Berømte hændelser

Citat
Et nærmere studium af begivenhederne i Trekanten viser blot, at den stærke
trafik, de meget specielle omgivelser og de vejrmæssige forhold på disse breddegrader
tilsammen danner den perfekte kulisse for tilsyneladende overnaturlige hændelser af
enhver art. Men det viser også, at vor klode rummer visse kræfter, som kan fordreje eller
totalt forandre virkeligheden, sådan som vi opfatter den med alle vore sanser
David Group, psykolog med hang til det overnaturlige

Hvad sker der i Bermuda Trekanten?

Mange påstår at have været udsat for uforklarlige hændelser i Bermuda Trekanten. Det drejer sig om en bred vifte spændende fra, at instrumenter har opført sig unormalt til opskydende vandstråler og mystiske tåger.
Disse enkeltstående påståede oplevelser er vanskelige at forholde sig til, da de sjældent kan dokumenteres. I stedet har den brede interesse samlet sig om skibes og flys forsvinden i området.

Hvem oplevede Bermuda Trekanten først?

Selv om Bermuda Trekanten først fik sit navn i 1964, har triangulister gjort opmærksom på, at allerede på den først kendte sejlads i området oplevede søfolkene ting, som fik dem til at udsprede myten om, at stedet rummede mystiske fænomener.
I 1492 var Columbus på stedet i sin søgen efter det, som man troede var Indien. Han undrede sig naturligvis over, at han kunne blive ved med at sejle rundt i tang og søgræs uden at kunne se land. Heller ikke kompasset opførte sig normalt, da nålen ikke pegede direkte mod Nordstjernen. Det mest mærkelige var dog, at han en aften et par dage før han fik landkending, så et lysskær i horisonten. Han fik fat i én af sine mænd, der kunne bekræfte observationen, men en tredje kom for sent. Pludselig var lyset borte.
Der er fremkommet flere teorier om dette mystiske lys. Det kan have været et synsbedrag som følge af ønsketænkning i mændenes længsel efter land. Nogle har foreslået et tidligt eksempel på en UFO, andre et meteornedslag og atter andre mener, at der var tale om en indfødt i en båd, der svingede en fakkel. Endelig har en marinebiolog foreslået, at det kunne være tale om den atlantiske ildflues parringsdans, der finder sted nogle få øjeblikke under vandoverfladen (1)

Hvad forsvinder i Bermuda Trekanten?

I Bermuda Trekanten forsvinder både skibe og fly. Det vil sige, at fly styrter ned og at skibe forliser. Det er der ikke noget mærkeligt i, når man betænker områdets ofte kraftige uvejr og den store trafik af ikke mindst mindre både. Det ville have været mere mærkeligt, hvis dette område havde en specielt ringe ulykkesgrad.
I opfølgeren til sin første succesbog om Bermuda Trekanten opstiller Charles Berlitz en liste på 145 tilfælde af forsvundne skibe og fly i Bermuda Trekanten i perioden 1800 til 1978. Listen er langt fra troværdig, men den rummer dog en del eksempler på forlis, der på grund af forskellige omstændigheder har påkaldt sig særlig interesse.
Nogle af disse omtales kort nedenfor (2)

Hvad skete der med Mary Celeste i 1872?

I forbindelse med Bermuda Trekanten omtales ofte det måske mest berømte spøgelsesskib, Mary Celeste.
Den 100 fod lange brigatine Mary Celeste blev i 1872 bordet af besætningen på Dei Gratia efter at den havde undret sig over skibets usikre kurs og efter forgæves at have prajet det. De to skibe havde en uge tidligere ligget side om side ved kajen i New York.
Ombord på Mary Celeste fandt man ikke et eneste levende væsen. Proviant og personlige ejendele var i skønneste orden, og selv logbogen var til stede. Men skibets jolle var borte, og det samme var kaptajnens sekstant, kronometer og navigationstabeller foruden skibets papirer.
Besætningen var tydeligvis gået i redningsbåden i stor hast, men hvorfor det sødygtige skib var blevet forladt, får man aldrig at vide, idet besætningen aldrig kom i land.
Gætterier har derfor været mange. Den mest plausible forklaring er knyttet til skibets last. Mary Celeste sejlede nemlig med en last af alkohol. Hvis der har været en mindre brand eller eksplosion i lasten, kan kaptajnen af frygt for en større eksplosion have evakueret skibet i hast. Da sejlene ikke var rebet, har man fra jollen ikke haft mulighed for at nå frem til skibet igen, selv om man har været klar over, at faren var drevet over.
Dei Gratia tog det forladte skib som prise og sejlede det til Gibraltar. Mary Celeste endte som vrag i 1885, da det løb på et rev ud for Haiti.
Problemet med at sætte Mary Celeste i forbindelse med Bermuda Trekanten er den omstændighed, at skibet blev bordet nord for Azoerne og altså langt fra det trekantede farvand (3)

Hvad skete der med Atalanta i 1880?

