Definition af aktiv dødshjælp

Hvad er aktiv dødshjælp?

Aktiv dødshjælp er en handling, der afslutter et andet menneskes liv. Forskellen mellem drab og aktiv dødshjælp ligger i kontekst, motiv og handling. Konteksten for aktiv dødshjælp vil være, at den, hvis liv afsluttes, i en eller anden forstand selv har bedt om hjælp til at dø. Motivet vil være at opfylde denne persons ønske. Handlingen vil typisk have medicinsk karakter.

Aktiv dødshjælp kaldes også eutanasi, der kommer af det græske ’eu’ (der betyder ’god’) og ’thanasos’ (der betyder ’død’). Juridisk skelner man mellem aktiv og passiv dødshjælp:

  • Aktiv dødshjælp: At fremkalde døden hos et menneske, der ikke er døende
  • Passiv dødshjælp: At fremskynde tidspunktet for døden hos et menneske, der allerede er døende

I Danmark er passiv dødshjælp lovlig under visse omstændigheder. Aktiv dødshjælp er derimod ikke lovlig og straffes som drab. Straffen er dog typisk mildere, hvis motivet er lindring af offerets lidelser, hvilket betegnes som medlidenhedsdrab. Ifølge lex.dk (se kilde 1) skelnes der mellem tre former for medlidenhedsdrab:

  • Sker det efter den pågældendes frivillige og utvetydige anmodning, er der tale om drab efter begæring.
  • Sker det uden den pågældendes samtykke eller mod dennes vilje, foreligger der ufrivillig eutanasi.
  • Er den dræbte fx på grund af svækket mental tilstand ude af stand til at tage stilling, foreligger der ikke-frivillig eutanasi.

Efter Straffelovens § 239 er strafferammen lavere for drab efter begæring end ved forsætligt manddrab. Der er ikke lavere strafferamme for ufrivillig og ikke-frivillig eutanasi, men det kan indgå som formildende omstændighed i strafudmålingen. 

Dertil findes begrebet assisteret selvmord. Det bruges, når den pågældende udtrykkeligt har erklæret at ville have hjælp til at dø og selv foretager den afgørende handling (fx indtagelse af medikamenter), men får hjælp til omstændighederne og fx fremskaffelse af de midler, der skal bruges til handlingen.

Det siger sig selv, at der er adskillige gråzoner mellem de forskellige begreber, og at det ikke altid vil være let at afgøre hverken kontekst, motiver eller grad af medvirken eller frivillighed fra den dræbte.