Introduktion til Intelligent design

Hvad er intelligent design?

Ifølge intelligent design, forkortet ID, kan universets og livets tilblivelse ikke forklares via en naturalistisk arbejdende naturvidenskab. Tilhængerne mener, at det er videnskabeligt bevist, at der i cellerne findes så komplekse strukturer, at de ikke kan være opstået ved tilfældige mutationer, alle med en overlevelsesfordel, sådan som darwinismen fremstiller udviklingen. Hvad livets udvikling angår, erkender ID-fortalerne, at en mikroevolution kan finde sted, som man for eksempel kan se det inden for landbrugsproduktionen, når man foretager en ‘kunstig’ arvemæssig forfinelse. Men hvad der opnås gennem kunstig udvælgelse, er alene en artsdiversitet, det vil sige en variation indenfor arterne, og ikke dannelse af nye arter på makroevolutionært niveau. Konklusionen bliver derfor, at der må være en anden årsag: der må være en intelligent årsag. Det kan man blandt andet læse på Intelligent Design and Evolution Awareness Centers hjemmeside (se kilder). 

Hvad er intelligensen bag?

Intelligent design-teoriens tilhængere giver ikke noget svar på, hvem eller hvad der står bag det intelligente design. På den danske hjemmeside Intelligent Design (se kilder) hedder det: “Man behøver ikke forstå oprindelsen eller identiteten af designeren for at kunne bestemme, om et givent objekt er designet. Så spørgsmålet er egentligt irrelevant for intelligent design-teorien, som kun søger at finde ud af, om et givent objekt er designet. Intelligent design-teorien kan ikke beskæftige sig med spørgsmålet om identiteten eller oprindelsen af designeren - det er et filosofisk/religiøst spørgsmål, der ligger uden for naturvidenskabens domæne.”

Kritikere fremhæver, at ID bygger på kreationismen, og at det dermed er en guddommelig kraft, der står bag designet.

Hvordan adskiller intelligent design sig fra kreationismen?

Kreationisme er troen på, at livet, jorden og hele universet er blevet skabt af en guddommelig kraft. Der findes blandt andet inden for kristendommen, jødedommen og islam flere varianter af kreationisme, Den mest yderligtgående hævder, at verden blev skabt for cirka 6.000 år siden af Gud. I kreationismen argumenterer man imod en gradvis udvikling fra art til art. I deres optik nedstammer menneskene altså ikke fra aberne, ligesom fuglene ikke har udviklet sig fra krybdyrene. Gud skabte nemlig fisk og fugle på skabelsens fjerde dag, kryb, kvæg og vilde dyr på den femte dag og menneskene på den sjette.

I modsætning til kreationisterne baserer tilhængerne af intelligent design-teorien ikke deres tanker direkte på Biblen, men de afviser ikke, at den intelligens, der står bag menneskenes og dyrenes design, kan være guddommelig, hvilket fremgår af Intelligent Design and Evolution Awareness Centers hjemmeside (se kilder). Kritikere af bevægelsen fremhæver dog, at tilhængerne af ID blot har foretaget en strategisk ændring af deres terminologi fra ‘creation’ - altså skabelse - til intelligent design, blandt andet for at deres undervisningsbøger dermed nemmere kunne blive accepteret i det amerikanske skolesystem. Se eksempelvis the Center for Inquirys rapport “Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: It’s True Nature and Goals” (se kilder).

Hvordan adskiller intelligent design sig fra darwinismen?

Charles Darwin (1809-1882). Foto: Polfoto
Charles Darwin (1809-1882). Foto: Polfoto

Darwinisme er betegnelsen for den udviklingslære og selektionsteori, som Charles Darwin fremsatte i sin bog “On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” fra 1859. Bogen udkom første gang på dansk i 1875 med titlen “Om Arternes Oprindelse ved naturlig Udvælgelse. De bedst udrustede Racers Bestaaen i Kampen for Tilværelsen”. Den darwinistiske teori forklarer ikke livets opståen, men den forklarer arternes udvikling. Kort sagt fremhæver den livets udvikling via to faktorer:

  • tilfældig variation
  • naturlig udvælgelse

Blandt de tilfældigt opståede variationer vil de bedst egnede overleve i kampen for tilværelsen - det, man med en engelsk betegnelse kalder ‘survival of the fittest’. Herefter vil de gode egenskaber blive akkumuleret ved formering, fordi det altid er de bedst egnede, som vil blive udvalgt som parringspartner. Ifølge darwinismen vil det altså være et alvorligt problem for evolutionslæren, hvis man kan påvise komplicerede strukturer, der er opstået i udviklingshistorien uden mellemtrin. Derfor har ID-bevægelsen forsøgt at finde lige pærcis sådanne komplekse strukturer, som de ikke mener kan være forårsaget af naturlig selektion. Ifølge artiklen “Intelligent design som biologisk teori” i bogen “Darwin eller intelligent design” (se kilder) hedder det, at biokemikeren og ID-fortaleren Michael Behe har sammenlignet komplekse strukturer med en musefælde. Behe argumenterer for, at musefælden kun virker, hvis alle komponenterne er samlet, og han kalder den derfor ‘irreducibelt kompleks’. (irreducibelt: som ikke kan nedbringes til en simplere form). Dette begreb bruger Behe på flere biologiske systemer. Eksempelvis på bakterieflagellen, som han beskriver som en motor med veldefinerede dele, der hver har en bestemt funktion, men som udelukkende er funktionelle, når de er samlet til en helhed i flagellen. Han fremhæver, at irreducibelt komplekse systemer ikke kan opstå ved naturlig selektion, og da de ydermere virker ‘designede’, mener han, at de må være vidnesbyrd om en ikke-fysisk intelligent designer. 

De, der tror på intelligent design-teorien afviser ikke, at nogle biologiske strukturer er resultatet af en kombination af både design og evolution, ifølge Intelligent Design and Evolution Awareness Centers hjemmeside (se kilder).

De fleste fortalere for ID accepterer, at Darwins teori kan gælde på et mikro-evolutionsplan, men de mener ikke, at den er tilstrækkelig på et overordnet plan. I ID-bogen “Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins” redigeret af Charles B. Thaxons (se kilder) hedder det: “Darwinistisk evolutionsteori placerer oprindelsen til nye organismer i materielle årsager, i akkumulationen af individuelle træk. I modsætning hertil placerer intelligent design oprindelsen til en ny organisme i en ikke-materiel årsag: et blueprint, en plan, et mønster, der er udtænkt af en intelligent person.”