gå mod ensomhed
Gå mod ensomhed. Patrick Cakirli går fra Kbh. til Aaborg. Turen har til formål at sætte nationalt fokus på ensomhed som sundheds- og samfundsproblem. I Danmark føler 350.000 mennesker sig svært ensomme.
Foto: Stine Rasmussen / Ritzau Scanpix

Ensomhed

journalist og cand.comm. Anne Anthon Andersen, Bureauet, november 2019.
Top image group
gå mod ensomhed
Gå mod ensomhed. Patrick Cakirli går fra Kbh. til Aaborg. Turen har til formål at sætte nationalt fokus på ensomhed som sundheds- og samfundsproblem. I Danmark føler 350.000 mennesker sig svært ensomme.
Foto: Stine Rasmussen / Ritzau Scanpix

Indledning
Ensomhed er en følelse, der opstår, når et menneske ikke får opfyldt sit sociale behov. Alle kan blive ramt af ensomhed, men vores behov for samvær med andre varierer fra menneske til menneske. Derfor er det også meget forskelligt, hvad der får os til at føle os ensomme. Kortvarigt er ensomheden ufarlig, men langvarig ensomhed kan blandt andet føre til selvskade, angst, depression og selvmordstanker. Ensomhed er derfor et alvorligt samfundsproblem. En række organisationer arbejder for at bekæmpe ensomhed. Men antallet af ensomme unge fortsætter med at stige, og mange af dem tøver med at søge hjælp, fordi de skammer sig over at være ensomme.

 

Fire kendte danskere, Anders Lund Madsen, Signe Olsen, Anja Fonseca og Allan Black, fortæller om deres oplevelse af at føle sig ensomme. DR.

Artikel type
faktalink

Definition, årsager og betydning

Hvad er ensomhed?

Ensomhed er et menneskes oplevelse af den ubehagelige følelse, der opstår, når ønsket om sociale relationer, nærhed og nærvær ikke bliver opfyldt. Det kan både være, fordi man ikke føler, at man har relationer og venner nok. Men det kan også handle om, at nærheden og dybden i relationerne ikke er tilstrækkelig stærk. At man ikke føler sig tæt nok på andre mennesker til at dele vigtige samtaler, og at man ikke føler tilstrækkelig samhørighed, som er vigtig for de fleste.

Hvad er de typiske tegn på ensomhed?

Ensomhed kan komme til udtryk på mange forskellige måder, da det er forskelligt, hvordan mennesker reagerer på ensomhed. Nogle vælger at være meget alene, afviser invitationer til sociale arrangementer og isolerer sig, mens andre reagerer med vrede og bliver aggressive. Nogle har svært ved at bevare øjenkontakten i samtaler. Men for det meste kan det være svært for omverdenen at få øje på ensomheden.

Ventilen, som er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge, skitserer på sin hjemmeside ni tegn på det, de kalder stilfærdig mistrivsel, som kendetegner mange unge, der føler sig ensomme (se kilder):

· er ikke med i sociale aktiviteter med jævnaldrende i og uden for skolen.

· kobler sig på andre uden at være rigtigt med.

· ændrer adfærd fra almindelig til fraværende fysisk og/eller mentalt.

· trives bedst ved meget strukturerede aktiviteter, hvor forventningerne er helt klare.

· tager overvejende kontakt til voksne i forbindelse med aktiviteter og opgaver i stedet for også at kontakte andre unge.

· viser konsekvent betænkeligheder eller nervøsitet ved fælles aktiviteter.

· undgår gruppearbejde, når det er muligt.

· virker utilnærmelige og undgår kontakt og fokus.

· siger sjældent noget i gruppen eller klassen.

Hvilke typiske årsager er der til ensomhed?

Ensomhed kan have mange årsager. Fælles for mange unge, der bliver ramt af ensomhed, er, at ensomheden opstår ved omvæltninger og skift i livet. Det kan f.eks. være forældres skilsmisse, dødsfald blandt venner eller familie, flytning og ny skolestart, det at flytte hjemmefra og starte på et nyt studie. Det kan også være mobning eller det at føle sig anderledes, der giver anledning til ensomhed. Undersøgelser har også vist, at oplevelsen af at skulle præstere og leve op til høje krav får unge til at føle ensomhed, fordi de er bange for at fejle og føler sig uperfekte i en kultur, der hylder det perfekte, og hvor mange af deres kammerater fremstår som perfekte, blandt andet på sociale medier. Det fremgår af rapporten ”Det er vigtigt at være en succes” udgivet af Center for Ungdomsstudier 2017 (se kilder).

