 

Hvad er kernepunktet i Jehovas Vidners tro?

Kernen i Jehovas Vidners tro er overbevisningen om, at 'verden forsvinder', at Gud snart vil gribe ind for at fjerne den nuværende onde ordning, og at en herlig fremtid venter dem, der ikke er en del af verden men sætter hele deres lid til Guds rige (1 Joh. 2,17).

Stifteren af Jehovas Vidner, Charles Taze Russell (1852-1916) forudsagde, at Jesus var kommet usynlig til verden i 1874, som derfor var året, da domstiden begyndte. I 1914 ville Gudsriget bryde frem. Jehova ville tage hævn over alle ugudelige mennesker og udslette dem (1,2)

Hvornår kommer Dommedag?

Ifølge Jehovas Vidner vil alle sande vidner ved verdens undergang blive frelst. 144.000 vidner vil opnå en eksklusiv frelse. De vil være sammen med Jesus i himlen og med ham regere over den kommende nye verden. De resterende vidner skal efter at have ryddet op efter alle de døde ikke-Jehovas Vidner opbygge et paradisisk rige på Jorden. 

Verdens undergang, der betegnes som det store Harmagedon-slag, var oprindelig berammet til år 1914. Da verden som bekendt ikke gik under i 1914 blev tidspunktet rykket til 1918, 1925, 1941 og 1975. Da heller disse år medførte verdens undergang ændrede Vidnerne deres opfattelse af Harmagedon-slaget. I 1995 blev slaget udsat på ubestemt tid. Slaget vil nu finde sted på et af Gud bestemt tidspunkt (2,3)

Hvad tror Jehovas Vidner?

I præsentationen af Jehovas Vidner opremses en række punkter, der står som centrale i trossamfundets tro. Til hvert punkt er angivet de steder i Bibelen, der ligger til grund for budskaberne samt uddybninger af de enkelte punkter ligeledes belagt med skriftsteder. Man skal være opmærksom på, at Jehovas Vidner anvender deres egen bibeloversættelse, og det er ikke altid lige let at gennemskue den kontante fortolkning af skriftstederne.

De overordnede trosartikler er som følger:

 1. Bibelen er Guds inspirerede ord. (2 Tim. 3,16-17).
 2. Jehova er den eneste sande Gud. (Sl. 83,18; 5 Mos. 4,39).
 3. Jesus Kristus er Guds enestefødte søn, den eneste der er skabt direkte af Gud selv. (1 Joh. 4,9; Kol. 1,13-16).
 4. Satan er denne verdens usynlige hersker. (Joh. 12,31; 1 Joh. 5,9).
 5. Guds rige ved Kristus vil erstatte alle jordiske regeringer og blive den eneste regering over hele menneskeheden (Dan. 7,13-14).
 6. Siden 1914 har vi levet i 'endens tid' for denne onde verden. (Matt. 24,3-14; 2 Tim. 3,1-5; Dan. 12,4).
 7. Der findes kun én vej til livet; Gud godkender ikke alle religioner eller religiøse skikke. (Mat. 7,13-14; Joh. 4,23-24; Ef. 4,4-5).
 8. Døden er en følge af den synd vi har arvet fra Adam. (Rom. 5,12; 6,23).
 9. Kun 'en lille hjord' bestående af 144.000 kommer i himmelen. (Luk. 12,32; Åb. 14,1,3).
 10. Andre der har Guds godkendelse vil leve evigt på jorden. (Sl. 37,29; Matt. 5,5; 2 Pet. 3,13).
 11. Man skal vise passende respekt for verdslige myndigheder. (Rom. 13,1-7; Tit. 3,1-2).
 12. Kristne skal rette sig efter Bibelens normer med hensyn til blod og kønsmoral. (Ap.G. 15,28-29).
 13. Det er vigtigt at kristne er ærlige, trofaste og pligtopfyldende i ægteskabet og familien. (1 Tim. 5,8; Kol. 3,18-21; Heb. 13,4).
 14. For at kunne tilbede Jehova på en måde som han godkender, må vi elske ham højere end alt andet. (Luk. 10,27; 5 Mos. 5,9).

Hvordan uddybes pkt. 1?

