Jesus på kors
Jesus Kristus hænger på korset i Odden Kirke.
Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Verdensreligioner - Kristendom

journalist Malene Fenger-Grøndahl, maj 2024
Top image group
Jesus på kors
Jesus Kristus hænger på korset i Odden Kirke.
Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Kristendommen er en verdensreligion, der opstod for omkring 2000 år siden i det område, som vi i dag kender som Israel. Siden har den spredt sig til hele verden og er i dag den religion, der har flest tilhængere, globalt set, nemlig over 2 milliarder. Fælles for de kristne er, at de tror på Jesus Kristus som Guds søn og frelser. De tror på en treenig gud, Fader, Søn og Helligånd, og de er også fælles om Bibelen som hellig bog og om dåb og nadver som vigtige ritualer. Derudover der dog stor forskel på, hvordan kristne lever og praktiserer deres tro, og hvordan de forstår de fortællinger, der findes i Bibelen. Der findes en række store kirkesamfund, hvoraf den katolske kirke er den største, og mange mindre kirkesamfund, herunder flere protestantiske kirker. I Danmark er kristendommen den største religion, og op mod tre fjerdedele af befolkningen er medlemmer af Folkekirken, som er en protestantisk kirke. Der bor dog også medlemmer af andre kirkesamfund i Danmark, herunder en del, som er indvandret fra andre dele af verden, og som har anderledes kristne praksisser end dem, vi kender fra folkekirken.
 

”Kristendommens historie”. Video fra NDLA (Nasjonal digital læringsarena). Norsk. Med danske undertekster. 10. januar 2019.

Artikel type
faktalink

Definition af kristendom

Print-venlig version af dette kapitel - Definition af kristendom

Kristendommen er en monoteistisk religion, ligesom jødedom og islam, hvilket vil sige, at den baserer sig på troen på én gud. Kristendommen er centreret omkring Jesus Kristus. Kristus betyder “den salvede”, og Jesus er en frelserskikkelse, hvis komme blev forudsat i det Det Gamle Testamente, og hvis liv, død og opstandelse bliver beskrevet i Det Nye Testamente. Disse to tekstsamlinger udgør tilsammen Bibelen, som er de kristnes hellige bog. Kristne mener, at Jesus var den ventede frelser, og at han via sit liv, sin død og sin genopstandelse beviste, at han var Guds søn.

Kristendommen er baseret på troen på, at Gud sendte sin søn til Jorden i menneskeskikkelse for at frelse menneskene. Kristne tror på den treenige Gud, Gud Fader (Skaberen), Gud søn (Jesus) og Helligånden. Der er tale om én Gud, der består af tre personer, ikke om flere guder. 

Kristendommen opstod i Mellemøsten og bredte sig hurtigt herfra til store dele af verden. I dag er kristendommen den største religion i verden med mere end to milliarder tilhængere i alt. De fordeler sig på flere forskellige kirkesamfund. Det største kirkesamfund er den katolske kirke. Herudover findes en række protestantiske og reformerte kirker samt mange forskellige ortodokse kirker. Fælles for alle disse kirkesamfund er troen på Jesus Kristus som frelser, troen på den treenige Gud samt dåb og nadver som sakramenter, hellige handlinger. Også Bibelen som hellig bog er fælles, men fortolkningen af Bibelen og forståelsen af, hvordan den kristne tro bør give sig udtryk i dagliglivet og samfundsanliggender er der stor forskel på fra kirkesamfund til kirkesamfund og fra individ til individ. 

Kristendommens historiske udvikling

Print-venlig version af dette kapitel - Kristendommens historiske udvikling

Hvor og hvornår opstod kristendommen?

Kristendommen opstod efter, at Jesus af Nazareth, en historisk person og religiøs figur i datidens jødedom for omkring 2000 år siden vandrede omkring i Galilæa i det nuværende Israel og prædikede. Da han blev arresteret og korsfæstet – og ifølge hans tilhængere – genopstod på tredjedagen for sin død og kort tid efter for til himmels, var grunden til kristendommen lagt. Historien om Jesu liv, død og opstandelse spredte sig hurtigt i Mellemøsten, hvor nogle af de første kristne rejste rundt og fortalte om Jesus og opfordrede mennesker til at lade sig omvende og døbe. (1). Især apostlen Paulus rejste flittigt i Middelhavsområdet og grundlagde menigheder, som han siden skrev breve til, hvoraf en del indgår i Det Nye Testamente i Bibelen. Paulus lagde vægt på, at kristendommen var en religion for alle mennesker, ikke kun for jøder, og det var afgørende for, at kristendommen kunne sprede sig hurtigt over store afstande. Også bykulturen i Romerriget, de gode kommunikationslinjer og en vis religiøs tolerance var afgørende for, at kristendommen bredte sig i Romerriget (2). De kristne blev dog også forfulgt på grund af deres tro under flere romerske kejsere. 

