Lovgivning om abort

Hvilke regler har der været om abort i dansk lovgivning frem til 1937?

I 1683 optrådte begrebet 'fosterdrab' om aborter i Danske Lovs 6. bog i 6. kapitel om manddrab, og en abort blev straffet på lige fod med andre former for drab. Dommen for 'fosterdrab' var halshugning, og det var det helt frem til 1866, hvor man afskaffede dødsstraffen for at abortere og i stedet indførte otte års strafarbejde. I 1930 nedsattes straffen til to års fængsel, mens aborter, der var udført på grund af fare for kvindens liv og helbred, ikke længere blev straffet.

Hvad indebar den første abortlovgivning i Danmark?

I 1937 blev en decideret dansk abortlovgivning vedtaget for første gang, men den trådte ikke i kraft før i 1939. Af loven fremgik det, at kvinder kunne søge om og få tilladelse til abort, hvis der var tale om alvorlig fare for den gravides liv og helbred, hvis barnet påviseligt ville blive født med alvorlige arvelige sygdomme, eller hvis graviditeten var opstået som følge af voldtægt eller blodskam. Hvis kvinden fik foretaget aborten uden den påkrævede tilladelse, kunne hun dog stadig straffes med tre måneders fængsel. I 1956 udvidedes muligheden for abort til også at gælde for gravide, hvis sociale omstændigheder blev vurderet at være en god grund til at afbryde graviditeten. Det var typisk dårlige boligforhold, dårlig økonomi eller problematiske ægteskabelige forhold, der kunne udløse en tilladelse til abort på grund af ’sociale omstændigheder’.

Hvad indebærer den nuværende lov om fri abort?

I 1973 trådte loven om fri abort i kraft, og den er stadig gældende. Loven indebar, at man som myndig ikke længere skulle søge om tilladelse til abort, og at man uanset forhold fik ret til selv at bestemme, om man ville have en abort. Det forhold er ikke ændret siden 1973. Anmodningen om abort skal kvinden selv fremsætte, medmindre der er tale om en psykisk syg eller sindssyg, der er umyndiggjort – i så fald skal værgen anmode på den gravides vegne. Er man under 18 år, skal forældre/værge give samtykke til aborten.

Hvilke begrænsninger er der på den fri abort?

Som udgangspunkt kan man kun få en abort til og med 12. uge i graviditeten, men det er muligt at få tilladelse til en abort, efter at fristen er udløbet, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. Ifølge Sundhedsloven fra 2010, kapitel 25, § 94, stk. 1 (se kilder), kan man opnå dispensation, blandt andet hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

1) Hvis kvindens fysiske og/eller psykiske helbred er udsat på grund af graviditeten

2) Hvis graviditeten er opstået i forbindelse med voldtægt, incest, blodskam eller brud på den seksuelle lavalder

3) Hvis fostret viser tegn på alvorlige fysiske lidelser på grund af arvelige anlæg eller beskadigelse/sygdom i fostertilstanden

4) Hvis kvinden påviseligt ikke kan drage omsorg for sit barn enten på grund af ung alder eller fysiske eller psykiske lidelser eller svag begavelse.

Hvor sent i graviditeten kan man få dispensation til abort?

Søger kvinden om abort efter 12. uge, skal hun scannes, så fosterets præcise alder kan afgøres. Hospitalet sender herefter en anmodning videre til regionens abortsamråd, som afgør, om abort kan tillades. Abortsamrådets afgørelse kan ankes til Abortankenævnet.

Grænsen for dispensation til en sen abort udløber i 22. uge i Danmark, modsat andre lande som for eksempel England og Finland, hvor grænsen går ved 24. uge.

Hvilke ændringer af de sene aborter er der lagt op til?

I 2013 blev det indført som fast praksis ved såkaldt sene aborter (ml. 12. og 24. graviditetsuge), at den gravide bliver tilbudt, at lægerne giver fostret en såkaldt kaliumsprøjte, så det dør, før det ”fødes”. Kalium sprøjtes direkte ind i fosteret, så man opnår hjertestop og på den måde undgår livstegn fra fostret, når det fødes. Nogle fostre trækker vejret, spræller eller viser andre tegn på liv, og det kan være meget traumatisk for den gravide og hendes eventuelle partner. Det er det, man med tilbuddet om kaliumindsprøjtninger vil søge at undgå. Det kan man læse i artiklen ”Sundhedsminister indfører tilbud om kaliumsprøjter ved sene graviditeter” på kristeligt-dagblad.dk (se kilder). 

I marts 2022 udgav Verdenssundhedsorganisationen WHO en revideret version af organisationens retningslinjer for sikker abort. I de nye retningslinjer sprænger WHO rammerne for tidligere abortanbefalinger. WHO vurderer nemlig her, at der ikke er noget sundhedsfagligt forkert i at foretage en abort gennem hele graviditeten, og at organisationen anbefaler, at kvinder skal kunne vælge abort uden godkendelse fra myndigheder eller institutioner gennem hele graviditeten, hvis de ønsker det. Den anbefaling burde vi følge i Danmark, vurderer overlæge og professor ved Gynækologisk klinik ved Rigshospitalet Øjvind Lidegaard. Ifølge ham bør det alene være op til forældrene at afgøre, om der skal foretages abort, og også hvornår i graviditeten. For alternativet er, at der fødes børn, der starter deres opvækst som uønskede, argumenterer han. Et af argumenterne fra WHO’s nye anbefaling er, at videnskabelige studier viser, at begrænsninger i adgangen til abort ikke har nogen effekt på antallet af foretagne aborter. Dernæst er de nuværende abortgrænser med til at presse omkring 25 millioner kvinder om året på verdensplan til at få foretaget illegale og usikre aborter, og derfor bør de afskaffes, lyder opfordringen fra WHO. De nye retningslinjer fra WHO har dog ikke umiddelbart fået de danske politikere til at forberede ændringer af den danske abortlov, oplyser Sundhedsministeriet, som har taget de nye retningslinjer til efterretning. WHO’s vejledninger er alene anbefalinger til de 194 medlemslandes sundhedspolitik og er på den måde med til at sætte standarden for praksis i verdens sundhed, men de er ikke juridisk bindende. Det kan man læse i artiklen “Skal retten til abort være helt fri? WHO vil afskaffe tidsgrænser for aborter” på Dr.dk (se kilder).