Det den indeholder er ikke blot historie eller menneskers opfattelser, men Guds ord, som er skrevet til gavn for os. (2 Pet. 1,21; Rom. 15,4; 1 Kor. 10,11). (2)

Hvordan uddybes pkt. 2?

Jehova er Skaberen af alle ting og er derfor den eneste som fortjener at blive tilbedt. (Åb. 4,11; Luk. 4,8). Jehova er universets Suveræn, den som vi skylder fuld lydighed. (Ap.G. 4,24; Dan. 4,17; Ap.G. 5,29). (2)

Hvordan uddybes pkt. 3?

Jesus var den første af Guds skabninger; før han blev undfanget og født som menneske levede han i himmelen. (Åb. 3,14; Joh. 8,23, 53). Jesus tilbeder sin Fader som den eneste sande Gud; han har aldrig hævdet at han var Guds lige. (Joh. 17,3; 20,17; 14,28). 

Jesus gav sit fuldkomne menneskeliv som en løsesum for menneskeheden. Hans offer gør det muligt for alle der tror på det, at opnå et evigt liv. (Mark. 10,45; Joh. 3,16,36). Jesus blev oprejst fra de døde som en udødelig åndeskabning. (1 Pet. 3,18; Rom. 6,9). Jesus er kommet igen (idet han som konge har rettet sin opmærksomhed mod jorden) og er nu nærværende i herlighed som en åndeskabning. (Matt. 24,3, 23-27; 25, 31-33; Joh. 14,19). (2)

Hvordan uddybes pkt. 4?

Oprindelig var han en fuldkommen søn af Gud, men han fik for høje tanker om sig selv og gjorde krav på en tilbedelse som kun tilkom Jehova. Han forledte derfor Adam og Eva til at adlyde ham i stedet for at lytte til Gud. Derved gjorde han sig selv til Satan, der betyder 'modstander'. (Joh. 8,44; 1 Mos. 3,1-5; jævnfør 5 Mos. 32,4-5; Jak. 1,14-15; Luk. 4,5-7). 

Satan 'vildleder hele den beboede jord'; han og hans dæmoner står bag de voksende problemer på jorden nu i endens tid. (Åb. 12,7-9, 12). Når Guds fastsatte tid er inde vil Satan og hans dæmoner blive tilintetgjort for bestandig. (Åb. 20,10; 21,8). (2).

Hvordan uddybes pkt. 5?

Den nuværende onde tingenes ordning vil blive fuldstændig udslettet. (Dan. 2,44; Åb. 16,14, 16; Es. 34,2). 

Guds rige vil regere med retfærdighed og bringe sine undersåtter sand fred. (Es. 9,6-7; 11,1-5; 32,17; Sl. 85,10-12).  

De onde og ugudelige vil blive afskåret for evigt, og de der tilbeder Jehova vil kunne glæde sig over varig tryghed. (Ordsp. 2,21-22; Sl. 37,9-11; Matt. 25,41-46; 2 Tess. 1,6-9; Mika. 4,3-5). (2)

Hvordan uddybes pkt. 6?

I løbet af denne periode aflægges der vidnesbyrd for alle nationer; derefter vil enden komme, ikke for jordkloden men for den onde ordning og for de ugudelige. (Matt. 24,3,14; 2 Pet. 3,7; Præd. 1,4). (2) 

Hvordan uddybes pkt. 7?

Den sande tilbedelse lægger ikke vægt på ritualer og andre ydre ting, men på sand kærlighed til Gud, som kommer til udtryk i lydighed mod hans bud og i næstekærlighed. (Matt. 15,8-9; 1 Joh. 5,3; 3,10-18; 4,21; Joh. 13,34-35). 

Mennesker af alle nationer, racer og sproggrupper kan tjene Jehova og have hans godkendelse. (Ap.G. 10,34-35; Åb. 7,9-17).  

Bønner skal udelukkende rettes til Jehova gennem Jesus; billeder må ikke vises hengivenhed eller benyttes som hjælpemidler i tilbedelsen. (Matt. 6,9; Joh. 14,6, 13-14; 1 Joh. 5,21; 2 Kor. 5,7; 6,16; Es. 42,8).

