Teknikken bag Echelon

Citat
"Comint-opsamling kan ikke finde sted, med mindre opsamlingsbureaet får adgang til de kommunikationskanaler, de ønsker at undersøge. Information om de metoder, der anvendes til at få adgang er ligesom data om brydning af koder de mest beskyttede informationer i en hvilken som helst Comint-organisation. Adgang fås både med og uden netværksoperatørenes deltagelse eller samarbejde"
Den engelske journalist Duncan Cambell, som har studeret Echelon siden starten af 1980'erne, og som er forfatter til rapporten Aflytningsmuligheder 2000(1)

Hvad kan Echelon opfange?

 • Opsamling af signaler fra rummet
  Echelon-systemet er i stand til at aflytte den telekommunikation, der sendes via satellitter, der kredser om ækvator og som håndterer telefonsamtaler, mobiltelefoni, telefax, levende billeder og i stigende grad internettrafik. Denne trafik sendes som mikrobølger.
  Intelsat, som driver 19 satellitter, er et privat firma, der på almindelige kommercielle vilkår sælger kommunikation via deres satellitter. Kommunikationen er primær civil, men også diplomatisk kommunikation transmitteres.
  Den nyeste generation af disse satellitter er i stand til at håndtere 90.000 samtidige telefonopkald.
  Signalerne fra disse satellitter opsamles af de fem deltagere i UKUSA-samarbejdet fra lytteanlæg placeret forskellige steder på jorden.  
 • Kommunikation i kabler
  Den kabelbårne kommunikation, der foregår mellem USA og Europa, aflyttes hos telefirmaerne, eller man opfanger signalerne, hvor de "går i land", idet de ofte sendes videre fra de undersøiske kabler som mikrobølger.
  Allerede fra 1945 aflyttede NSA's forgængere kommunikationen fra de store kabelselskaber, en aktivitet der fortsatte under kodenavnet SHAMROCK, indtil det blev kendt for offentligheden i 1975 i forbindelse med Watergate-undersøgelserne.  
 • Mikrobølgekommunikation
  Meget af den kommunikation, der sendes via mikrobølger på jorden, hvilket er både telefoni, mobiltelefoni, fax og internettrafik, opfanges ved at placere lytteposter på jorden eller ved at opfange det "spild" af mikrobølger, der bliver, når man sender mellem sendemasterne - et spild, der forsvinder ud i rummet og som her kan opsamles af satellitter.  
 • Undersøiske kabler
  Aflytning af undersøiske kabler er foretaget af USA tilbage til 1971. Målene var i første omgang russiske militære installationer, men senere er også kabler mellem Europa og Vestafrika blevet aflyttet med aflytningsspoler udlagt af specialbyggede ubåde. Ifølge Duncan Cambell er disse ubåde stadig i drift, uden at man dog kender deres mål.
  Efterretningstjenesterne har dog problemer med at aflytte de fiberoptiske kabler, som bliver mere almindelige grundet deres større kapacitet. Aflytning lader sig formodentlig kun gøre, hvis man har adgang til de forstærkere, der forstærker signalet over store afstande.  
 • Højfrekvente radiobølger
  Før udbredelsen af satellitterne var den mest almindelige form for international telekommunikation - ud over de faste linier - højfrekvent, HF, radiokommunikation. I modsætning til mikrobølgerne, der kan sendes ud i rummet, reflekteres HF radiobølger fra ionosphæren og kan sendes over mange tusinde kilometer rundt om jorden. Denne teknik bruges i dag især til militær kommunikation og er relativ nem at opfange ved hjælp af store cirkulære antenneanlæg placeret på jorden (1,2).

Hvor findes der lytteposter?

Hjørnestenene i UKUSA-samarbejdets overvågningssystem er lyttestationer spredt over kloden. Lyttestationernes mål er de kommercielle kommunikationssatellitter, andre landes satellitter, telefonlinier og HF radiobaseret kommunikation.
De første Intelsat satellitter blev sendt i kredsløb om jorden i 1969, og allerede et par år senere begyndte den systematiske opsamling af signaler fra rummet. 

Oversigt over de vigtigste lyttestationer
Beliggenhed Kommentarer
Morwenstow Den første lyttestation til systematisk opsamling af signaler fra de kommercielle kommunikationssatellitter. Bygget i 1971. To paraboler på 30 meters diameter.
Den ene aflytter Intalsat satellit over Atlanten, den anden Intelsat over Det Indiske Ocean.
Yakima
Washington, Nordvstlige USA
Opsamler signaler fra Intelsat over Stillehavet.
Sugar Grove
West Virginia, USA
Opsamler signaler fra satellitter over Nord- og Sydamerika.
Geraldton
Australien
Dækker Intelsat satellitter over Asien og det sydlige Stillehav.
Waihopai
New Zealand
Samme som ovenstående.
Menwith Hill
Yorkshire, England
Opsamler signaler fra både Intelsat over Atlanterhavet og andres landes kommunikationssatellitter.

