Introduktion til sundhedsteknologi

Hvad er sundhedsteknologi?

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, definerer sundhedsteknologi som ”anvendelsen af viden og færdigheder i form af apparater, medicin, vacciner, procedurer og systemer med henblik på at løse et sundhedsproblem eller forbedre livskvalitet”. Det fremgår af WHO-rapporten ”What is health technology? Resolution on health technologies” fra 2007 (se kilder). Sagt på en anden måde dækker begrebet altså over teknologier, der kan bruges til at forbedre menneskers sundhed. På WHO’s hjemmeside kan man læse, at organisationen siden 1948 har defineret sundhed på følgende måde: ”Sundhed er stadiet af komplet fysisk, mental og socialt velbefindende og ikke blot fraværet af sygdom eller svækkelse” (se kilder).

Sundhedsteknologi er et bredt begreb, der kan inddeles i flere undergrupper, heriblandt telemedicin og velfærdsteknologi, hvilket uddybes længere nede.

Hvordan har sundhedsteknologi udviklet sig historisk?

Der findes eksempler på sundhedsteknologi, længe før selve begrebet blev opfundet. I lærebogen ”Grundbog for sygepleje” fremhæves eksempelvis visualiseringsteknologier som mikroskopi og røntgen, der har været en integreret del af det sundhedsfaglige arbejde siden 1800-tallet (se kilder). Siden har udviklingen bragt en lang række af nye teknologier ind i sundhedsvæsenet, og mange af disse har haft stor betydning for udviklingen og udøvelsen af sygepleje. I lærebogen nævnes ”hospitalssenge, sengepotter, benskinner, bandager, invalidestole, injektionsnåle, termometre, antibiotika, IV-behandling og scannere”. Senere er der også kommet forskellige former for telemedicin, for eksempel i form af videokonsultationer eller kommunikation gennem apps. Desuden fremhæves velfærdsteknologier som skylletoiletter eller GPS-systemer til sporing. I takt med den teknologiske og digitale udvikling i de senere årtier er antallet og anvendelsen af forskellige typer sundhedsteknologi vokset markant.

Hvilke muligheder giver sundhedsteknologi?

Takket være moderne teknologi kan bestemte sundhedsfaglige opgaver udføres hurtigere, med større præcision og mere effektivt, end hvis et menneske skulle udføre dem. Ifølge Leksikon for det 21. århundrede er teknologi ”et middel, som mennesket anvender til at skabe, genskabe og udvikle sin livsbetingelse, såvel materielle som ikke-materielle” (se kilder). I dag findes der rigtig mange eksempler på sundhedsteknologi – en række af dem uddybes i Del 2.

Hvad er telemedicin?

Telemedicin er en fællesbetegnelse for sundhedsydelser, der bliver leveret over afstand ved hjælp af digital teknologi. Dermed undgår patienten at skulle ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt. Det fremgår af Danske Regioners beskrivelse af telemedicin, som blandt andet kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside. Her nævnes nogle eksempler på telemedicinske løsninger: ”Patienter kan følge udviklingen i egen sygdom ved at måle for eksempel blodtryk, infektionstal eller vægt. Samtidigt kan hospitalet tjekke målingerne og rådgive patienten. Målet er, at patienten bliver bedre til at håndtere livet med en kronisk sygdom og opnår større tryghed. Det kan også være, at patienten kan komme lidt tidligere hjem fra hospitalet, fordi han/hun følges digitalt i en periode efter udskrivelse. Telemedicin kan desuden være guidede selvhjælps-programmer, hvor patienter lærer strategier til at få det bedre” (se kilder). I 2017 udgav Danske Regioner rapporten ”Fem megatrends der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen”. Heri skitseres det, at der fremover vil blive flere ældre og flere kronikere, men færre hænder til at behandle dem – ikke mindst i udkantsområderne. Af den grund skal telemedicin opprioriteres, lyder konklusionen. ”Formålet med telemedicin er at eliminere den fysiske afstand for en behandling. Målet er desuden, at patienten inddrages mere i behandlingsforløbet og på den måde bliver en central aktør. Dette skulle i sidste ende gøre patienten til en ekspert i vedkommendes eget sygdomsforløb” (se kilder).

Hvad er velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi er et begreb, som opstod i slutningen af 1990'erne og hurtigt blev et nøglebegreb inden for den offentlige sektor i Danmark. Det fremgår af en beskrivelse på organisationen Welfare Techs hjemmeside. Her defineres velfærdsteknologi som ”brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter” (se kilder). I forlængelse af ovennævnte udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen nævnes velfærdsteknologi ofte som en del af løsningen. Ifølge Welfare Tech indebærer det teknologiske løsninger og services, der ”løser de samfundsmæssige udfordringer i tilknytning til pleje og omsorg, sygdomsbehandling (life science/biovidenskab undtaget), egenomsorg, forebyggelse (herunder ernæring) samt muligheder i tilknytning til byggerier inden for området”. Teknologierne omfatter telemedicin, informations- og kommunikationsteknologi, robotter og automation, velfærdsservices samt intelligente hjælpemidler.