Omfang og udvikling af vold mod unge

Hvor udbredt er vold mod unge?

Omfanget af vold mod unge er svær at vurdere og sætte tal på, fordi en formodentlig meget stor andel af den vold, unge udsættes for, ikke bliver anmeldt. Det kan derfor være svært at afgøre, hvor mange unge der hvert år reelt udsættes for vold enten af forældrer, en kæreste eller andre unge.

Som et supplement til voldstatistikker baseret på anmeldelser af vold og domme i voldssager har flere forskningsenheder forsøgt sig med spørgeskemaer og interviewundersøgelser blandt unge for på den måde at komme det præcise omfang nærmere

Ifølge undersøgelsen ”Vold mod børn og unge”, foretaget af SFI i 2011, (se kilder), har 20 % af de adspurgte 8. klasseelever i oplevet vold i hjemmet. 12 % har været udsat for en eller flere typer vold én eller flere gange fra en eller begge forældre, mens otte procent har været udsat for vold én gang i løbet af det seneste år. Undersøgelsen skelner imellem forskellige typer af vold, og ifølge undersøgelsens resultater har en fjerdedel af de unge oplevet vold i forbindelse med konfliktsituationer med andre unge.

I opgørelser fra Danmarks Statistik (se kilder) skelnes der imellem simpel vold og alvorligere vold, og disse opgørelser viser, at der i 2011 var 1.316 eksempler på simpel vold begået mod 15-19-årige drenge var, mens der var 273 eksempler på alvorligere vold mod teenagedrenge i denne aldersgruppe. Samme år var der 641 episoder med simpel vold og 53 eksempler på alvorligere vold mod teenagepiger i samme aldersgruppe. Ifølge Offerundersøgelsen fra 2017, som Det Kriminalpræventive Råd henviser til på deres hjemmeside (se kilder), har 3 % i aldersgruppen 16-24 år været udsat for vold, mens tallene for aldersgrupperne 25-39 år og 40-74 år ligger på henholdsvis 2,3 og 0,9 procent. Chancen for at blive udsat for vold falder med andre ord med alderen.

Hvordan har udviklingen i antallet af voldstilfælde mod unge været?

Ifølge Danmarks Statistik (se kilder) faldt antallet af anmeldte voldsforbrydelser i aldersgruppen 15-24 år fra 4.529 i 2007 til 2.788 i 2015. Fra 2015 og frem til 2018 er antallet af anmeldte voldsforbrydelser imidlertid igen steget til 3.647. Der findes flere forskellige undersøgelser, som hver især tegner sit billede af voldens omfang og udvikling. Det er derfor svært at konkludere noget endeligt om udviklingen. Usikkerheden skyldes blandt andet, at mange voldsofre ikke anmelder volden, ligesom kategorien ’ung’ ikke dækker over præcis samme aldersspænd i de forskellige undersøgelser.

For eksempel viser offerundersøgelsen ”Udsathed og vold og andre former for kriminalitet” fra 2011 (se kilder), at antallet af unge mellem 16-24 år, der har været udsat for vold, lå på 5 % både i 1995 og i 2010.

Men rapporten konkluderer samtidig, at risikoen for at blive udsat for vold overordnet er faldet fra 2008-2010.

Offerundersøgelsen tager nemlig ikke udgangspunkt i anmeldt vold, men i stedet i undersøgelser med udgangspunkt i den brede befolknings erfaringer med vold.

Fra sidst i 1980'erne og frem til 2008 er den politianmeldte vold steget.  Det er altså ikke kun anmeldelser af vold rettet mod unge, men anmeldelser af vold i alle aldersgrupper, der er steget. Væksten stagnerer omkring 2006, hvorefter den, som tidligere nævnt, langsomt daler.

Hvor meget er volden mod unge faldet i de senere år?

Flere undersøgelser konstaterer et generelt fald i voldelige episoder blandt unge. Eksempelvis påviser undersøgelsen ”Kærestevold i Danmark” (se kilder), at andelen af unge kvinder og mænd, der inden for det seneste år har været udsat for psykisk, fysisk og/eller psykisk vold, er faldet i perioden 2007 til 2011. Det gælder både kærestevold og vold fra anden person end en nuværende eller tidligere kæreste.

Når det gælder fysisk vold generelt, er andelen af ofre blandt unge kvinder faldet fra knap 15 % i 2007 til 11 % i 2011, mens andelen af voldsramte unge mænd er faldet fra 35 % i 2007 til 25 % fire år senere. Ser man på de kønsspecifikke tal fra Danmarks Statistik, som vedrører antallet af anmeldte tilfælde af simpel vold (se kilder) har kurven for de 15-24-årige kvinder været faldende fra 2007 (1.229 anmeldelser) til 2015 (949 anmeldelser), mens den i perioden fra 2015 til 2018 er steget igen (1.338 anmeldelser). For mændenes vedkommende inden for samme aldersgruppe er mønstret det samme. Her var der dog 3.300 anmeldelser i 2007, 1.839 anmeldelser i 2015 og 2.309 anmeldelser i 2018.

Hvilke unge har størst risiko for at blive ofre for vold?

Vold kan ramme alle. Der er dog visse grupperinger af unge, der er mere udsatte og disponerede for vold end andre. Et eksempel på en sådan gruppering er unge mænd under 25 år i København. Et analysenotat fra Københavns Kommunes Tryghedsindeks (se kilder) viser, at næsten hver tiende af alle hovedstadens unge mænd under 25 år har været udsat for vold eller forsøg på vold. Risikoen for vold er dermed markant større for denne gruppe end for den resterende gruppe af borgere i København. Andelen af unge mænd under 25 år, der har været udsat for vold eller trusler om vold, er tilmed vokset, mens resten af befolkningens udsathed for vold og trusler er faldet, viser samme analysenotat.

Flere undersøgelser peger på, at der er sammenhæng mellem unges sociale forhold og risikoen for at blive involveret i voldelige episoder – både i forhold til forældre, andre unge eller kærester.

Undersøgelsen ”Vold mod børn og unge” (se kilder) peger således på, at der er sammenhæng mellem længden af forældrenes uddannelse og den unges risiko for at blive udsat for vold fra andre unge. Jo kortere uddannelse forældrene har, jo større er risikoen statistisk set for, at den unge oplever vold fra andre unge. Ifølge undersøgelsen har 34 % af de unge, hvis mor har et lavt uddannelsesniveau, været udsat for vold fra andre unge. Blandt unge, hvis mor har et mellemhøjt uddannelsesniveau, har 28 % været udsat for vold fra andre unge, mens det gælder 21 % af de unge, hvis mor har et højt uddannelsesniveau. Samme billede gør sig gældende, hvis man ser på fædrenes uddannelsesniveau.

Ser man på de unge, der er udsat for vold fra forældrenes side, gør en særlig tendens sig gældende. Her viser undersøgelsen, at 18 % af de unge, hvis mor har et arbejde, har været udsat for vold fra forældrenes side inden for de seneste 12 måneder. Til sammenligning har 33 % af de unge, hvis mor er ledig, været udsat for forældrevold. 28 % af de unge, hvis mor er uden for arbejdsmarkedet, har været udsat for vold.

Desuden er det karakteristisk for mange unge voldsofre, at de selv har begået vold mod andre unge. Det gælder hele 67 % af unge mandlige voldsofre, at de selv har udøvet vold mod andre unge, mens det tilsvarende tal blandt de unge kvindelige voldsofre er 54,5 %.