Biodiversitetens tilstand

Hvordan har biodiversiteten det globalt set?

Ifølge Verdensnaturfonden (WWF) er biodiversiteten i kraftig tilbagegang. Bestandene af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr er samlet set faldet med 58 procent siden 1970. På mindre end 50 år er bestanden af de vilde dyr, som blev undersøgt, halveret. Det kan man læse i WWF’s store rapport ”Living Planet Report 2016 – Risk and Resilience in a New Era” (se kilder). Den seneste rapport fra WWF 2020 konkluderer, at bestanden af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr er faldet 10 procent yderligere siden da – nu i alt 68 procent siden 1970. Op imod en femtedel af alle vilde arter er i alvorlig fare for at uddø i løbet af dette årti som følge af klimaforandringer, slår WWF’s Living Planet Report 2020 fast. Men vi kan endnu nå at vende udviklingen i nedgangen af biodiversitet til en fremgang, hvis vi sætter ind med de rigtige indsatser, understreger rapporten (se kilder). FN har udnævnt den 22. maj som International Biodiversitetsdag. 

Hvordan har biodiversiteten det i Danmark?

Biodiversiteten i Danmark går fortsat tilbage. Det viser rapporten ”Danmarks Biodiversitet 2020 – Tilstand og udvikling” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. I rapporten har en forskergruppe fra Aarhus Universitet samlet og evalueret data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA, Den Danske Rødliste og andre data fra Danmarks natur. Forskerne har undersøgt de ni økosystemer, der tilsammen dækker Danmark til lands og til vands. Ud af 171 indikatorer for arter, levesteder og processer vurderer forskerne, at 51 procent er i tilbagegang, mens kun 12 procent er stabile eller i fremgang. Ser man særskilt på arter, er 54 procent i tilbagegang, mens 30 procent af arternes levesteder er i tilbagegang, konkluderer rapporten (se kilder).

Allerede i 2014 viste rapporten ”Natur og Miljø 2014”, som er en del af en serie rapporter, der hvert fjerde år samler den tilgængelige viden om miljø, ressourcer og natur, at både naturtyper, plante- og dyrearter oplever tilbagegang. ”Der er mange årsager til, at biodiversiteten går tilbage, blandt andet afvanding, opdyrkning og belastning af næringsstoffer både fra landbruget og fra luftforurening, samt byudvikling og anlæg af mere infrastruktur”, forklarer afdelingschef fra COWI og medforfatter til rapporten Signe Nepper Larsen i artiklen ”Rapport viser dyster status for biodiversitet” på Altinget.dk (se kilder). 

Hvilke arter er hårdest ramt?

I Danmark er disse dyrearter blandt de mest truede: 

  • Odderen
  • Haren
  • Det sorte egern
  • Ræven
  • Ulven
  • Hasselmusen
  • Skovmåren
  • Grævlingen
  • Vildsvinet 
  • Men også en række padder, svampe, insekter, fugle, fisk og krybdyr. 

I rapporten fra Verdensnaturfonden (WWF) ”Living Planet Report 2016 – Risk and Resilience in a New Era” (se kilder) kan man læse, at Danmarks biologiske mangfoldighed går tilbage i samtlige økosystemer. Det er gået frem for eksempelvis ørne og traner, men haren er nu på Den Danske Rødliste over truede dyrearter sammen med 25 procent af de andre danske pattedyr. Halvdelen af sommerfuglene i Danmark er enten helt forsvundet eller truede, og over hver tredje fugleart er på Den Danske Rødliste, skriver WWF i rapporten. 

Den Danske Rødliste er en oversigt over 13.300 arter af dyr, planter og svampe. Rødlisten viser, hvor truede arterne er, og hvor stor risiko der er for, at de rødlistede arter uddør. Den Danske Rødliste administreres af den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN. Ud af cirka 30.000 arter i Danmark er 4.439 arter rødlistede. Af dem er 1.844 truede; de resterende er man bekymret for – enten fordi de er uddøde i nogle områder, eller fordi de nærmer sig at blive truet, skriver Danmarks Naturfredningsforening på sin hjemmeside (se kilder). Formålet med rødlistearbejdet er at kortlægge den biologiske mangfoldighed med henblik på at leve op til forpligtelserne i Biodiversitetskonventionen. Det kan man læse på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitets hjemmeside (se kilder). 