Hvordan kan forældrenes problemer gøre børn ensomme?

Sociale problemer i hjemmet som fattigdom kan få børn og unge til at føle sig ensomme. Det skyldes bl.a., at fattigdommen udelukker dem fra sociale aktiviteter, fritidsaktiviteter, nyt tøj og ting, som deres jævnaldrende har, og som er et omdrejningspunkt for det sociale liv. Det beskrives i artiklen ”Fattige børn er ensomme” på NetAvisen (se kilder). Her forklarer formand for Børnerådet, Per Larsen, at ensomhed er et centralt problem for børn og unge, der vokser op i fattigdom.
Også forældres sygdom eller alkoholmisbrug kan få børn og unge til at føle sig ensomme, fordi de føler sig anderledes end deres kammerater og går alene med problemerne af frygt for at skade eller gøre deres forældre kede af det. Det beskrives på NårMorEllerFarBliverSyg.dk (se kilder). En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at børn og unge med fysisk eller psykisk syge forældre er mere ensomme end deres jævnaldrende, ligesom de oftere føler sig uden for klassefællesskabet. For eksempel føler 13% af de adspurgte børn og unge sig ofte eller meget ofte ensomme, mens det kun gælder 6,5% af dem, som ikke har syge forældre, og 23% siger, at de af og til eller aldrig føler sig som en del af klassefællesskabet, mens det kun gælder 16% af deres jævnaldrende. Det kan man læse under overskriften ”Unge med syge forældre er mere ensomme” på Syddansk Universitets hjemmeside (se kilder). Også oplevelsen af, at ens forældre ikke interesserer sig for en, kan forårsage ensomhed. Undersøgelsen ”At stå udenfor – Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge” foretaget af Børns Vilkår i 2019 (se kilder) viser, at 28% af de børn, som angiver, at de sjældent eller aldrig oplever, at deres forældre interesserer sig for dem, føler sig ensomme.

 

Næste stop – Ensomheden. Medieproduktion / Vinder af bedste C-niveau film / Jason Awards 2017. Øregård Gymnasium. 2017-05-19.

 

Hvordan kan man føle sig ensom, selv om man har mange venner?

Man kan sagtens være alene uden nogensinde at føle sig ensom, ligesom man kan være sammen med andre og alligevel føle sig ensom. Ensomhed handler snarere om at føle mangel på samhørighed med andre – føle sig fremmed i selskabet, føle at man er anderledes og ikke passer ind. Ensomhedsfølelsen kan bunde i, at man ikke føler sig forstået, eller at man ikke tør være sig selv, fordi man er bange for ikke at leve op til det, omgivelserne forventer. Uanset hvad følelsen skyldes, handler det langt fra altid om, at man er meget alene. Derfor kan det være vanskeligt at se for omverdenen, hvem der føler sig ensomme.

Hvad er forskellen på kortvarig og varig ensomhed?

Vi føler os alle ensomme af og til, og kortvarig ensomhed er normalt og ufarligt. Kortvarig ensomhed kan blive udløst af et tab af en ven, et dødsfald, flytning til nye omgivelser eller andet og aftager typisk efter et stykke tid. Men hvis ensomheden bliver langvarig, er den sundhedsskadelig. Undersøgelser viser, at ensomhed over længere tid skaber en stresstilstand, der er skadelig for kroppen, og kan give depressionslignende symptomer som hovedpine, modløshed, tomhed og en følelse af meningsløshed, hvilket kan udvikle sig til en egentlig depression. Det fremgår af Psykiatrifondens hjemmeside (se kilder).

Udbredelse og konsekvenser

Hvor mange danskere føler sig ensomme?

Undersøgelsen ”Den Nationale Sundhedsprofil” (se kilder) viser en stigning i antallet af ensomme danskere over de seneste år. I 2010 svarede 5,6%, at de følte sig ensomme, i 2017 var det steget til 6,3%, svarende til 1 ud af 16 danskere. Det fremgår af artiklen ”Stadigt flere føler sig ensomme: Nordjylland har rekord i ensomhed” på DR.dk (se kilder). Ifølge tal fra Mary Fonden, som har bekæmpelse af ensomhed blandt sine fokusområder, oplever 350.000 danskere over 16 år alvorlig ensomhed (se kilder).

