Lovgivning om aktiv dødshjælp

Hvad siger den danske lovgivning om aktiv dødshjælp?

Det er Straffeloven (se kilder) og Sundhedsloven (se kilder), der gør aktiv dødshjælp ulovligt og strafbart i Danmark. Straffeloven indeholder tre paragraffer, der er aktuelle i forhold til aktiv dødshjælp.

Drab: § 237: Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.”

Drab efter begæring: "§ 239: Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år."

Assisteret selvmord: "§ 240: Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år."

Ved strafudmålingen tages der hensyn til gerningsmandens bevæggrunde. Blandt andet i § 82. Ifølge denne ”skal det i almindelighed indgå som formildende omstændighed, at gerningen er begået under indflydelse af stærk medfølelse eller sindsbevægelse, eller der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen." Mens § 83 giver mulighed for, at ”straffen kan nedsættes (…), når oplysninger om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold afgørende taler herfor. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan straffen bortfalde." (se kilder).

Hvad siger den danske lovgivning om passiv dødshjælp?

Passiv dødshjælp er lovligt i Danmark, da Sundhedsloven sikrer patienter ret til at blive fri for livsforlængende behandling. Lovens § 25 lyder: ”En uafvendeligt døende patient kan afvise behandling, der kun kan udskyde dødens indtræden.
Stk. 2: Såfremt en uafvendeligt døende patient ikke længere er i stand til at udøve sin selvbestemmelsesret, kan en sundhedsperson undlade at påbegynde eller fortsætte en livsforlængende behandling. Stk. 3. En uafvendeligt døende patient kan modtage de smertestillende, beroligende eller lignende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selv om dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet”. Strafbart er det derimod, hvis en læge eller sundhedsperson behandler en patient mod dennes vilje (se kilder).