Den 31. januar 1880 forlod det engelske skoleskib, Atalanta, Bermuda for at sejle tilbage til Portsmouth i England. Skibet havde en besætning på 290 kadetter og officerer og nåede aldrig sit bestemmelsessted. I begyndelsen af april nærede man frygt for skibets skæbne, og andre skibe blev bedt om at holde udkig efter Atalanta, som måske blot var tvunget ud af kurs af de kraftige storme, der havde hjemsøgt farvandet i februar og marts. Man fandt dog aldrig skibet og kender derfor ikke grunden til dets forlis.
Når Atalanta henregnes til gåden om Bermuda Trekanten skyldes det utvivlsomt det store antal omkomne. Sandsynligvis er skibet forlist uden for trekanten, da kun en brøkdel af skibets rute faldt inden for dette område.
Man ved heller ikke, om der blev fundet spor af skibet. Der blev fundet en del vragrester efter stormene, men ingen af disse kunne med sikkerhed henføres til Atalanta. På den anden side kan det heller ikke afvises (4)

Hvad skete der med Cyclops i 1918?

Under første verdenskrig, i marts 1918, forsvandt den amerikanske flådes kulforsyningsskib, Cyclops, på vej fra Barbados til Norfolk i Virginia med en ladning mangan. Ingen aner, hvad der blev af skibet og dets 306 ombordværende, og man har aldrig fundet vragdele. Der er derfor frit slag for teorier om skibets skæbne. Berlitz afviser, at der kunne være tale om en tysk mine eller en tysk torpedo. I stedet mener han, at skibet enten blev bortført af sin tyskfødte kaptajn, eller at det blev bombesprængt af tyske agenter, der havde anbragt bomber i lasten.
For en ordens skyld nævner Berlitz dog også den mulighed, at skibet kan være forlist fordi lasten havde forskubbet sig. Denne forklaring synes at være den mest sandsynlige, idet Cyclops rent faktisk løb ind i en gevaldig storm. På grund af krigen, blev der aldrig afholdt søforhør. Derfor blev oplysningerne om denne storm aldrig offentlig kendt.
Cyclops forlis er det, der har medført flest tab af menneskeliv i forbindelse med Bermuda Trekanten (4,5,6)

Hvad skete der med Spray i 1909?

I 1909 forsvandt sejlsportsmanden Joshua Slocum med sin slup, Spray, i farvandet ud for Miami. Han sejlede alene, og ingen kender omstændighederne omkring hans forsvinden.
Når denne forsvinden ikke er gået i glemmebogen, skyldes det, at Slocum var en verdensberømt sejlsportsmand. I en alder af 51 år havde han i årene 1895-1898 som den første nogensinde gennemført en verdensomsejling alene mand.
På grund af Slocum's kvaliteter som søsportsmand hælder nogen til den antagelse, at han er blevet sejlet ned af et større skib, hvilket ikke var helt usædvanligt på den tid. Andre mener, at han omsider har mødt den storm, der kunne knække ham. Endelig er der dem, der mener, at hans endeligt har forbindelse med hans helbred. Han var ikke længere nogen ung mand, og han skal efter sigende have indrømmet, at alderen var begyndt at plage ham, og at han flere gange havde været ude for blackouts.
Endelig var der onde tunger, der påstod, at Spray ikke længere levede op til den standard, man ville forvente at finde hos en berømt søfarer. Skibet var simpelt hen nedslidt og muligvis ikke længere tilstrækkelig sødygtigt til at klare farvandet i Bermuda Trekanten (1,4)

Hvad skete der med Flight 19 i 1945?

Det mest berømte forsvindingsnummer og det, der lagde grunden til myten om Bermuda Trekanten, fandt sted i 1945. Fem torpedobombemaskiner af typen Navy Grumman TBM-3 Avenger, der udgjorde gruppen Flight 19, var på en øvelsesflyvning, der var planlagt til at vare to timer. Flyene var startet fra deres base i Fort Lauderdale i Florida men vendte aldrig tilbage.
Da flyene efter tidsplanen burde være under indflyvning modtog basen en nødmelding fra gruppelederen, der havde mistet orienteringen og ikke anede, hvor han befandt sig. Forbindelsen var dårlig og blev blandt andet generet af den cubanske radio. På basen hørte man, at gruppelederen overlod kommandoen til en anden pilot.
Triangulister har gjort et stort nummer ud af, at gruppelederen skal have meddelt sin gruppe, at de ikke skulle følge ham, hvilket skulle være en følge af et syn af noget overnaturligt. Dette har dog ikke noget på sig.
Det ligger fast, at gruppelederens kompas var i uorden, og at han derfor mistede orienteringen. Han var ikke kendt i området, og han nægtede at følge kontroltårnets anmodning om at skifte radiofrekvens. Det skyldtes, at han var bange for at miste radioforbindelsen med sin gruppe. Havde han skiftet frekvens, ville man muligvis fra jorden have kunnet dirigere ham i den rigtige retning.
Årsagen til de fem flys forsvinden er utvivlsomt, at de løb tør for brændstof, og derfor styrtede ned eller forsøgte at nødlande på vandet (4,7)

Hvad skete der med Martin Mariner i 1945?

