Del 2: Forskellige energikilder

Hvad er kul?

Der bruges to former for kul i vores kraftværker: brunkul, som er dannet for 15-20 millioner år siden, og stenkul, som er dannet for 300-350 millioner år siden. Kul består af planterester fra vådområder, moser og regnskove. Det er blevet dannet ved en proces, hvor planteresterne ligger under voldsomt tryk dybt under jorden i millioner af år. Derfor kan vi ikke bare sådan lige lave nyt kul. Kul er et hårdt materiale og udvindes i miner. Over halvdelen af det kul, der er tilbage, findes i Rusland, USA og Kina.  

Hvad er olie?

Olie er dannet af mikroskopiske organismer, fx planter og alger, der levede i urtidens hav for mere end 100 millioner år siden. Da de døde, sank de til bunds og begyndte en forrådnelsesproces, da der var meget lidt ilt til stede. Det er denne forrådnelsesproces og det enorme tryk, der har dannet olien. Den olie, vi i Danmark henter op fra Nordsøen, blev dannet for 140 millioner år siden.   

Hvad er bioenergi?

Bioenergi er alle former for energi, der er fremstillet af såkaldt biomasse, altså materiale der har været levende eller kommer fra noget levende. Det kan fx være halm, træ, husdyrgødning, fedt fra dyr, forskellige planter med mere. Da planterne og træerne var levende, udnyttede de sollyset for at vokse. De lavede kort sagt energi til sig selv vha. fotosyntese. En del af den energi er fortsat lagret i deres blade, stamme og stængler, selv efter at planten er død. Materialet har således lagret solenergi. Samme lagrede energi findes i døde dyr og gødning. Det er den energi, vi kan udnytte ved forbrænding.

I dag kommer ca. 16 procent af vores energi i Danmark fra biomasse, og halm, træpiller og træflis har i stort omfang erstattet kul til produktion af el og varme. Bioenergi kan også bruges til at fremstille brændstof til biler i form af såkaldt bio-ethanol. Det bliver fremstillet af majs, roer, halm eller træflis. Biodiesel kan fremstilles af dyrefedt eller planteolie.    

Hvad er atomkraft?

Atomkraft er en energi, man fremkalder i et atomkraftværk, hvor man i en reaktor spalter grundstoffet uran. Man kan kort fortalt sige, at man slår atomkernen i stykker. Den proces kaldes fission. Når kernen bliver spaltet, dannes der varme. Den varme bruges til at opvarme vand, som bliver til damp, som trækker en turbine og således producerer elektricitet. I Danmark har vi ingen atomkraftværker. Det blev besluttet i 1985, at vi ikke skulle producere energi ved hjælp af atomkraft, fordi det kan have ganske alvorlige konsekvenser, hvis noget går galt, da det radioaktive affald, som spaltningsprocessen efterlader, er meget farligt. Mange lande ser anderledes på sagen og har etableret atomkraftværker, heriblandt Sverige, Tyskland og Frankrig.   

 

YouTube: Sådan virker atomkraft. P3 x Viden, 2020-08-20.

 

Hvad er vedvarende energikilder?

Vedvarende energi er naturlige energikilder, som vi ikke løber tør for, fordi de vedligeholder sig selv. De vigtigste vedvarende energikilder er vandkraft, vindenergi, solenergi, energi fra biomasse og såkaldt geotermisk energi fra varmt grundvand, fremgår det af opslagsværket denstoredanske.dk (se kilder). Du kan læse mere om vedvarende energikilder i faktalinkartiklen Vedvarende energi.

Hvad er brint?

Brint er det første grundstof i det periodiske system og det hyppigst forekommende grundstof i universet. Brint findes næsten ikke i ren form, men kan udvindes fra fossile eller vedvarende energikilder. Såkaldt grøn brint fremstilles ved en proces, der kaldes elektrolyse på baggrund af vedvarende energi. Det helt store potentiale ved at bruge brint i produktionen af energi er, at brint kan lagres. Således kan man fx gemme vindmøllestrøm fra dage, hvor der produceres mere, end elnettet kan håndtere, til dage, hvor det blæser mindre. Hos interesseorganisationen Brintbranchen i Danmark kalder direktør Tejs Laustsen Jensen brint for energipolitikkens schweizerkniv, fordi brint kan bruges til både at lagre overskydende energi og videreforædling af brint, så vi kan bruge brinten til at køre, sejle og flyve på, uden at det udleder skadelige partikler. Det kan man læse om på Brintbranchens hjemmeside, hvor man også finder en grafik, der viser, hvordan grøn energi fra fx vindmøller og solceller kan lagres og indgå i den såkaldte ”Power to X”-metode, der er under udvikling (se kilder).    

YouTube: Hvad er brint? Brintbranchen/Hydrogen Denmark, 2020-11-03.
I videoen forklarer direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, hvordan brint kan bruges til at omdanne og lagre energi.

 

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er varmt vand fra et kraftværk, som bliver fordelt til boligerne via et rørsystem i jorden. Fjernvarmen er et såkaldt transmissionssystem, der kan kobles sammen med alle former for varmeproduktion. På de danske fjernvarmeanlæg bliver der produceret fjernvarme af affald, flis, halm, vind, solvarme, geotermi (jordvarme, naturgas, olie, kul og overskudsvarme fra industrien). 72 procent af fjernvarmen er baseret på grøn energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi. Samlet er der omkring 60.000 kilometer fjernvarmenet i Danmark, som forsyner ca. 65 procent af alle husstande med varme. Fjernvarme er ved lov omfattet af et princip om, at fjernvarmeselskaberne ikke må tjene penge, så fjernvarmen er non-profit. Det kan man læse på hjemmesiden danskfjernvarme.dk (se kilder).