Udbredelse og konsekvenser

Hvor mange danskere føler sig ensomme?

De unge fylder mest i statistikken over ensomme danskere, viser den første samlede analyse af ensomhed i den danske befolkning, Ensomhed i Danmark, som forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM står bag. 12 procent af de 16-29-årige føler sig ensomme, mens det blandt hele befolkningen er otte procent. Analysen viser også, at lidt flere kvinder end mænd føler sig ensomme. Og at de, der er født med en anden etnisk baggrund end dansk, har større risiko for at føle ensomhed end etniske danskere. Arbejdsløse har også større risiko for at opleve ensomhed. Risikoen for at være ensom er fire gange så høj, hvis man ikke er i arbejde, som hvis man er i arbejde, viser analysen. Også mennesker, der lider af en kronisk sygdom, har forøget risiko for ensomhed. 18 procent af de 30-44-årige kræftsyge føler sig således ensomme, og det samme gælder for 27 procent af dem, der er syge med lungesygdommen KOL. Langvarig psykisk lidelse er også forbundet med markant risiko for ensomhed. Analysematerialet er fra før coronapandemien, og forskerne bag forventer, at ensomheden er blevet endnu mere udbredt, mens samfundet har været lukket ned pga. pandemien. Det kan man læse i nyheden “Ny analyse om ensomhed: De unge fylder mest i statistikken” på defactum.dk (se kilder).

Hvordan udvikler antallet af ensomme sig?

Undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil (se kilder) viser en stigning i antallet af ensomme danskere over de seneste år. I 2010 svarede 5,6 procent, at de følte sig ensomme, i 2017 var det steget til 6,3 procent, svarende til en ud af 16 danskere. Det fremgår af artiklen Stadigt flere føler sig ensomme: Nordjylland har rekord i ensomhed” på DR.dk (se kilder). Ifølge tal fra Mary Fonden, som har bekæmpelse af ensomhed blandt sine fokusområder, oplever 350.000 danskere over 16 år alvorlig ensomhed (se kilder).

Hvilke aldersgrupper er mest ramt af ensomhed i Danmark?

De unge 16-29-årige er den gruppe af danskere, der er hårdest ramt af ensomhed. Tal fra de regionale sundhedsprofiler fra 2018 (se kilder) viser, at 10-12 procent i denne aldersgruppe ofte eller altid føler sig ensomme. Det svarer til tre unge i hver klasse. Mere end 180.000 har deltaget i undersøgelsen, der også viser, at blandt 16-24-årige føler 8,5 procent af mændene og 10,3 procent af kvindernes sig “ofte uønsket alene”. Den aldersgruppe, hvor næstflest er ramt af ensomhed, er ældre over 80 år. Coronapandemien har fået flere unge til at føle sig ensomme. 50 procent af de unge mellem 18 og 35 år har følt sig ensomme under coronakrisen, mens 54 procent har oplevet, at deres personlige trivsel er blevet lidt eller meget dårligere under coronapandemien. Det er særligt det forhold, at det har været vanskeligt at mødes fysisk, og at nærværet og intimiteten mellem de unge har været udfordret under pandemien, der har været afgørende for det stigende antal ensomme. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Kantar Gallup har lavet for Berlingske, fremgår det af artiklen “Halvdelen af alle unge føler sig ensomme: I dag fortryder Mads, at han ikke har set sine venner under corona” på Berlingske.dk (se kilder). 

Hvor mange børn føler sig ensomme?

I 2019 søgte organisationen Børns Vilkår i samarbejde med TrygFonden med rapporten At stå udenfor – Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge? (se kilder) at kortlægge ensomhed blandt børn i Danmark. Rapporten undersøger omfanget og karakteren af ensomhed og baserer sig på børns udtalelser i samtaler fra BørneTelefonen og svar fra skolebørn i henholdsvis 5. og 8. klasse på de skoler, der er med i Børns Vilkårs skolepanel, samt interviews med lærere, skoleledere og inklusionsvejledere. Undersøgelsen viser, at ensomhed er en følelse, som mange børn og unge møder på tidspunkter af deres liv, og at 19 procent af børnene svarer, at de en gang imellem oplever ensomhed, mens syv procent oplever ensomheden tit eller meget tit, Desuden har andelen af skoleelever, der føler sig ensomme, de seneste år har været i stigning. Undersøgelsen peger også på en sammenhæng mellem ensomhed og følelsen af at klare sig fagligt dårligt i skolen. 19 procent af de børn, der tit eller meget tit er ensomme, oplever ikke at klare sig godt i skolen. 