Med til at øge mystikken om Flight 19's forsvinden er den omstændighed, at ét af de eftersøgningsfly, der gik på vingerne for at lede efter de fem forsvundne fly, også forsvandt sporløst.
Der var tale om en Martin PBM-5 Mariner, et bombefly med en besætning på tretten mand. Basen mistede radiokontakten med flyet efter blot tyve minutter, så nu havde man pludselig et fly mere at lede efter.
Man regner med at Martin Mariner var udsat for en eksplosion i luften, enten fordi én af de ombordværende har tændt sig en cigaret eller på grund af en gnist fra en anden kilde. Flytypen gik under øgenavnet 'den flyvende gastank', fordi der ofte var eksplosive dampe i kabinen.
I alt fald observerede man en eksplosion i den mørke, stormfulde nat på det sted, hvor flyet efter beregninger ville befinde sig på det givne tidspunkt (4)

Hvad skete der med DC-3 i 1948?

Et af de forsvindingsnumre i Bermuda Trekanten, der tilsyneladende hersker mest mystik omkring, indtraf meget tidligt om morgenen den 28. december 1948, hvor et chartret passagerfly under indflyvning til Miami pludselig forsvandt.
Flyet kom fra San Juan, hvor passagererne havde været på juleferie. Vejret var klart, og klokken 4.13 meddelte piloten, at han befandt sig 50 miles syd for Miami, at han kunne se lysene i Miami og afventede landingsinstrukser. Siden hørte man intet fra flyet, og til Miami nåede flyet aldrig.
Flyets forsvinden er af triangulister blevet taget som et bevis på, at et fly kan forsvinde op i den blå luft, men selv om man ikke med sikkerhed kan afgøre, hvorfor flyet forulykkede, kan man godt komme med bud på en forklaring.
Som så mange andre myter i relation til Bermuda Trekanten, er myten om det forsvundne fly krydret med fri fantasi. Eksempelvis er det urigtigt, at piloten meddelte, at han kunne se lysene i Miami. Piloten meddelte, at han befandt sig 50 miles syd for Miami, men det behøver ikke at være korrekt. Flyet kan meget vel være kommet ud af kurs på grund af en vindændring. Der blev udsendt en radiomeddelelse om denne ændring over radioen, men man ved ikke, om denne meddelelse blev modtaget i flyet.
Til gengæld ved man, at flyet havde problemer med det elektriske system. Ved landingen i San Juan blev det konstateret, at flyets batterier var defekte og manglede vand. I stedet for at vente på, at batterierne blev udskiftet, insisterede luftkaptajnen på, at der blot blev hældt vand på. Det elektriske system blev ikke repareret.
Det er rimeligt at tro, at flyet er løbet tør for brændstof og er styrtet ned (4,5)

Hvad skete der med Marine Sculptur Queen i 1963?

I 1963 forliste det 425-fods store fragtskib, Marine Sculptur Queen, og hele besætningen på 39 mand omkom.

Når dette skib medtages i litteraturen om Bermuda Trekanten, er der atter tale om en tilsnigelse. For det første forsvandt skibet ikke inden for trekanten, og for det andet blev der fundet spor efter skibet. Det må være skibets størrelse, der her synes at være interessant. 

Skibet var på vej fra Beaumont i Texas til Norfolk i Virginia. Det nåede aldrig at passere syd om Florida og forliste således i Den Mexicanske Golf. Skibets skæbne kendes ikke, men på ulykkestidspunktet var det ude i meget hårdt vejr. Dette kan have fået skibet til at brække midt over efter at være blevet fanget af en forkert sø. Skibet var på vej fra Beaumont i Texas til Norfolk i Virginia. Det nåede aldrig at passere syd om Florida og forliste således i Den Mexicanske Golf. Skibets skæbne kendes ikke, men på ulykkestidspunktet var det ude i meget hårdt vejr. Dette kan have fået skibet til at brække midt over efter at være blevet fanget af en forkert sø.