Herudover findes anlæg, der dels aflytter andre kommunikationssatellitter dels styrer UKUSA- samarbejdets spionsatellitter, eksempelvis på baser i Canada (Leitrim), Tyskland (Bad Aibling), Japan (Misawa) og Australien (Shoal Bay).
Alt i alt antages det, at der findes 90 opsamlingsantenner, hvoraf de 40 er rettet mod de vestlige kommercielle kommunikationssatellitter og 50 mod Rusland.
Udover disse anlæg til opsamling af signaler fra satellitter, findes en del anlæg til aflytning af højfrekvente radiobølger, idet disse stadig spiller en rolle indenfor den militære kommunikation (1,2)

Hvad er Sigint/Comint-satellitter?

Når man sender mikrobølger mellem byer fordrer dette en mængde mellemstationer i form af master placeret med 40-50 kilometers afstand. Disse master modtager og videresender kommunikation. Hver efterfølgende modtagestation opsnapper dog kun en lille del af det oprindelig afsendte signal, resten forsvinder ud i rummet, hvor det kan opfanges af satellitter. Denne viden blev udnyttet så tidligt som i 1968, hvor den første amerikanske Comint-satellit blev opsendt. Denne satellit blev styret fra Tyskland (Bad Aibling) og var rettet mod Sovjetunionen.
Siden da er der opsendt mange satellitter hver type med forskellige muligheder og opgaver og med hver deres kodenavn.

Satellittyper og -klasser
Navn på klasse Kommentarer
CANYON Opsendt i 1968. Rettet mod Sovjetunionen. Styret fra Bad Aibling i Tyskland. Syv satellitter opsendt mellem 1968 og 1977
CHALET De første to opsendt i 1978 og 1979. Opfanger mange typer af signaler, blandt andet "mikrobølgespild". Blev styret fra Menwith Hill i England.
VORTEX Nyt navn for Chalet-satellitterne efter at de var blevet kendt i den amerikanske presse. I 1982 yderligere 4 satellitter.
MERCURY Nyt navn for Vortex efter at navnet blev kendt i 1987.
Menwith Hill blev tildelt en pris for Mercury-satellitternes indsats i Golfkrigene i 1987-1988 og 1990-1991.
RHYOLITE Udviklet fra 1967-1985. Opfanger signaler på VHF- og UHF-båndet, mobiltelefoner, personsøgere og dataforbindelser. Styret fra Pine Gap i Australien.
AQUACADE Senere navn for Rhyolite.
MAGNUM Nyere udgave af Rhyolite og Aquacade.
ORION Nyere udgave af Rhyolite og Aquacade.
JUMPSEAT Dækker områder, som Rhyolite ikke dækker eksempelvis de nordlige og sydlige breddegrader.
TRUMPET Svarer til Jumpseat.

 

På denne måde kan der aflyttes en bred vifte af kommunikation fra personsøgere, mobile dataforbindelser, mobiltelefoner og telefoni. Opsamlingen og behandlingen af signalerne fra disse satellitter er teknisk yderst krævende. I Cambells rapport til Europaparlamentet angiver han, at der findes 30 signalefterretningssatelliter (1,2,3).

Hvad er Menwith Hill?

Beliggende i det nordlige England i Yorkshire findes Menwith Hill, det største lytteanlæg tilknyttet Echelon-projektet. På et 225 hektar stort område findes mere end 20 kuglelignede bygninger med lytteudstyr, 3 store paraboler - den ene 60 meter i diameter - et væld af master og over 2 hektar bygninger.
Menwith Hill er under NSA's ledelse og udover at aflytte og videresende europæisk kommunikation til NSA i USA, dirigeres et antal spionsatellitter herfra. Aktiviteterne foregår under forskellige projektnavne af hvilke kan nævnes RUNWAY, som siges at være styringssystem til satellit-til-jord forbindelsen og SILKWORTH, som er et system til behandling af data fra satellitterne.
Systemet PUSHER er et system, der er i stand til at opfange signaler på frekvenser, der primært bruges af militæret, diplomatiet og luftfarten.
Menwith Hill anlægget er opført i midten af 1950'erne og drevet af Storbritanien indtil 1966, da NSA overtog ledelsen. Indtil midten af 1970'erne var anlægget primært beskæftiget med overvågning af telefonlinier, men med hjælp fra nogle af de første store IBM computere blev stationen også benyttet til overvågning af telex, telegrammer samt statslige, private og forretningsmæssige telefonsamtaler.
Anlægget er i de senere år blevet udvidet, og det antages, at der udover aflytning af militær kommunikation også i stigende grad finder overvågning af forretningsmæssig kommunikation sted.
Siden starten af 1990'erne har aktivister jævnligt camperet udenfor basen, og i flere tilfælde er det lykkedes aktivister at få dokumenter med ud fra basen. Det kunne lade sig gøre, idet man ikke overtrådte gældende lovgivning, hvis blot man forlod basen på forlangende.
Imidlertid blev lovgivningen ændret i 1996, så indtrængning på området blev gjort strafbart (1,2,3,4)

