Introduktion til Jehovas Vidner

Citat
"Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig ... Døm ikke ... fordøm ikke ... Tilgiv, så skal I få tilgivelse ..." Ordene er af Jesus, sagt i søndagens evangelietekst, men i Jehovas Vidner - som selv siger, at de bygger deres lære på Bibelen - lærer man at fordømme alle andre, og bliver hele tiden selv bedømt.
Jette Svane, udstødt af Jehovas Vidner

Hvem er Jehovas Vidner?

Jehovas Vidner er det officielle navn på den gudsopfattelse, der accepterer the Watchtower Bible and Tract Society's autoritet. Dette selskab blev grundlagt i 1881 af den amerikansk forretningsmand og prædikant Charles Taze Russell og styres fra New York af et råd af mænd - kvinder kan ikke have ledende funktioner. 

Selskabet udgiver bl.a. tidsskriftet Watch Tower, Vagttårnet, og via dette blad orienteres verdens vidner om den rette tro og livsførelse. Udgangspunktet herfor er en håndfast allegoriserende fortolkning af Bibelen inspireret af adventisterne (2,3)

Hvorfra stammer navnet Jehovas Vidner?

I trossamfundets første årtier benævntes Jehovas Vidner blot bibelstudenter, men de ville ikke antage et specielt navn og kaldte sig blot kristne. 

I det lange løb blev der dog behov for af Vidnerne kunne skille sig ud fra de mange andre sekter, der alle kaldte sig kristne, men hvis kristendomsopfattelse ikke deltes af vidnerne. Navnet Jehovas Vidner blev vedtaget i 1931 efter forslag fra samfundets daværende præsident Joseph F. Rutherford.  

I dag er der i den kristne kirke almindelig enighed om, at navnet Jehova er et misforstået navn på Gud. I Gammel Testamente skrives Guds navn JHVH = Jahve. Men det var ikke tilladt at udtale dette navn, derfor læste man i stedet Adonaj, hvor der stod JHVH. Da man senere tilføjede vokaler til teksten - det havde der ikke været oprindeligt - så skrev man vokalerne fra Adonaj og konsonanterne fra JHVH - og skrev altså JaHoVaH. Det skal dog tilføjes, at navnet Jehova tidligere var en udbredt betegnelse blandt kristne, og der er da også at finde i flere salmer som fx i Grundtvigs 'Lovsynger Herren, min mund og mit indre'. 

Navnet Jehovas Vidner er inspireret af Esajas 43,12, hvori det hedder: I er mine vidner, siger Herren, det er mig, der er Gud. Dette skriftsted er fra den autoriserede danske bibeloversættelse af 1992. Heri er Guds navn, Jahve, gengivet med ordet Herren. Kun de steder, hvor der udtrykkeligt gøres opmærksom på, at Guds navn er Jahve, er dette navn anvendt. Det drejer sig bl.a. om 2 Mos. 3,15 og Es. 42,8. I den bibeloversættelse, som Jehovas Vidner anvender, anvendes altid navnet Jehova (4,5,6)

Hvor stor er bevægelsen?

Ifølge Vagttårnsselskabets årsrapport for 2002 findes der ca. 6,6 mil. Jehovas Vidner i 230 lande. I Danmark havde trossamfundet i 2001 14.672 medlemmer, hvilket giver en tredieplads på listen over anerkendte trossamfund i Danmark. Det skal dog bemærkes, at denne liste ikke omfatter medlemmer af de muslimske menigheder. 

Medlemstallet har de sidste 10 år været jævnt faldende; fra 16.632 i 1992 til altså 14.672 i 2001 svarende til 12 % (7,8)

Hvordan er Jehovas Vidner organiseret?

Jehovas Vidner er opbygget på samme måde som de første kristne i det 1. århundrede var organiseret. Organisationen, der har hovedsæde i Brooklyn i New York, ledes af et styrende råd, der også fører tilsyn med bevægelsens omfattende udgivervirksomhed. 

Formanden for dette råd, der har rang af præsident, har gennem tiden haft en nærmest enevældig magt, hvilket ikke gælder mere. Den femte præsident, Milton G. Henschel, døde 22.03.2003, men allerede i 2000 trådte han tilbage fra posten sammen med de resterende seks medlemmer af det styrende råd. Som ny præsident udnævntes Don Adams, og samtidig nedsattes et nyt råd på syv medlemmer, der fungerer med roterende formandskab. Rådet blev samtidig befriet for administrative opgaver. Fra hovedsædet udpeges tre eller flere åndeligt kvalificerede mænd i hvert af de mere end 100 afdelingskontorer rundt om i verden. Disse fører tilsyn med det lokale arbejde i de godt 230 lande, hvor Jehovas Vidner har menigheder. I hver menighed er udnævnt nogle såkaldte 'ældste', der har ansvaret for undervisning og vejledning i menigheden (9,10,11)

Hvordan finansieres Jehovas Vidner?

Det er vanskeligt at gennemskue trossamfundets økonomi. Jehovas Vidner understreger igen og igen at alle midler stammer fra frivillige bidrag og at arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft, men der må være andre indtægter. 

Det blev således i 2001 anslået, at Watchtower Bible & Tract Society of New York der står for den omfattende trykning af Vidnernes bøger og tidsskrifter, havde en årsindtægt på 951 mio. $ og en medarbejderstab på 3.415.  