Hvad skete der i 300-tallet?

I løbet af 300-tallet blev kristendommen accepteret i Romerriget og siden gjort til den officielle religion, hvis troslære man samledes til store kirkemøder (konciler) for at blive enige om. Kejser Konstantin den Store gjorde først kristendommen til en tilladt religion, han fik bygget kirker og støttede kirkens ledelse. I år 391 bestemte kejser Theodosius, at kristendommen skulle være den officielle religion i Romerriget og forbød ale andre religioner (3). Man kan sige, at kirken og statsmagten indgik en alliance, hvor staten støttede byggeri af kirker, og til gengæld havde kejseren en form for overopsyn med kirken (2). På et kirkemøde i Nikæa (i det nuværende Tyrkiet) i år 325 nedskrev man en trosbekendelse, som slog fast, at Jesus Kristus både var helt Gud og helt menneske. Det skete for at udgrænse de personer i kirken, som mente noget andet. I 367 besluttede man, at de bøger, som i dag findes i Bibelen, skulle være kanon, det vil sige autoritative skrifter for kristendommen (3). I løbet af 300- og 400-tallet bredte kristendommen sig til hele Romerriget, fra Nordafrika i syd til England i nord.

Hvordan blev kirken splittet?

Kristendommen spredte sig videre op i Europa, og da Karl den Store omkring år 800 blev kejser over et område, der svarer til nutidens Tyskland, Frankrig og Italien, sørgede han for at gøre alle sine undersåtter kristne. Norden blev kristnet i løbet af 900-tallet, og Rom blev det kirkelige centrum for alle disse kristne.  I øst bredte kristendommen sig fra Grækenland op over Balkan og ind i Rusland. Denne østlige kristendom havde Konstantinopel (det nuværende Istanbul) som sit centrum. Disse østlige kirker ville ikke anerkende Roms biskop som pave og den øverste leder. Blandt andet derfor blev kirken i 1054 splittet mellem vest (den katolske kirke) og øst (de ortodokse kirker). (3)

I 1500-tallet blev den katolske kirke splittet, da munken Martin Luther gjorde oprør mod nogle af de praksisser og dogmer, som han fandt problematiske i den katolske kirke. Han mente, at mennesket blev frelst alene ved tro og Guds nåde, ikke på grund af bestemte handlinger eller præstationer. Desuden var kan kritisk over for, at kirken lavede afladshandel, hvor man kunne betale præster for at blive tilgivet for sine synder eller for at sikre sig selv eller sine familiemedlemmer et evigt liv. Reformationen medførte tre nye kirker, den lutherske, den reformerte og den anglikanske, som alle sagde nej til paveembedet og til helgendyrkelse og kun ville anerkende to sakramenter (hellige handlinger), dåb og nadver. De var også imod, at præster skulle leve i cølibat, og at der skulle være klostre for munke og nonner (2). Inden for de seneste århundreder har der udviklet sig en række protestantiske frikirker, hvoraf mange lægger vægt på Helligåndens gaver, for eksempel tungetale, og har en mere fri gudstjenesteform end de ældre kirkesamfund.

Hvordan har kirken spredt sig siden?

Efter reformationen gjorde den katolske kirke en stor indsats for at sprede kristendommen til flere verdensdele via missionsvirksomhed i blandt andet Sydamerika. Her omvendte missionærerne mange oprindelige folk, nogle med tvang. Samtidig prøvede de at forhindre slavehandel (4). De katolske missionærer bragte også kristendommen til Østen – Japan, Kina og Filippinerne, og det lykkedes blandt andet ved at vise respekt for lokale sprog og kulturer. Da Indien, Afrika og Stillehavsområdet blev koloniseret, fulgte kristendommen med. Protestantiske kristne bragte kristendommen til Nordamerika, mens spanske og portugisiske katolikker bragte den til Sydamerika. I Afrika var der både katolske og protestantiske missionærer. (4)