DDR derude – biodiversitet: Morten DD besøger Grene Sande sydvest for Billund, hvor en af Danmarks mest truede sommerfugle, ensianblåfuglen, har sin sidste virkelige indlandsbestand. 2014-11-05.

 

Hvilke problemer for biodiversiteten peger forskere på?

Det største problem for biodiversiteten er, at der mangler plads til vild natur.

Over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrugsarealer, og kun ganske få dyrearter kan trives på landbrugsjord. Derudover ligger den tilbageværende natur ofte som isolerede øer mellem landbrugsjord, veje og byer. Også dyr i skovene har det svært på grund af intensiv skovdrift. Alt det betyder, at mange arter mangler de levesteder, som er nødvendige for at overleve, skriver Danmarks Naturfredningsforening på sin hjemmeside (se kilder).

Danmarks truede arter findes i langt overvejende grad i den fjerdedel af landet, hvor der ikke er dyrkede marker, byer og veje, konkluderer forskerne bag rapporten ”Danmarks Biodiversitet 2020 – Tilstand og udvikling” (se kilder).

Selvom 14-15 procent af Danmark er dækket af skov, er naturen i skovene stærkt begrænset af den kommercielle skovdrift, og selv i Natura2000-områder (som er områder, der er udpeget af Miljøstyrelsen for at beskytte bestemte arter og naturtyper, og som derfor bliver fulgt tæt af myndighederne) og nationalparker er skovene plaget af afvanding, tilplantning, hugst og mangel på naturlige processer. Kun 0,3 procent af landarealet er såkaldt ”urørt skov”, som er beskyttet mod skovdrift, selvom der er indgået politiske aftaler om at bringe det ubeskyttede skovareal op på 1,7 procent af landarealet. Også i havet er det vilde liv truet af intensivt fiskeri og belastning af næringsstoffer, konkluderer rapporten.

Manglen på levesteder er også gået ud over bestandene af bier og andre bestøvende insekter, som er helt essentielle for biodiversiteten, for uden de bestøvende insekters hjælp er det svært eller decideret umuligt at få befrugtet blomsterne og producere de frø, der skal sikre næste generation af planterne.

Ud af verdens cirka 350.000 arter af blomsterplanter er 85-90 procent afhængige af, at insekter og andre dyr deltager i formeringen ved at transportere pollen mellem blomsterne. Herhjemme er bl.a. nødder, frugttræer og bærbuske afhængige af bestøvning, mens mange tropiske afgrøder som f.eks. kaffe og kakao og frugter som kiwi og meloner skal have besøg af bestøvende insekter for at leve. Blandt verdens 107 vigtigste afgrøder ville udbyttet af cirka hver tiende afgrøde blive reduceret med mere end 90 procent, hvis der ikke var bestøvere, mens produktionen af over hver fjerde af afgrøderne ville blive reduceret med fald på 40-90 procent, kan man læse i artiklen ”Bier og andre vilde kræ befrugter blomsterne – men de har brug for vores hjælp” på Videnskab.dk (se kilder). Derfor er det et stort problem for biodiversiteten, at bestøverne er under pres både i Danmark og i resten af verden. Ændrede landskaber, tab af levesteder, pesticider og klimaforandringer har dræbt mange arter, mens mange er alvorligt truede, fremgår det af artiklen.

I 2018 konkluderede et amerikansk studie fra University of California San Diego, at honningbien er den mest udbredte bestøver af vilde planter, og at den står for en ud af otte bestøvninger. Derfor er det alvorligt for biodiversiteten, at bierne er ved at uddø. I 2015 viste et studie, at 40 procent af amerikanske bier er forsvundet på bare et år, kan man læse i artiklen ”Verdensstudie fastslår honningbiens vigtighed i den vilde natur” på Videnskab.dk (se kilder).

I Danmark kendes 292 forskellige arter af bier, hvoraf 240 er vilde og hjemmehørende i den danske natur. Af dem vurderes 19 arter at være uddøde i hele landet, og 56 vurderes at være sårbare eller kritisk truede. Tabet af levesteder og mangel på plads er den væsentligste årsag til de vilde biers tilbagegang, kan man læse på Miljøstyrelsens hjemmeside under overskriften ”Bier” (se kilder).

Forsker Rasmus Ejrnæs viser biodiversiteten på et overdrev i Mols Bjerge, 2017-10-26.