Tongilbevægelsens lære

Citat
Jeg er kommet til den konklusion, at det er mennesket, der skaber Gud i sit eget billede, ikke Gud, der har skabt mennesket
Kaj Thomsen, forhenværende moonie.

Hvad ligger til grund for Tongilbevægelsens lære?

Tongilbevægelsens lære er baseret på en fortolkning af Bibelens skabelses- og syndefaldsberetning, som adskiller sig markant fra den kristne kirkes.
Hvad angår Guds mening med at skabe mennesket, bygger Tongilbevægelsen på et enkelt vers i Bibelen: Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: 'Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, gør Eder til herre over den og hersk over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr, der rører sig på jorden!' (1. Mos. 1,28).
Dette vers omtaler Tongilbevægelsen som Guds tre velsignelser. Gud har ikke fuldendt sit skaberværk men forventer, at mennesket yder sin del. De tre velsignelser er anvisningen på, hvorledes dette skal gøres (2) 

Hvad er den første velsignelse?

Den første velsignelse pålægger menneskene at blive frugtbare. Dette betyder, at det enkelte menneske skal vokse til fuldkommenhed. Ved fuldkommenhed forstås indre harmoni og det rette forhold til Gud.
Sind og legeme bør udvikle sig til en harmonisk enhed med Gud som centrum. Først når dette er sket, kan mennesket siges at være fuldkomment.
Dette var Guds mening med Adam og Eva, men de svigtede. Det eneste menneske, der indtil vor tid har været fuldkomment, var Jesus (2) 

Hvad er den anden velsignelse?

Først når mennesket har opfyldt den første velsignelse og er blevet et fuldkomment menneske, kan det gå videre til den anden velsignelse, der pålægger menneskene at blive mangfoldige. Det vil sige, at de skal avle børn.
Forholdet mellem mand og kvinde kan sammenlignes med forholdet mellem sind og legeme. Der skal ske en gensidig påvirkning med Gud som centrum. Herved fremkommer den fuldkomne familie, hvor det dog er manden, der regerer over kvinden.
Når den fuldkomne familie vokser i omfang, vil der opstå fuldkomne grupper, fuldkomne nationer og til sidst en fuldkommen verden.
Selv om Jesus opnåede at blive et fuldkomment menneske), svigtede han sin mission ved ikke at gifte sig og dermed opfylde den anden velsignelse (2)

Hvad er den tredie velsignelse?

Først når den fuldkomne menneskeverden er tilvejebragt, er menneskeheden rede til at modtage den tredje velsignelse. Denne pålægger mennesket at herske over det skabte, at drage omsorg for naturen. Menneskets forhold til den skal være som forholdet mellem Gud og hans skaberværk. Mennesket skal regere naturen.
Resultatet vil være den fuldkomne verden, sådan som det var Guds hensigt at skabe den. Det er altså menneskene, der skal fuldbyrde Guds skaberværk (2) 

Hvorfor er verden ikke fuldkommen?

Når vi i dag ikke kan siges at leve i den fuldkomne verden, sådan som det var Guds hensigt, er grunden den, at Adam og Eva svigtede Gud. Syndefaldet indtraf. Da Gud prøvede at råde bod herpå ved at sende Jesus, svigtede Jesus. Hans svigt bestod i, at han lod sig korsfæste, inden han havde fået skabt den fuldkomne familie.
Jesus skulle have giftet sig med Helligånden, som omtales som 'den anden Eva'. Dette ægteskab ville have resulteret i syndfri børn, og dermed ville denne familie have brudt det blodsfællesskab med Satan, som alle andre familier havde.
Nu forsøger Gud sig for tredje gang ved at sende en ny Messias. Denne Messias er Sun Myung Moon, for hvem det er lykkedes som den hidtil eneste, at skabe den fuldendte familie (2) 

Hvorfor gik verden af lave?

