Racisme i dagens Danmark

Hvor omfattende er racismen i Danmark i dag?

Racismen er oftest svært definerbar og kan være næsten umulig at dokumentere. Derfor er omfanget af racismen også meget vanskeligt at vurdere. Hvis man som person med anden etnisk baggrund end dansk føler sig afvist på et diskotek på grund af sin hudfarve, eller hvis man tænker, man sikkert havde fået det job man søgte, hvis ikke man havde været muslim, kan det være racisme, men ofte er det umuligt at bevise. Det vurderes, at diskriminationen ofte ikke anmeldes, og derfor er det reelle omfang ikke kortlagt.  

Hvor mange får medhold i deres klage over diskrimination?

Ligebehandlingsnævnet (en statslig instans, man som offer for diskrimination kan klage til) har således kun truffet beslutning i 12 sager om racisme eller diskrimination i 2012. Ud fra iBureauets optælling af disse sager har seks af de klagende ikke fået medhold, to af de klagende har fået medhold, mens fire af de klagendes sager ikke kunne behandles.  

Hvor ofte bliver der begået kriminalitet med racistiske motiver?

Hvert år laver PET en rapport (se kilder), hvori de forsøger at tegne et billede af, hvor mange kriminelle sager, der er sket på baggrund af et racistisk eller ekstremistisk motiv. Den seneste rapport fra 2010 viser, at der dette år var 456 kriminelle sager med mulig tilknytning til ekstremistiske forhold eller racistiske motiver. PET har dog valgt ikke at registrere sager, som de opfatter som ’drengestreger’, f.eks. episoder. hvor en gruppe unge drenge har råbt ”perker” efter en indvandrerdreng. Ud af de sager, som PET har registreret som havende enten racistisk eller ekstremistisk karakter, har de kategoriseret 62 sager, 18,6 % af alle sager, som racistisk motiveret. Det drejer sig både om forhold, hvor etniske danskere har ageret over for personer af anden etnisk baggrund end dansk, forhold, hvor personer af anden etnisk baggrund end dansk har ageret over for etniske danskere, samt forhold der alene involverer personer med anden etnisk baggrund end dansk. 

Hvor mange voldssager har et racistisk element?

Af Justitsministeriets offerundersøgelse fra 2010 (se kilder) fremgår det, godt hvert 10. offer mener selv, at vedkommende har været udsat for vold på grund af racisme.

Generelt er der gennem de seneste ti år blevet registreret mere og mere racistisk motiveret vold og kriminalitet. Det kan der dog være flere årsager til, blandt andet at Politiet er blevet mere opmærksomme på at rubricere hændelserne som racistisk motiverede. En øget opmærksomhed hos politiet kan dog ikke forklare hele stigningen i antallet af registreringer af racistisk motiveret kriminalitet, mener Dokumentations- og Rådgivningscentret mod Racediskrimination (DRC). Ifølge DRC var der en markant stigning i omfanget af racismekriminalitet efter terrorangrebene den 11. september 2001. Siden faldt den ifølge centret en smule, mens den så atter steg omkring 2007. 

Hvilke grupper er mest udsatte for racisme og diskrimination i Danmark?

Tre befolkningsgrupper er særligt udsatte for racisme og diskrimination i Danmark, ifølge The European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI). ECRI besøger hvert fjerde år medlemslandene og udarbejder på baggrund af besøget en statusrapport (se kilder) over omfanget af racisme i de pågældende lande.

I 2012 besøgte ECRI Danmark og konkluderede, at udover arabere/muslimer er især romaer og jøder udsat for racisme og diskrimination i Danmark. Desuden nævnes asylsøgere som en gruppe, der også er særlig udsat i Danmark.  

Hvordan udsættes muslimer og arabere for racisme i Danmark?

Igennem de seneste 10 år, særligt i kølvandet på terroraktionen den 11. september 2001, har personer med oprindelse i Mellemøsten været særlig udsat for racisme. I den offentlige debat sættes der ofte lighedstegn mellem araber og muslim, ligesom der sættes lighedstegn mellem muslim og fundamentalistisk muslim. Den slags sammenblandinger er med til at skabe et unuanceret og generelt negativt billede af en stor befolkningsgruppe, som i realiteten består af både flygtninge, indvandrere og efterkommere fra Mellemøsten, Pakistan, Tyrkiet og en række andre lande, heriblandt ikke kun muslimer, men også kristne og ikke-troende.