Sande kristne tager fuldstændig afstand fra spiritisme. (Gal. 5,19-21; 5 Mos. 18,10-12; Åb. 21,8).  

Blandt sande kristne findes der ingen opdeling i et præsteskab og et lægfolk. (Matt. 20,25-27; 23,8-12).

Sand kristendom kræver ikke at man skal holde en ugentlig sabbat eller følge andre af kravene i Moseloven for at blive frelst; at gøre dét ville indebære at man forkastede Kristus, der opfyldte Loven. (Gal. 5,4; Rom. 10,4; Kol. 2,13-17).  

De der udøver den sande tilbedelse deltager ikke i økumeniske bevægelser. (2 Kor. 6,14-17; Åb. 18,4). 

Alle sande disciple af Jesus lader sig døbe ved fuldstændig nedsænkning. (Matt. 28,19-20; Mark. 1,9-10; Ap.G. 8,36-38).  

Alle der følger Jesu eksempel og adlyder hans bud, forkynder om Guds rige for andre. (Luk. 4,43; 8,1; Matt. 10,7; 24,14). (2).

Hvordan uddybes pkt. 8?

Når et menneske dør, er det selve sjælen som dør. (Ez. 18,4).

De døde ved ingenting. (Sl. 146,4; Præd. 9,5,10).  

Dødsriget (Sheol, Hades) er menneskehedens fælles grav. ((Job 14,13; Åb. 20,13-14).

'Ildsøen' som de uforbederligt onde kastes i, står ifølge Bibelen egne ord for 'den anden død', evig død. (Åb. 21,8).  

Opstandelsen er håbet for de døde og for dem der har mistet nogle af deres kære i døden. (1 Kor. 15,20-22; Joh. 5,28-29; jævnfør Joh. 11,25-26, 38-44; Mark. 5,35-42). 

Den død som skyldes Adams synd, skal ikke være mere. (1 Kor. 15,26; Es. 25,8; Åb. 21,4). (2)

Hvordan uddybes pkt. 9?

Det er dem der bliver 'født igen' som åndelige sønner af Gud. (Joh. 3,3; 1 Pet. 1,3-4). Gud udvælger dem blandt alle folk og nationer for at herske som konger sammen med Kristus i Riget. (Åb. 5,9; 10,20-6). (2) 

Hvordan uddybes pkt. 10?

Jorden vil aldrig blive ødelagt eller affolket. (Sl. 104,5; Es. 45,18). 

I overensstemmelse med Guds oprindelige hensigt vil hele jorden blive et paradis. (1 Mos. 1,27-28; 2,8-9; Luk. 23,42-43).  

Alle vil få velegnede hjem og rigeligt med mad. (Es. 65,21-23; Sl. 72,16).

Sygdom, alle former for handicap og selv døden vil høre fortiden til. (Åb. 21,3-4; Es. 35,5-6). (2)

Hvordan uddybes pkt. 11?

Sande kristne gør ikke oprør mod regeringsmyndighederne. (Ordsp. 24,21-22; Rom. 13,1).

De adlyder alle love der ikke er i strid med Guds lov; men lydighed mod Gud kommer i første række. (Ap.G. 5,29).  

De efterligner Jesus ved at holde sig neutrale hvad angår verdens politiske anliggender. (Matt. 22,15-21; Joh. 6,15). (2)

Hvordan uddybes pkt. 12?

At føre blod ind i kroppen gennem munden eller årerne er en overtrædelse af Guds lov. (1. Mos. 9,3-6; Ap.G. 15,19-20).

Kristne skal være moralsk rene; utugt, ægteskabsbrud og homoseksualitet må ikke have nogen plads i deres liv, og det samme gælder drukkenskab og stofmisbrug. (1 Kor. 6,9-11; 2 Kor. 7,1). (2)

Hvordan uddybes pkt. 13?

En kristen kan ikke være hyklerisk eller uærlig i tale og forretningsanliggender. (Ordsp. 6,16-19; Ef. 4,25; Matt. 6,5; Sl. 26,4). (2)

Hvordan uddybes pkt 14?

Det vigtigste i en sand kristens liv er at gøre Jehovas vilje og derved ære hans navn. (Joh. 4,34; Kol. 3,23; 1 Pet. 2,12). 