Med syndefaldet faldt også Guds plan med skaberværket. I Tongilbevægelsens udlægning af syndefaldsmyten gik det således til:
Da Adam og Eva levede i Edens Have, havde de endnu ikke opfyldt den første velsignelse og var således umodne. Ærkeengelen Lucifer blev jaloux på grund af Guds kærlighed til dem og han forførte Eva. Slangen i paradiset var således Lucifer, der havde et seksuelt forhold til Eva. Eva var endnu ikke moden til et sådant forhold, men efter forførelsen havde hun et seksuelt forhold til Adam, hvad han heller ikke var moden til. Det gale var ikke det seksuelle forhold som sådant, men tidspunktet.
Syndefaldet bestod altså i et seksuelt forhold, og via dette mistede Adam og Eva deres stilling som menneskehedens forældre. I stedet for at skabe en familie med Gud i centrum, skabte de en familie med Satan som centrum. Satan blev verdens hersker i stedet for Gud (2) 

Hvad betyder familien

For Tongilbevægelsen er ægteskabet og familien selve nøglen til at erfare Guds kærlighed. Ægte kærlighed kan bedst realiseres i en familie, der har sat Gud i centrum.
Verdens lidelser og elendighed skyldes, at Guds oprindelige familieideal aldrig er blevet realiseret på grund af misbrug af kærlighed. Hvis familieidealet genoprettes, vil vi få varig fred i verden.
Ægtepar, der manifesterer Guds ideal og demonstrerer sand og ægte kærlighed over for deres medmennesker, kaldes sande ægtepar. Velsignelsen indvier hvert par i selv at kunne blive sande forældre og oprette sande familier.
I Tongilbevægelsen kaldes bryllupsdagen for velsignelsesdagen. Siden 1960 har millioner af par fra alle verdensdele modtaget velsignelsen af Moon. De fleste har været ægtepar, der allerede var gift, men som ønskede at modtage velsignelsen for at få en ny start i ægteskabet og familielivet med Gud i centrum. Andre deltagere har været forlovede par, som Moon selv har matchet og som nu påbegynder det ægteskabelige liv (3) 

Hvordan foregår velsignelsen?

Velsignelsen er som regel blevet givet samtidig til mange par ved de spektakulære massebryllupper. Før ceremonien drikker parret en hellig vin iblandet blod fra Moon og hans kone. Vinen repræsenterer den indre renselse. Ved selve ceremonien kommer parrene sammen, afgiver ægteskabsløftet, udveksler ringe og modtaget Moons velsignelse.
Efter velsignelsen deltager parrene i en kort soningsceremoni, der kaldes genoprejsnings-ceremonien. Hensigten med denne er, at ægteskabet skal begynde eller fornys uden bitterhed fra ens tidligere liv, således at mand og kone er beskyttet mod destruktive følelser over for hinanden.
Den foregår på den måde, at parterne tildeler hinanden tre slag i bagdelen med en bambusstok. Der holdes øje med, at der er tale om slag og ikke bare dask. Handlingen kan opfattes som en form for dæmonuddrivelse eller som en soning af skylden fra syndefaldet (3,4) 

Hvad sker der efter velsignelsesdagen?

Efter velsignelsen afstår parrene fra seksuel kontakt i en periode, der tidligere var tre år, men som nu normalt blot er 40 dage. Denne periode anvender parret til at bede og forberede sig på en ren start og det ægteskabelige samliv som velsignet par.
Efter periodens afslutning gennemgår parret en privat tredages-ceremoni, der fuldfører velsignelsesprocessen. Denne ceremoni er omgærdet med megen hemmelighedskræmmeri, og der findes ingen officielle offentligt tilgængelige beskrivelser af den.
Ceremonien er en tvungen rituel indføring i sexlivet og omfatter diverse seksuelle handlinger så som fellatio (stimulering af penis med munden) og cunnilingus (stimulering af klitoris med tungen). I de to første dage er det kvinden, der er initiativtager, men den tredje dag overtager manden kommandoen, og den giver han siden aldrig slip på (2) 

Hvad lover de nye ægtepar?