Hvad er Echelon Directory?

Echelon-systemet er en brik i det store puslespil, der kaldes global overvågning. Den globale overvågning har mange facetter. Det, der gør Echelon-systemet specielt, er den automatiserede gennemgang af de enorme mængder af data, der indsamles via det specielle Echelon Directory, som udvælger kommunikation af mulig interesse for efterretningstjenesterne. Hvornår denne automatisering er begyndt er vides ikke præcist, men med opsendelsen af de første kommunikationssatellitter har efteretningstjenesterne kunnet forudse behovet for et system af denne art.
Hidtil havde man haft såkaldte "overvågningslister", som indeholdt navne på personer og organisationer. Analytikere sammenholdt opsamlede informationer med disse lister for at finde relevant materiale. Indtil 1970 blev overvågningslisterne behandlet manuelt.
Echelon systemet er et informationsbehandlingssystem, i hvilket hver af de deltagende efterretningstjenester er repræsenteret ved et kodenavn, og hvert interesseområde for den enkelte tjeneste er angivet ved et firecifret nummer. Eksempelvis kan 1911 angive japansk diplomatisk kommunikation foretaget gennem kabellinier fra Sydamerika. Overvågning af denne kommunikation forstås måske af den canadiske efterretningstjeneste CSE.
Indenfor hvert interesseområde er specificeret et antal ord, sætninger eller tal, som den pågældende efterretningstjeneste finder specielt interessante for en given opgave. Når data fra opsamlingssystemerne indgår til en af lyttestationerne sammenlignes de med ordene i basen, og er der sammenfald, påhæftes dokumenterne den firecifrede kode og den pågældende efterretningstjenestes kodenavn.
Dokumenterne sendes herefter automatisk til den relevante efterretningstjeneste.
Data kan være telefonsamtaler, der automatisk konverteres til tekstdokumenter, tekster, der automatisk indekseres, e-mails eller lignende.
De indsamlede data gennemgås herefter af personalet for at afgøre, om en yderligere analyse kan komme på tale.
De enkelte lyttestationer ser altså ikke de dokumenter, der kun er relevante for de andre landes efterretningstjenester, men kan rekvirere materiale, hvis de fatter interesse for en sag via opslag i databasesystemet.
Ifølge journalisten Nicky Hager, som har set Directoriet for lyttestationen Waihopai på New Zealand, får en enkelt af efterretningstjenesterne dog alt materiale - nemlig NSA i USA (1,3)

 

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Hager, Nicky: Exposing the Global Surveillance System. - Covert Action Quarterly. - 1997-12-26. Engelsk tekst.
http://www.hartford-hwp.com/archives/29/044.html

Hager, Nicky: Secret Power: New Zealand's Role in the International Spy Network. Chapter 2: Hooked up to the spy network: the UKUSA system. Craig Potton Publishing. 1996. Engelsk tekst.
http://www.fas.org/irp/eprint/sp/index.html

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Intelligence Programs and Systems. Intelligence Resource Program, Federation of American Scientists, FAS. Engelsk tekst.
Meget omfattende hjemmeside. Indeholder mange tekniske oplysninger, hvoraf oplysningerne om Echelon kun er en del.

http://www.fas.org/irp/program/index.html

Kilder

 1. Cambell, Duncan: Aflytningsmuligheder 2000: Rapport til Europaparlamentets Generaldirektør for Forskning. April 1999.
 2. Poole, Patrick S.: ECHELON: America's Secret Global Surveillance Network. 1999/2000.
  http://fly.hiwaay.net/~pspoole/echelon.html
 3. Hager, Nicky: Exposing the Global Surveillance. - Cover Action Quarterly. - 1997-12-26.
  http://www.hartford-hwp.com/archives/29/044.html
 4. Hager, Nicky: Secret Power: New Zealand's Role in the International Spy Network. Chapter 2: Hooked up to the spy network: the UKUSA system. Craig Potton Publishing. 1996. Engelsk tekst.
  http://www.fas.org/irp/eprint/sp/index.html