EU's institutioner

Hvad er Kommissionen?

Kommissionen er en af EU’s vigtigste institutioner, og var - før Lissabontraktaten gav Europa-Parlamentet endnu mere magt i beslutningsproceduren - også den mest magtfulde. Kommissionen består af 28 kommissærer, én fra hvert medlemsland. Kommissærerne bliver udpeget af deres medlemsland for en periode på fem år. Den samlede Kommission skal godkendes af Europa-Parlamentet. Hver kommissær har ansvar for et politisk område. Det er primært Kommissionen, der fremsætter lovforslag, mens både Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal være med til at vedtage dem. I Kommissionen er et simpelt flertal nok til at træffe beslutninger, men man tilstræber enstemmighed. Udover at fremsætte og vedtage lovforslag er Kommissionens vigtigste opgave at have ansvar med forvaltningen af EU’s budget. Kommissionen har været en del af det europæiske samarbejde siden oprettelsen af Kul- og Stålfællesskabet i 1952, men gik de første år under navnet Den Høje Myndighed.

Hvad er Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentet er den mest demokratiske del af EU, da det er den eneste institution, hvor EU's befolkninger vælger repræsentanterne. Hvert femte år afholdes der valg, hvor hvert enkelt medlemsland vælger sine repræsentanter. Antallet af repræsentanter afhænger af landets indbyggermæssige størrelse: eksempelvis har Danmark 13 repræsentanter, mens Tyskland har 99.

I alt er der 736 repræsentanter i Europa-Parlamentet. Ligesom Kommissionen har Europa-Parlamentet været en del af samarbejdet fra starten af, men de første mange år gik institutionen under et andet navn, og det var først i 1979 at man afholdt det første direkte valg til Europa-Parlamentet. Indtil da blev forsamlingens medlemmer valgt af medlemslandenes parlamenter.

Europa-Parlamentets primære opgave er at være medlovgiver sammen med Ministerrådet. Både Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal være enige om et lovforslag, som oftest fremsat af Kommissionen, før det vedtages. Derudover vedtager Europa-Parlamentet, i samarbejde med Ministerrådet, EU’s budgetter indenfor et regnskabsår. Europa-Parlamentet har desuden ansvaret for den demokratiske kontrol af EU’s andre institutioner.

Politikerne i Europa-Parlamentet er inddelt i partier, som vi kender det fra Folketinget.

Hvad er Ministerrådet?

Ministerrådet er den tredje institution, der spiller en rolle i den fælles beslutningsprocedure. Rådet består egentlig af ni rådsformationer, som hver især består af medlemslandenes ministre på området. Eksempelvis er en af rådsformationerne for finansministrene, men en anden er for landbrugsministrene. Sammen med Europa-Parlamentet er Ministerrådet den centrale lovgivende institution i EU. I ministerrådet forsøger man altid at opnå konsensus, og det betyder, at alle medlemslandene har vetoret. I princippet er det dog nok med et kvalificeret flertal, men man forsøger altid at nå til enstemmighed. Rådet er blevet beskyldt for at være meget lukket overfor offentligheden. Det har man forsøgt at lave om på med Lissabontraktaten.

Hvad er EU-Domstolen?

EU-Domstolen, grundlagt i sin tid som EF-Domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU. Domstolens opgave er at sørge for, at medlemslandene overholder de regler, og forpligtelser, der bestemmes af EU. Derudover skal EU-Domstolen sikre, at reglerne bliver tolket ens i alle medlemslande. Domstolen dømmer primært i sager, der vedrører EU-traktaten. Det er især i de tilfælde, hvor EU kan lave regler, der gælder for medlemslandene. Domstolen består af 28 dommere, en fra hvert medlemsland. Det er dog vigtigt, at dommerne er upartiske og ikke tager særligt hensyn til nationale interesser.

Hvad er Det Europæiske Råd?

Det Europæiske Råd er stats- og regeringsledernes ministerråd. Mindst fire gange om året mødes medlemmerne af Det Europæiske Råd til EU-topmøderne, hvor de overordnede politiske retningslinier fastlægges. Det er næsten altid efter Det Europæiske Råds politiske retningslinjer at Kommissionen, Europa-Parlamentet og ministerrådet fremsætter og vedtager lovforslag. Udover at sætte den politiske kurs er det også rådets ansvar at bestemme EU’s fremtid samt at forhandle og vedtage traktatændringer eller helt nye traktater.

Hvad er Den Europæiske Centralbank?

Den Europæiske Centralbank er en uafhængig institution, der har til formål at sikre prisstabilitet i eurozonen. Centralbanken blev oprettet i 1998 som en afløser til det Europæiske Monetære Institut. Centralbanken er toneangivende for EU-medlemslandenes valutakurser, da medlemslandenes centralbanker som regel følger Den Europæiske Centralbank i op- og nedsættelser af renten. Sammen med medlemslandenes centralbanker er Den Europæiske Centralbank en del af det europæiske system af centralbanker. Det er centralbankens direktion, der varetager de daglige opgaver, mens det er direktionen i samarbejde med nationalbankdirektørerne fra de 16 eurolande, der tager større økonomiske beslutninger.