Hvilke aldersgrupper er mest ramt af ensomhed i Danmark?

De unge 16-29-årige er den gruppe af danskere, der er hårdest ramt af ensomhed. Tal fra de regionale sundhedsprofiler fra 2018 (se kilder) viser, at 10-12% i denne aldersgruppe ofte eller altid føler sig ensomme. Det svarer til tre unge i hver klasse. Mere end 180.000 har deltaget i undersøgelsen, der også viser, at blandt 16-24-årige føler 8,5 % af mændene og 10,3 % af kvindernes sig "ofte uønsket alene”. Den aldersgruppe, hvor næstflest er ramt af ensomhed, er ældre over 80 år.

 

Oplysningskampagnen ”Stop Ensomhed”.

 

Hvordan kan præstationskrav forårsage ensomhed?

Flere undersøgelser peger på, at høje præstationskrav og følelsen af, at det er svært at leve op til dem, er en af årsagerne til, at særligt et stigende antal unge føler sig ensomme. I forskningsartiklen ”Et helt normalt perfekt selv – Konstruktioner af selvet i unges beretninger om trivsel” (se kilder) i tidsskriftet Sociologi gengiver to forskere, hvordan unge i mistrivsel beskriver deres ensomhed som konsekvens af en følelse af fejl og mangler hos dem selv. Også rapporten ”Det er vigtigt at være en succes … men det er bare ikke altid, at det lykkes” fra Center for Ungdomsforskning (se kilder) beskriver præstationspres som et vilkår, der kan udfordre både de unges selvværd og trivsel og deres relationer. Undersøgelsen peger på, at fællesskabet og følelsen af at være en del af en gruppe er meget vigtigt for de unge, men samtidig kan deres relationer være ganske flygtige, fordi de unge har ekstremt stort fokus på deres egen udvikling og præstationer.

Hvordan kan ensomhed være fysisk sundhedsskadeligt?

Vedvarende ensomhed er et alvorligt sundhedsproblem, da det blandt andet kan medføre forhøjet blodtryk, stofskiftelidelser, hjertekarsygdomme, søvnforstyrrelser, stress og svækket immunforsvar, Det fremgår af rapporten ”Ensomhed blandt voksne” (se kilder). Et dansk studie lavet af forskere på Rigshospitalet viste i 2018, at ensomhed er stærkt skadeligt for hjertet, og at risikoen for at dø af en hjertesygdom fordobles for patienter, der lider af ensomhed. Studiets konklusioner beskrives i artiklen ”Ny forskning: Ensomhed skader hjertet” på Rigshospitalet.dk (se kilder).

Hvordan kan ensomhed være psykisk sundhedsskadeligt?

Undersøgelser viser, at ensomhed ofte leder til depression og angst. På Psykiatrifondens hjemmeside kan man i artiklen ”Syg af ensomhed” (se kilder) læse, at mange ensomme unge rumminerer, dvs. grubler og bebrejder sig selv deres følelser af ensomhed. Artiklen beskriver også, hvordan studier viser, at også depression kan føre til ensomhed, fordi deprimerede ofte isolerer sig, og fordi omgivelserne opgiver at hjælpe, så den deprimerede fjerner sig endnu mere fra omverdenen og mister tilknytning og social støtte.

Hvad koster ensomhed samfundet?

Sundhedsstyrelsen har regnet på, hvad ensomhed koster staten og har vurderet, at ensomhed koster over otte milliarder kroner om året, når man lægger udgifterne til behandling og pleje sammen med den tabte produktion. Samtidig vurderer Sundhedsstyrelsen, at ensomhed hvert år er skyld i 770 tilfælde af for tidlig død i Danmark, og at der er over 23.000 ekstra indlæggelser blandt personer, der er ensomme, i forhold til personer, der ikke er ensomme, mens læger har 400.000 ekstra kontakter hvert år på grund af ensomhed, og over 800.000 sygedage om året skyldes ensomhed. Det kan man læse i artiklen ”Prisen for ensomhed er høj” på Ældresagen.dk (se kilder).