Hvad får børn til at føle ensomhed?

Rapporten At stå udenfor – Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge? (se kilder) konkluderer, at fraværende forældre er kilde til ensomhed blandt børn. 28 procent af de børn, som angiver, at de sjældent eller aldrig oplever, at deres forældre interesserer sig for dem, føler sig ensomme, mens kun fem procent af de børn, der oplever, at deres forældre interesserer sig for dem, føler ensomhed. Det kan være travlhed hos forældrene eller en følelse af, at forældrene ikke kan lide dem, der får børnene til føle sig ensomme, fortæller børnene, når de ringer til BørneTelefonen. Det kan også være mangel på ressourcer, der får børn til at føle sig ensomme. 15 procent af de børn, der angiver, at deres familie har færre penge end andre, føler sig tit eller meget tit ensomme. Til gengæld er det kun syv procent af de børn og unge, der angiver, at deres familie har de samme midler som andre familier, der føler sig ensomme. 16 procent af de børn, hvor begge forældre står uden for arbejdsmarkedet, føler sig ensomme, mens det gælder seks procent af de børn, hvor begge forældre har arbejde.

Hvilke symptomer oplever ensomme børn?   

Rapporten At stå udenfor – Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge? (se kilder) spørger ind til både psykiske og fysiske symptomer på ensomhed. 38 procent af de børn, der tit eller meget tit oplever ensomhed, har fem-otte symptomer mindst en gang om ugen. Til gengæld har bare to procent af de børn, der sjældent føler sig ensomme, samme antal symptomer ugentligt. 61 procent af de børn, der tit eller meget tit føler sig ensomme, føler lav tilfredshed med livet. Det gælder kun seks procent af de børn, der sjældent eller aldrig føler sig ensomme.

Hvad stiller børnene op med ensomheden?

Langt de fleste ensomme børn går alene med ensomheden. I rapporten At stå udenfor – Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge fra Red Barnet (se kilder) svarer 39 procent af de børn, der tit eller meget tit føler sig ensomme, at de har talt med nogen om det. Børnene oplever, at det er svært at tale med de nære voksne om deres ensomhed, fordi de ikke vil belemre deres forældre med deres problemer, og fordi de er bange for at gøre dem kede af det. Nogle børn svarer også, at de ikke er tætte nok på deres forældre til at kunne betro sig til dem, mens en lille gruppe af børn oplever, at deres forældre ikke kan lide dem. En del børn har overvejet at tale med en lærer om ensomheden, men tøver med det af frygt for, at læreren ikke vil tage problemet alvorligt, kan man læse i rapporten.

Hvad betyder forskellige fællesskaber som værn mod ensomhed?

I rapporten Kan ungefællesskaber gøre ondt (se kilder) kortlægger Center for Ungdomsforskning unges relationer med hinanden og relationernes betydning for den sociale trivsel og mistrivsel.

Rapporten beskriver fire former for fællesskaber blandt unge, som tilsammen udgør et stærkt socialt netværk, der værner mod ensomhed, og beskriver samtidig, hvordan det kan skabe mistrivsel og ensomhed, hvis man falder uden for fællesskabernes rammer. Rapporten opererer således med:

  • “Abstrakte fællesskaber”, som kendetegnes ved, at man er knyttet sammen om noget fælles som f.eks. geografi, etnicitet, religion eller andet.
  • “Løse forbindelser”, som er kendetegnet ved løsere bekendtskaber mellem unge, der færdes i samme ungdomskulturelle miljøer eller institutionelle sammenhænge.
  • “Grupper”, som kendetegnes ved en gruppe unge, som oplever at være fælles om noget.
  • “Nære venskaber”, som er de helt nære og intime relationer i unges liv.