Der optages aldrig kollekt i Jehovas Vidners rigssale eller stævnelokaler. Der er opsat bidragsbøsser, sådan at enhver som har lyst til det, kan give et bidrag. Ingen ved hvad andre giver, eller om de giver. Det sker ud fra apostelen Paulus ord om pengebidrag: Lad hver enkelt gøre som han har besluttet i sit hjerte, ikke uvilligt eller tvungent, for Gud elsker en glad giver (2 Kor. 9,7) (12,13)

Hvad kræves af et Jehovas Vidne?

For at kunne regnes som et Jehovas Vidne kræves en aktiv forkyndelse. Vidnerne skal efter evne anvende tid til denne forkyndelse, der typisk foregår ved husbesøg, hvor sektens blade Vågn op og Vagttårnet tilbydes gratis. 

Vagttårnet udkommer på 131 sprog i et gennemsnitligt oplag på 22.328.000 og Vågn op udkommer på 83 sprog i et gennemsnitligt oplag på 19.288.000.  

Da det i Danmark er forbudt at sælge blade ved folks døre, må vidnerne selv erholde udgifterne til disse blade (9)

Hvordan er synet på Jehovas Vidner?

Når Jehovas Vidner omtales i medierne er det sædvanligvis ikke for det gode. Kritikken går sjældent på Vidnernes tro som sådan og deres ejendommelige udlægning af bibelsteder, men der ironiseres naturligvis over de mange profetier, der aldrig går i opfyldelse. 

Kritikken fremsættes oftest i forbindelse med enkeltsager som fx forsøg på at hindre blodtransfusion i forbindelse med livsvigtige operationer eller undladelse af at anmelde pædofile Vidner. Mest generelt handler kritikken om sektens behandling af tidligere Vidner.

Hvad indebærer en udtrædelse af Jehovas Vidner?

Nogle Vidner kommer på andre tanker og vælger at udtræde af trossamfundet, andre udstødes. I begge tilfælde er resultatet det samme: personen opfattes som ikke eksisterende. 

Et Vidne, der ikke indordner sig og udviser fuld loyalitet over for Vagttårnsselskabet, udstødes. Det er ikke tilladt at sætte spørgsmålstegn ved selskabets lære, og opstillede regler skal overholdes. En udstødelse - eller udmeldelse - betyder isolering fra alle andre Vidner. Det vil som regel sige isolering fra Vidnets familie og omgangskreds. Vidner må end ikke hilse på en udstødt. Denne psykiske straf begrundes i ønsket om at få den udstødte til at vende tilbage på rette vej, men alt for ofte ender det med et offer med svære psykiske problemer (14)

 

Videre læsning


Franz, Raymond: Samvittighedskrise. Kommentar-Forlaget, 1991. 329 sider.
Forfatteren, der er tidligere medlem af Jehovas Vidners Styrende Råd, beretter om sektens autoritative struktur og inderkredsens arbejdsmetoder. bibliotek.dk

Højer Mikkelsen, Henrik: Jehovas Vidner - et undervisningsmateriale. Højers Forlag, 2000. 75 sider. Gennemgang af Jehovas Vidners tro og adfærd i form af sammenstillinger af indlæg fra Vidnerne selv og fra deres kritikere. Bogens sigte er grundskolernes ældste trin. bibliotek.dk

Jehovas Vidner. Forkyndere af Guds rige. New York, Watchtower Bible and Tract Society of New York, International Bible Students Association, 1993. 750 sider. 

I denne bog præsenterer Jehovas Vidner detaljeret deres historie og tro i ord og billeder. Der er naturligvis tale om et propagandaskrift, hvorfor bogen ikke indeholder pinlige afsløringer eller radikale opgør med tidligere tiders fejltagelser. bibliotek.dk

Lauridsen, Irma: Skæbner fra et usynligt fængsel. Borgen, 1994. 307 sider.
Tidligere Jehovas Vidner fortæller om de personlige konsekvenser ved at træde ud af sekten. bibliotek.dk

Schnell, William J.: Jehovas Vidners slave i 30 år. Credo, 1958. 206 sider.
Erindringer af en tidligere betroet medarbejder i Jehovas Vidner der efter at være omvendt til kristendommen afslører Vagttårnselskabets galimatias. Bogen, der er én af de første kritiske bøger om Jehovas Vidner skrevet på egne erfaringer, blev en international bestseller. bibliotek.dk

 

Videre links

Jehovah's Witnesses. Office of Public Information of Jehovah's Witnesses. Engelsk tekst.
Den officielle side for Jehovas Vidners informationskontor.

Jehovas Vidner. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Dansk tekst.
Den dansksprogede udgave af Jehovas Vidners officielle hjemmeside.

Støttegruppen for Tidligere Jehovas Vidner. Dansk tekst.
Forening dannet i 1989 af en gruppe mennesker, som selv tidligere havde været medlemmer af trossamfundet. Foreningens medlemmer arbejder på humanitært, upolitisk og religiøst neutralt grundlag. Formålet med foreningen er at yde hjælp og støtte til tidligere medlemmer af Jehovas Vidner og pårørende til nuværende og tidligere medlemmer. Udvalgte artikler fra foreningens blad InForum.