I forbindelse med vielsesceremonien afgiver hver par et ægteskabsløfte, som de forventes at overholde livet ud, da skilsmisse ikke accepteres i Tongilbevægelsen.

Hvert ægtepar lover at: Hvert ægtepar lover at:  
 • Deres familie (samfundets hjørnesten) vil være et sted, hvor Guds sande kærlighed findes.
 • Deres børn vil blive opdraget til at leve efter Guds vilje.
 • Deres børn vil blive opdraget til at danne rene forhold og ikke have seksuelle forhold før ægteskabet.
 • Deres familie vil være til støtte og inspiration for andre familier uanset race, religion og nationalitet (5).

Hvor mange ægtepar har Moon velsignet?

De velsignede ægteskaber, der blev grundlagt med Moons eget bryllup i 1960, startede småt med tre velsignelser i 1960, og der kunne gå adskillige år mellem ceremonierne. Siden blev de store massebryllupper med succes anvendt som et bevidst forsøg på at promovere bevægelsen i den almindelige bevidsthed
I dag er disse velsignelser drevet ud i det helt absurde. Med oprettelsen af The Family Federation for World Peace har det fra 1997 været denne organisation og ikke Unification Church, der har stået for velsignelsen. Det betyder, at velsignelsen nu ikke bare gives til Tongilbevægelsens medlemmer men til alle mennesker, uanset religiøst tilhørsforhold.
Velsignelsen er blevet globaliseret i en sådan grad, at Moon i 2000 har påtaget sig at velsigne 400 mio. mennesker. For at opnå dette astronomiske tal har Moon ikke blot medregnet nulevende mennesker men også afdøde (6,7)  

 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Chryssides, George D.: The Advent of Sun Myung Moon. The Origins, Beliefs and Practices of the Unification Church. London, 1991. 230 sider.
Udførlig gennemgang af Tongilbevægelsens baggrund og tankeverden. Bogen rummer ordforklaringer og bibliografi.

Dyhrberg Olsen, Mogens: Seksualitet og ritual i Unification Church. - Chaos. - 1999, nr. 31, side 109-122.
Redegørelse for Tongilbevægelsens opfattelse af den seksuelle akts betydning som frelsende handling, når den udføres efter velsignelsen.

Exposition of the Divine Principle. Damian Anderson. Fuldtekst, engelsk tekst.
Fuldtekstudgave af oversættelsen fra 1996 af 'Divine Principle', hvori Moons lære er opsummeret. Bogen er ikke skrevet af Moon personligt, men af hans nære medarbejder Hyo Won Eu. Bogen opfattes af moonierne for 'Det Fuldendte Testamente' og som værende en forlængelse af Bibelen.

Det guddommelige Princip. Udgivet af Tongil Familien i Danmark. Bind 1-2.
Dansk oversættelse af en håndbog i Divine Principle, der skal lette forståelsen af dette princip.

Mignot, Edward C.: Jesus var hverken Gud eller Kristus". - Den Nye Dialog. - 1987, nr. 29, side 7-9.
Den tidligere højtstående moonie søger at påvise, at Tongilbevægelsen ikke er en kristen bevægelse.

Kilder

 1. Steens, Jørgen: Jeg har spildt 14 år af mit liv på pastor Moon. - Kristeligt Dagblad. - 1989-04-05.
 2. Mignot, Edward: Tongil. 1988. 83 sider.
 3. Selve Seremonien. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels02.htm#sek6
 4. Aagaard, Johannes: Sex - vejen til helvede. - Den Nye Dialog. - 1994, nr. 56, side 10-11.
 5. Velsignelsen. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels01.htm
 6. Historien til Ekteskaps-velsignelsen. Enhetsbevegelsen. Norsk tekst.
  http://www.unification.net/norge/vels03.htm
 7. Meldgaard, Helle: Moon's familieproblemer. - Den Nye Dialog. - 1998, nr. 74, side 11-13.