Unge har brug for en plads i alle fire former for fællesskaber, som har hver deres vigtige funktion for social trivsel, kan man læse i rapporten, som konkluderer, at det særligt i overgangene i de unges liv er afgørende for følelsen af trivsel og ensomhed, om den unge lykkes med at fastholde eller omforme de forskellige fællesskaber. Unge, som ikke lykkes med at fastholde relationer ved opstart på de nye arenaer i ungdomslivet, som de træder ind på, er særligt socialt sårbare, fremgår det af rapporten.    

Oplysningskampagnen ‘Stop Ensomhed’. 2019-11-01.

Hvordan kan præstationskrav forårsage ensomhed?

Flere undersøgelser peger på, at høje præstationskrav og følelsen af, at det er svært at leve op til dem, er en af årsagerne til, at særligt et stigende antal unge føler sig ensomme. I forskningsartiklen “Et helt normalt perfekt selv – Konstruktioner af selvet i unges beretninger om trivsel” (se kilder) i tidsskriftet Sociologi gengiver to forskere, hvordan unge i mistrivsel beskriver deres ensomhed som konsekvens af en følelse af fejl og mangler hos dem selv. Også rapporten Det er vigtigt at være en succes … men det er bare ikke altid, at det lykkes fra Center for Ungdomsforskning (se kilder) beskriver præstationspres som et vilkår, der kan udfordre både de unges selvværd og trivsel og deres relationer. Undersøgelsen peger på, at fællesskabet og følelsen af at være en del af en gruppe er meget vigtigt for de unge, men samtidig kan deres relationer være ganske flygtige, fordi de unge har ekstremt stort fokus på deres egen udvikling og præstationer.

Hvordan kan ensomhed være fysisk sundhedsskadeligt?

Vedvarende ensomhed er et alvorligt sundhedsproblem, da det bl.a. kan medføre forhøjet blodtryk, stofskiftelidelser, hjertekarsygdomme, søvnforstyrrelser, stress og svækket immunforsvar. Det fremgår af rapporten Ensomhed blandt voksne (se kilder). Et dansk studie lavet af forskere på Rigshospitalet viste i 2018, at ensomhed er stærkt skadeligt for hjertet, og at risikoen for at dø af en hjertesygdom fordobles for patienter, der lider af ensomhed. Studiets konklusioner beskrives i artiklen “Ny forskning: Ensomhed skader hjertet” på Rigshospitalet.dk (se kilder).  

Hvordan kan ensomhed være psykisk sundhedsskadeligt?

Undersøgelser viser, at ensomhed ofte leder til depression og angst. På Psykiatrifondens hjemmeside kan man i artiklen “Syg af ensomhed” (se kilder) læse, at mange ensomme unge ‘ruminerer’, dvs. grubler og bebrejder sig selv deres følelse af ensomhed. Artiklen beskriver også, hvordan studier viser, at også depression kan føre til ensomhed, fordi deprimerede ofte isolerer sig, og fordi omgivelserne opgiver at hjælpe, så den deprimerede fjerner sig endnu mere fra omverdenen og mister tilknytning og social støtte.

Hvad koster ensomhed samfundet?

Sundhedsstyrelsen har regnet på, hvad ensomhed koster staten, og har vurderet, at ensomhed koster over otte milliarder kroner om året, når man lægger udgifterne til behandling og pleje sammen med den tabte produktion. Samtidig vurderer Sundhedsstyrelsen, at ensomhed hvert år er skyld i 770 tilfælde af for tidlig død i Danmark, og at der er over 23.000 ekstra indlæggelser blandt personer, der er ensomme, i forhold til personer, der ikke er ensomme, mens læger har 400.000 ekstra kontakter hvert år pga. ensomhed, og over 800.000 sygedage om året skyldes ensomhed. Det kan man læse i artiklen “Prisen for ensomhed er høj” på Ældresagen.dk (se kilder).