På den anden side kan man ikke udelukke, at det er forlist på grund af en eksplosion i lasten. Denne bestod nemlig af 15.200 tons smeltet svovl, og gasser herfra kan være blevet antændt. Officielt betragter man dog denne mulighed som ringe På den anden side kan man ikke udelukke, at det er forlist på grund af en eksplosion i lasten. Denne bestod nemlig af 15.200 tons smeltet svovl, og gasser herfra kan være blevet antændt. Officielt betragter man dog denne mulighed som ringe (4)

Hvad skete der med Scorpion i 1968?

I det tidlige forår i 1968 deltog den amerikanske atomubåd, Scorpion, i en flådeøvelse i Middelhavet. Da øvelsen var ovre, satte den i maj kursen mod USA. Den 21. maj dykkede den ud for at sende en rutinemæssig melding til sin base i Norfolk. Ubåden befandt sig da cirka 50 miles syd for Azorerne og forventede at anløbe basen seks dage efter. Men ubåden kom aldrig hjem med sine 99 ombordværende.
I slutningen af oktober blev vraget af Scorpion lokaliseret på havbunden cirka 400 miles sydvest for Azorerne, men man har aldrig fundet forklaringen på forliset.
Den officielle teori går ud på, at en torpedo er eksploderet under arbejdet med at befri den fra det afskydningsrør, hvori den havde sat sig fast.
Triangulister har søgt at kaste mystik over et nødopkald fra ubåden, som kom fra en position langt fra ulykkesstedet, men positionen blev aldrig fastslået. Desuden kan der have været tale om et reciprokt signal, det vil sige et gensidigt tilbagevisende signal, der kom fra en position 180 grader fra det sted, hvor det tilsyneladende blev sendt. Noget sådant er ganske almindeligt, når man anvender roterende antenner for at få et klarere signal.
Denne påståede mystik og så den omstændighed, at det ikke er hver dag, den amerikanske flåde mister en atomubåd, er utvivlsomt årsagen til, at Scorpion ofte sættes i forbindelse med Bermuda Trekanten. Scorpion forulykkede langt borte fra trekanten og burde som mange andre af de ofte fremdragne forlis slet ikke medtages (1,8)

Hvad skete der med Saba Bank i 1974?

I 1974 forlod den 54 fod lange yacht Saba Bank Bahama for at gå på prøvesejlads til Miami med en besætning på fire mand. Båden var supermoderne og var specialbygget til chartertogter med svømmedykkere. Den var udrustet med det nyeste sikkerheds- og radioudstyr, men alligevel forsvandt den sporløst uden at have udsendt nødsignaler.
I 1974 var debatten om Bermuda Trekanten på sit højeste, og måske derfor har Saba Bank været unødigt meget omtalt.
Der findes intet belæg til støtte for nogen forklaring på bådens forsvinden. En eksploderet brændstoftank er en lige så sandsynlig forklaring som at båden blev bordet af pirater. Alligevel er det den sidste mulighed, der har samlet flest tilhængere. Det er sket ud fra den enkle kendsgerning, at en så ny og veludstyret båd ville være en lækkerbisken for eksempelvis narkotikasmuglere. En udsat dusør bragte hverken oplysninger om bådens skæbne eller vragrester for dagens lys (1,9)

Hvad skete der med DC-3 i 1978?

Tredive år efter, at den af triangulister påståede mystiske forsvinden af et DC-3 fly over Bermuda Trekanten, gentog historien sig. Denne gang var der mere grund til at undre sig.
Et DC-3 fly havde fået tilladelse til at flyve fra Fort Lauderdale i Miami til Cuba for at hente et selskab, der havde været på besøg på øen.
Vejret var fremragende, og flyet nåede så tæt på Cuba, at man herfra havde radarkontakt med det. Man konstaterede, at flyet lå en smule til højre for sin kurs. Men pludselig var den lysende prik på radaren væk. Flyet var forsvundet.
Der blev øjeblikkelig iværksat en storstilet eftersøgning, og inden for den første time overfløj man det område, hvor flyet var forsvundet, men man fandt aldrig noget spor.
Man har ingen forklaring på denne flyulykke. Formodningen om, at flyet blev offer for sabotage, har næppe noget på sig. En spansktalende mand ringede til et nyhedsbureau og hævdede, at flyet var blevet sprængt i luften af terroristorganisationen Hijos De La Estrella Solitaria, Den Ensomme Stjernes Sønner, som han repræsenterede.
Mod denne teori taler, at for det første har ingen hverken før eller senere hørt om denne organisation. For det andet ville en bombesprængning have bevirket, at der havde været vragdele af finde på havet (10) 

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Cyclops. How stuff works. (Konstateret utilgængelig 2020-04-29)
Fotografi af kulforsyningsskibet Cyclops i Hudsonfloden 1911. 

Krystek, Lee: Five Avengers. The Museum of Unnatural Mystery.
Fotografi af fem fly af typen Navy Grumman TBM-3 Avenger i luften. Det var sådanne fly, der udgjorde Flight 19.