ECRI udtrykker i sin rapport bekymring over mediernes fremstilling af muslimer og arabere og undrer sig desuden over, at der kun er meget få sager, hvor en anklage for brud på den såkaldte racismeparagraf (Straffelovens § 266b) fører til domfældelse. ECRI mener, at paragraffen bør bruges mere. Samtidig opfordrer kommissionen til, at de politikere skruer ned for den hadske tone i debatten over for muslimer og arabere og til, at staten sørger for, at der bliver etableret muslimske begravelsespladser og moskeer til brug for den muslimske minoritet i Danmark.

"Jeg er så skide træt af jer muslimer, som ødelægger undervisningen!"

Sådan sagde skoleleder Birgitte Sonsby fra Ejerlykkeskolen i Odense i oktober 2012 til en flok muslimske skoleelever, der var kaldt op på kontoret, fordi drengene havde forstyrret undervisningen.

Faren til en af drengene Shaib Mansoor, har efterfølgende meldt skolelederen til politiet, fordi ordene rummer en henvisning til drengenes religion: "Det her er langt over stregen. Selvfølgelig skal min søn straffes, når han gør noget dumt. Men det her er racistisk, har han udtalt til Fyns.dk (se kilder)

Birgitte Sonsby har været ude og beklage sine udtalelser, men udover politisagen har Birgitte Sonsby også måtte tage en tjenstlig samtale med Odense Kommunes skolechef, Poul Anthoniussen, som har kaldt hendes udtalelse for “helt uacceptabel”. 

Hvordan udsættes romaer for racisme i Danmark?

Der findes ingen opgørelse over, hvor mange romaer der opholder sig i Danmark. Men organisationer, der arbejder med etniske mindretal, indvandrere og flygtninge sætter antallet til mellem 5.000 og 10.000. I 2010 blev 23 romaer anholdt på Amager og senere udvist fra Danmark med henvisning til, at de havde slået lejr et sted, hvor det ikke var tilladt at overnatte, og at de mistænktes for at have begået tyveri. Udvisningen medførte dels en debat om romaernes tilstedeværelse i Europa, dels en debat om den negative retorik og diskriminerende behandling, som romaerne ifølge blandt andre Amnesty International udsættes for både i Danmark og i andre europæiske lande. ECRI udtrykker da også i sin rapport bekymring over den hadefulde og diskriminerende omtale af romaer, der ses i danske medier og i den offentlige debat i det hele taget. Også udvisningen af de 23 romaer i sommeren 2010 kritiseres, og ECRI anbefaler, at Danmark giver romaerne status af officiel minoritet i landet.  

Hvordan udsættes jøder for racisme i Danmark?

ECRI foreslår i sin rapport, at den danske stat fremover er særligt opmærksom på og forsøger at forebygge vandalisme imod jødiske helligdomme og generel chikane af og diskrimination mod jøder.
Diskriminationen af jøder er senest blevet debatteret i de danske medier, efter det kom frem, at både Israels ambassadør og Mosaisk Troessamfund råder jøder i København til at skjule jødiske kendetegn for at undgå chikane.

Der føres ikke statistikker over chikane mod jøder, men Mosaisk Troessamfund angiver at have modtaget 37 anmeldelser af mulig antisemitisme alene i 2012, gående fra jødefjendtlige skældsord til voldelige overfald. En stor del af disse episoder har fundet sted på Nørrebro eller ved synagogen i Indre By.

Det er særligt muslimer og arabere, der anklages for at stå bag den diskriminerende adfærd over for jøderne, og det vurderes, at nogle muslimer og araberes negative indstilling til jøder i Danmark hænger sammen med deres frustration over Israels rolle i Israel/Palæstina-konflikten. 

Hvordan udsættes asylansøgere for racisme i Danmark?

ECRI nævner også asylansøgere som en særlig udsat gruppe. Rapporten kritiserer på det kraftigste Danmarks behandling af asylansøgere, og opfordrer den danske stat til at gøre det lovligt for asylansøgere at have lønnet arbejde, når de har opholdt sig et vist stykke tid i landet, ligesom ECRI opfordrer til, at alle asylansøgere får god mulighed for at gå i skole og studere. Desuden anbefaler ECRI, at det beløb, asylansøgere modtager som lommepenge, hæves.