Kristne gør godt mod alle mennesker i det omfang de er i stand til det, men de er klar over at de har særlige forpligtelser over for andre der tjener Gud; der er derfor først og fremmest dem de hjælper i tilfælde af sygdom og katastrofer. (Gal. 6,10; 1 Joh. 3,16-18).  

Kærligheden til Gud indebærer ikke bare at sande kristne skal følge hans bud om at vise næstekærlighed, men også at de ikke må elske verdens umoralske og materialistiske livsform. Sande kristne er ikke en del af verden og deltager derfor ikke i noget som kan give indtryk af at de har verdens ånd. (Rom. 13,8-9; 1 Joh. 2,15-17; Joh. 15,19; Jak. 4,4). (2)

Hvor vigtig er troen?

Jehovas vidner er nidkære over for deres bibelfortolkninger. Der er ikke tale om, at Vidner kun kan tro på dele af Vagttårnsselskabets udlægninger. Der er tale om et enten - eller. Nedenstående er eksempler på, hvad der kan føre til udstødelse for frafald, hvis et Vidne ikke tror på det. Eksemplerne er taget fra Vagttårnet, 1. april 1986 s. 31:

  • At Jesus blev indsat som konge i Himlen i 1914
  • At Harmagedon er umiddelbart forestående
  • At Jesus tænkte på Jehovas Vidners Styrende Råd, da han omtalte "en tro og klog træl" (Matt. 24,45)
  • At kun 144.000 får et himmelsk liv

Hvordan er Jehovas Vidners forhold til Folkekirken?

Jehovas Vidner holder ikke gudstjenester i kristen forstand. For dem er det noget man holder hele sit liv ved at vidne og forkynde. I stedet holdes møder, der består i undervisning og oplæring i, hvordan man kan tjene Gud gennem den daglige livsførelse. Desuden gennemgår menighedens ældste bibelske lærespørgsmål. Der udføres ingen ritualer, men man beder og synger lovsange. 

Jehovas Vidner anerkender ikke den kristne dåb, hvorfor nye vidner skal gendøbes. Ved voksendåben, der oftest sker ved store stævner, skal hele kroppen under vand. Omvendt anerkender den kristne kirke ikke vidnernes dåb, fordi den ikke sker i Den Treenige Guds navn. Jehovas Vidner anvender ikke faddere, og Jehovas Vidner kan ikke være faddere ved en kristen dåb.  

Kirkens vielse af to Jehovas Vidner kan ikke lade sig gøre. Kirkelig medvirken ved begravelse af et vidne kan kun lade sig gøre, hvis den pågældende har udtrykt ønske om at blive kristen og få en kristen begravelse. 

Jehovas Vidner kan ikke deltage i den kristne nadver (1,5,6)

Videre læsning

Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter. Udgivet af Watchtower Bible and Tract Society of New York, International Bible Students Association og Vagttårnet. 1993. 1662 sider. Den af Jehovas Vidners anvendte bibeloversættelse. bibliotek.dk

Sejergaard, Jørgen: Jehova eller Jesus. Credo Forlag, 2001. 108 sider.
Bogen anskueliggør forskellen på den kristne fortolkning af Bibelen og Jehovas Vidners udlægning. Den sammenligner de centrale trosspørgsmål - forståelsen af Gud, Jesus, Helligånden, treenigheden, synd og nåde. bibliotek.dk

Særkjær, Holger Skov: 'Jehovas Vidner'. Troværdig eller falsk. Lychnos, 1990. 134 sider.
Bogens formål er via en gennemgang af Jehovas Vidners historie og lære at få nuværende og aspirerende Vidner til at få øjnene op for Vagttårnselskabets vranglære. bibliotek.dk

Aagaard, Johannes: Jehovas Vidner. 4. udg. Dialogcentrets Forlag, 1995. 13 sider.
Hæftets formål er at give kristne en hjælp til at forstå, hvad der er i vejen med Jehovas Vidners lære set fra et kristent synspunkt. bibliotek.dk

Videre links

BEACON. Light for former Jehovah's Witness. Beacon. Engelsk tekst. Informationsside for tidligere Jehovas Vidner, der vejleder i en anderledes forståelse af Bibelen. Tilbyder litteratur, artikler og links.