person i skolegård fotografereret så kun benene er synlige
Modning kan medføre lavt selvværd og ensomhedsfølelse. Der har de sidste 25 år været et tydeligt fald i andelen af skoleelever, som er blevet mobbet.
Foto: Tomas Bertelsen / Scanpix

Mobning

Journalist og cand.comm. Anne Anthon Andersen, januar 2023.
Top image group
person i skolegård fotografereret så kun benene er synlige
Modning kan medføre lavt selvværd og ensomhedsfølelse. Der har de sidste 25 år været et tydeligt fald i andelen af skoleelever, som er blevet mobbet.
Foto: Tomas Bertelsen / Scanpix

Indledning

De fleste kender til mobning fra skoletiden eller fra arbejdspladsen. Både børn og voksne bliver udsat for mobning, og konsekvenserne kan være ødelæggende og forfølge den mobbede gennem hele livet med psykiske symptomer som angst, lavt selvværd, ensomhedsfølelse og depression. Derfor har danske skoler, organisationer og politikere de seneste år haft øget fokus på problemet og iværksat både forskningsprojekter og kampagner. En række sager i Danmark har skabt debat om mobning. F.eks. debatten om, at der i årevis har fundet systematisk mobning sted på den prestigefyldte privatskole Herlufsholm i Næstved som led i skolens såkaldte præfektordning, der giver skolens ældste elever ret til at disciplinere yngre elever. Sagen om mobningen på Herlufsholm rejste krav om politiske sanktioner og medførte, at rektor på skolen måtte gå af. Ligeledes skabte den tidligere elitesvømmer og VM-medaljevinder Jeanette Ottesen debat om mobning, da hun i sin selvbiografi sagde undskyld for at have mobbet sin tidligere svømmemakker. I Sverige og Norge har man indført mulighed for at tildele bødestraf for at forebygge mobning.

 

"Hvorfor opstår mobning?". BørneTelefonen, 09-03-2021.
Mange børn tror, at det er deres egen skyld, at de bliver mobbet. Men mobning er ikke et individuelt problem; det er et såkaldt ”vi-problem” – et mønster, der opstår i en gruppe.

Artikel type
faktalink

Definition af mobning

Print-venlig version af dette kapitel - Definition af mobning

Hvad er mobning?

Mobning kommer af det engelske ord ”mob”, som betyder pøbel- eller gruppe – frit oversat betyder mobning pøbel- eller gruppegerning. Det ligger altså i ordet, at der er tale om en gruppe, der terroriserer et enkeltindivid, men i dag dækker begrebet også over enkeltpersoner, der chikanerer andre. Forskere i mobning benytter ofte den norske psykolog Dan Olweus’ definition på mobning. Han skriver i rapporten ”Mobning og selvmordsadfærd” (se kilde 1): ”En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over tid er udsat for negative handlinger fra en eller flere personer (…) En negativ handling foregår, når en person intentionelt påfører, eller forsøger at påføre, et andet menneske skade eller ubehag.”

Ifølge Dan Olweus skal tre kriterier være opfyldt for, at man kan tale om mobning:

  • Det handler om aggressiv eller ondsindet adfærd, som
  • gentages og står på over en vis tid
  • i en mellemmenneskelig relation, der præges af en vis ubalance i styrke- eller magtforholdet.

Et enkelt drilleri er altså ikke mobning, idet mobning foregår over længere tid.

I sin rapport ”Mobning og selvmordsadfærd” (se kilde 1) skelner Dan Olweus mellem indirekte og direkte mobning.

Direkte mobning:

  • Fysisk kontakt: at skubbe, hive i tøj, spænde ben osv.
  • Mimik og ubehagelig gestik: at rulle med øjnene, sukke, vende ryggen til m.m.
  • Tilråb og verbal nedværdigelse: at sige lede ting, f.eks. komme med racistiske tilråb, håne, true o.l.

Indirekte mobning:

  • Sladder og bagtalelse: at starte rygter i klassen, mistænkeliggøre en person osv.
  • Isolation: at udelukke fra fællesskab, undlade at svare på henvendelser og andre lignende handlinger.

Fakta om mobning

Print-venlig version af dette kapitel - Fakta om mobning

Hvor udbredt er mobning i skolerne?

Ifølge den nationale trivselsmåling fra 2021 er andelen af elever, der har følt sig mobbet, steget en smule i skoleåret 2020/2021. Den seneste nationale trivselsmåling fra 2020/2021 viser, at 8,6 procent af eleverne, dvs. knap to elever i hver klasse, oplever at blive mobbet meget tit, tit eller en gang imellem det seneste år. Det kan man læse i rapporten ”Svigt af børn i Danmark” fra 2022, som Trygfonden og Børns Vilkår står bag (se kilde 2).  

Meget tyder på, at der er sket et markant fald i omfanget af mobning blandt skolebørn siden 1998. I 1998 viste ”Skolebørnsundersøgelsen”, som foretages hvert fjerde år blandt skolebørn på 5., 7. og 9. klassetrin, at 25 procent blev mobbet mindst et par gange om ugen, mens det i ”Skolebørnsundersøgelsen” fra 2018 var tilfældet for fem procent af skolebørnene, fremgår det af rapporten ”Svigt af børn i Danmark” fra 2019 (se kilde 3).

Hvor udbredt er mobning blandt voksne?

Undersøgelsen ”En undersøgelse af omfanget af krænkende handlinger og konflikter på det danske arbejdsmarked” (se kilde 4), foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE i 2021, konkluderede, at 7,8 procent af danske lønmodtagere er blevet udsat for mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Mobningen bliver ifølge undersøgelsen i overvejende grad udøvet af ledere og kolleger på arbejdspladsen. 7,8 procent har oplevet at blive mobbet, og heraf angiver 66,9 procent, at de er blevet mobbet af en kollega, 37,6 procent angiver, at de er blevet udsat for mobning fra en leder, mens 9,8 procent fortæller, at de er blevet mobbet af kunder, klienter, patienter m.fl.

BOKS: Tal og grafer

Figur 30: Andel af elever i 4.-9. klasse, som oplever at blive mobbet fordelt på klassetrin, 2014-2021
Kilde: Trygfonden og Børns Vilkårs rapport ”Svigt af børn i Danmark” (se kilde 2).